ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลแก้ว คล้ายแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การสำรวจและการสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของจังหวัดพิษณุโลก
2 การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา:ศึกษาพระเครื่องนางพญาและพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดพิษณุโลก8
3 การสำรวจและการสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของจังหวัดพิษณุโลก
4 การสำรวจและการสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
5 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้บริบทการเป็นเมืองมรดกโลก : แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนจัดการของชุมชนเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปรียบเทียบกับชุมชนบ้านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
6 การพัฒนาการและผลกระทบจากการท่องเที่ยวล่องแก่งที่มีต่อชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
7 การประมวลองค์ความรู้ สถานภาพ และสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
8 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
9 พัฒนาการและผลกระทบจากการท่องเที่ยวล่องแก่งที่มีต่อชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
10 การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา :
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาการและผลกระทบจากการท่องเที่ยวล่องแก่งที่มีต่อชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
12 การพัฒนาการและผลกระทบจากการท่องเที่ยวล่องแก่งที่มีต่อชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
13 ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
14 ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก
15 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
16 ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสะเตย์กรณีศึกษาเรือนแพจังหวัดพิษณุโลก
17 ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก
18 การประมวลองค์ความรู้ สถานภาพ และสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
19 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
20 ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก
21 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
22 การอนุรักษ์บ้านเรือนแพลำน้ำน่านและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว = Conservation of floating houses along the Nan River and community participation for tourism / กุลแก้ว คล้ายแก้ว
23 การอนุรักษ์บ้านเรือนแพลำน้ำน่านและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว