ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลแก้ว คล้ายแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การสำรวจและการสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของจังหวัดพิษณุโลก
2 การสำรวจและการสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
3 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้บริบทการเป็นเมืองมรดกโลก : แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนจัดการของชุมชนเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปรียบเทียบกับชุมชนบ้านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
4 พัฒนาการและผลกระทบจากการท่องเที่ยวล่องแก่งที่มีต่อชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
5 การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา :
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาการและผลกระทบจากการท่องเที่ยวล่องแก่งที่มีต่อชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
7 ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก
8 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
9 ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสะเตย์กรณีศึกษาเรือนแพจังหวัดพิษณุโลก
10 ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก
11 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
12 การอนุรักษ์บ้านเรือนแพลำน้ำน่านและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว = Conservation of floating houses along the Nan River and community participation for tourism / กุลแก้ว คล้ายแก้ว
13 การอนุรักษ์บ้านเรือนแพลำน้ำน่านและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว