ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลพล พลวัน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 วิธีการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้มีความผิดปกติทางจิตที่จะก่อเหตุร้ายแก่สังคม
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาการสั่งคดีของอัยการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
3 การพัฒนามาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธะกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ค.ศ.1984 : ศึกษาเฉพาะกรณีการทรมาน
ปี พ.ศ. 2545
4 การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา มิให้ต้องรับสารภาพโดยไม่สมัครใจ
ปี พ.ศ. 2539
5 อำนาจอัยการสูงสุดในการสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร
ปี พ.ศ. 2537
6 กลไกระดับชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
7 มาตรการทางกฎหมายต่อคนขอทานและผู้ถือประโยชน์จากคนขอทานในประเทศไทย
8 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมาตรการริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการ ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
ปี พ.ศ. 2535
9 การสืบสวนกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ปี พ.ศ. 2534
10 การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีกรมอัยการ
ปี พ.ศ. 2530
11 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2516
12 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติ