ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลเชษฐ์ เพียรทอง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 18
2 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 15
3 งบประมาณแผ่นดิน 14
4 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 13
5 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 8
6 อิทธิพล วรพันธ์ 8
7 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5
8 วุฒิชัย สิทธิวงษ์ 4
9 นิรันดร์ หันไชยุงวา 4
10 วิระพันธ์ สีหานาม 4
11 ทองคำ กิริยะ 3
12 ชาคริต โพธิ์งาม 3
13 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 3
14 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 3
15 กษมา เจนวิจิตรสกุล 2
16 สกอ. 2
17 ปรัชญา มุขดา 2
18 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 2
19 งบประมาณเงินรายได้ 2
20 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
21 สกว. 1
22 ชญานนท์ แสงมณี 1
23 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน 1
24 Interdisciplinary Shock Wave Research Center และ Tohoky University In Japan 1
25 สุพิน จอดนอก 1
26 ทุนร่วม สกอ.& สกว. 1
27 ชัยเดช เกษมนิมิตพร 1
28 จริง ดินเชิดชู 1
29 ชัยเดช เกษมนิมิตร 1
30 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 1
31 นิติกร พรหมดวง 1
32 บรรชา บุดดาดี 1
33 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 1
34 กษมา เจนวิจิตร 1
35 สุริยา โชคสวัสดิ์ 1
36 วีระพันธ์ ศรีสม 1
37 เจริญ ชุมมวล 1
38 งบแผ่นดิน 1
39 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2555 4
5 2554 6
6 2553 6
7 2552 13
8 2551 10
9 2550 10
10 2549 6
11 2548 9
12 2547 3
13 2545 1
14 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 คุณลักษณะการสเปรย์และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสม ดีเซล-ไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2558
2 คุณลักษณะของลำพุ่ง Non-Newtonian fluid ความเร็วสูงในของเหลว
ปี พ.ศ. 2557
3 แนวทางการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในก๊าซชีวมวล (GAS Engine)
4 ออกแบบและผลิตต้นแบบระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต
5 การใช้คาวิเทชั่นกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2555
6 คุณลักษณะของลำพุ่ง Non-Newtonian fluid ความเร็วสูงในของเหลว
7 พัฒนาเครื่องจักรในระบบการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกอินทรีย์
8 การส่งถ่ายยาหรือวัคซีนผ่านผิวหนังโดยใช้เจ็ทความเร็วสูง
9 การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของลำพุ่งเชื้อเพลิงเหลวที่มีความเร็วมากกว่าเสียงและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง
ปี พ.ศ. 2554
10 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราและการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
11 การส่งถ่ายยาหรือวัคซีนผ่านผิวหนังโดยใช้เจ็ทความเร็วสูง
12 คุณลักษณะการเผาไหม้และสมรรถนะของเตาชีวมวลทรงกระบอก
13 ผลของสภาวะห้องทดสอบต่อพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำมันดีเซลความเร็วสูง
14 การปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์ SI ที่ใช้เชื้อเพลิงเอทานอล (E100) และ เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85
15 การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว
ปี พ.ศ. 2553
16 Production of Biodiesel from Rubber Seed Oil and Its Effects to Engine Performances
17 Investigation on Performances of the Engine for the Electrical Power Generator Using Biomass Gases and Biodiesel as Fuels
18 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศ
19 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อคุณลักษณะของลำพุ่งน้ำมันเชื้อเพลิงความเร็วสูง
20 คุณลักษณะของลำพุ่งดีเซลความเร็วสูงในน้ำ
21 การทดสอบสมมรรถนะเครื่องต้นแบบหม้อไอน้ำชีวมวล อัตรการผลิตไอน้ำ 500 กก./ ชม เพื่อเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2552
22 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีแจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ระบบปรับอากาศ
23 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศ
24 คุณลักษณะการสเปรย์และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซล
25 การศึกษาอากาศพลศาสตร์ของรถบรรทุกเล็กที่ติดอุปกรณ์เสริมและแนวทางการประหยัดพลังงาน
26 ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดรังสีแสงอาทิตย์
27 สมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวมวลและน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
28 การลดลงของสัมประสิทธิ์แรงต้านในกรณีวิ่งตามกันของรถบรรทุกเล็ก
29 การใช้คาวิเทชั่นกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องอบแห้งลำไยพลังงานชีวมวล
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบหม้อไอน้ำชีวมวล อัตราการผลิตไอน้ำ 500 ก.ก./ ชม.
32 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศ
33 การใช้คาวิเทชั่นกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
34 การสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และการศึกษาผลกระทบต่อสมรรถนะการปล่อยสารมลพิษ และการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอล และน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการทดสอบระยะเวลาสั้นและยาว
ปี พ.ศ. 2551
35 การศึกษาอากาศพลศาสตร์ของรถบรรทุกเล็กที่ติดอุปรกรณ์เสริมและแนวทางการประหยัดพลังงาน
36 Dynamic characteristics of pulsed supersonic fuel sprays
37 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ใน สปป ลาว
38 ผลกระทบของอัตราส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอลต่อสมรรถนะและการปล่อยสารมลพิษในเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว
39 ปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้ำไทยประดิษฐ์โดยใช้เตาขี้เลื่อยเป็นแหล่งความร้อน
40 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
41 การศึกษาอากาศพลศาสตร์ของรถบรรทุกเล็กที่ติดอุปกรณ์เสริมและแนวทางการประหยัดพลังงาน
42 การศึกษาอากาศพลศาสตร์ของรถบรรทุกเล็ก ที่ติดอุปกรณ์เสริมและแนวทางการประหยัดพลังงาน
43 การศึกษาอากาศพลศาสตร์ของรถบรรทุกเล็กที่ติดอุปกรณ์เสริมและแนวทางการประหยัดพลังงาน
44 การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของลำพุ่งเชื้อเพลิงเหลวที่มีความเร็วมากกว่าเสียงและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง
ปี พ.ศ. 2550
45 การศึกษาและหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ฉีดในระบบการทำความเย็นโดยใช้วิธีการคำนวณทางตัวเลขและการทดลอง
46 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำมันจากสบู่ดำที่เหมาะสมในระดับชุมชน
47 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในชุมชน จ.อุบลราชธานี
48 การสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และการศึกษาผลกระทบต่อสมรรถนะการปล่อยสารมลพิษ และการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอล และน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการทดสอบระยะเวลาสั้นและยาว
49 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำมันจากสบู่ดำที่เหมาะสมในระดับชุมชน
50 การศึกษาคุณลักษณะของสเปรย์เชื้อเพลิงเหลวความเร็วสูง และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง
51 การศึกษาและหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ฉีดในระบบทำความเย็น โดยใช้วิธีการคำนวณทางตัวเลขและการทดลอง
52 การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว โดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง
53 การศึกษาคุณลักษณะของสเปรย์เชื้อเพลิงเหลวความเร็วสูง และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง
54 การสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วผลกระทบต่อสมรรถนะการปล่อยมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2549
55 การศึกษาพัฒนาเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ใน สปป.ลาว และ กัมพูชา
56 Formating of high speed liquid jets and visualization of jets fragmentation
57 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
58 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
59 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
60 การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว โดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง
ปี พ.ศ. 2548
61 การศึกษาการทำงานของเตาเผาชีวมวลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเชิงความร้อนโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเชิงตัวเลข:กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
62 การออกแบบและทดสอบเตาเผามวลชีวมวลสำหรับเครื่องปันดินเผาแบบประสิทธิภาพสูง : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
63 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปันดินเผาแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
64 การปรับปรุงสมถรรนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
65 การผลิตน้ำ Bio diesel จากน้ำมันพืชใช้แล้วและศึกษาผลกระทบต่อเครื่องยนต์
66 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
67 การศึกษาและหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ฉีดในระบบทำความเย็น โดยใช้วิธีการคำนวณทางตัวเลขและการทดลอง
68 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อน โดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
69 การศึกษาและหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ฉีดในระบบทำความเย็น โดยใช้วิธีการคำนวณทางตัวเลขและการทดลอง
ปี พ.ศ. 2547
70 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
71 Ejector Refrigeration : CFD and Experimental Study
72 การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว โดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง
ปี พ.ศ. 2545
73 การอบแห้งข้าวเปลือกดโดยใช้ก๊าชชีวมวล
ปี พ.ศ. 2539
74 การศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพน้ำของแม่น้ำ (โขง-ชี-มูล) ในช่วงที่ผ่านจังหวัดอุบลราชธานี