ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุศล สุจรรยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2516
1 การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรการศึกษา โดยใช้โทรทัศน์วงจรปิด
ปี พ.ศ. 2515
2 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยใช้วิดิโอเทปกับการสอน โดยไม่ใช้วิดิโอเทป
3 การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รายการโทรทัศน์ของเทศบาลนครหลวง
ปี พ.ศ. 2514
4 ปัญหาการผลิตและการใช้รายการโทรทัศน์ศึกษาของเทศบาลกรุงเทพฯ
5 คุณค่าทางการศึกษาของรายการโทรทัศน์ที่มีต่อแม่บ้าน
ปี พ.ศ. 2513
6 การสำรวจรายการการศึกษาทางวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดพระนคร
7 การสำรวจรายการการศึกษาทางวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดพระนคร
8 ความสนใจรายการโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2510
9 การศึกษาทัศนคติของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดพระนคร ที่มีต่อการสอนทางโทรทัศน์ของเทศบาลนครกรุงเทพ