ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลนภา ฟู่เจริญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 4
4 2554 4
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 7
8 2550 4
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 1
12 2545 1
13 2542 3
14 2541 1
15 2540 1
16 2538 1
17 2537 1
18 2536 1
19 543 57
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาคุณภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยการทดสอบความชำนาญการ
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการคัดกรองและวินิจฉัยทั้งก่อนและหลังคลอดโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2555
3 อุบัติการณ์การมี 3 อัลฟาโกลบินยีนและอัลฟาธาลัสซีเมียในทารกแรกคลอดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
4 อัตราการตรวจพบยีนฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริงและฮีโมโกลบินปากเซในตัวอย่างที่สงสัยฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริงจากการตรวจด้วยเครื่อง HPLC variant II ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 6
5 งบสนับสนุนการทำการศึกษาอิสระ นายสาคร วันทอง
6 ความคงตัวของฮีโมโกลบินที่เก็บรักษาไว้บนกระดาษเก็บตัวอย่าง
ปี พ.ศ. 2554
7 อุบัติการณ์การมี 3 อัลฟาโกลบินยีนและอัลฟาธาลัสซีเมียในทารกแรกคลอดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
8 อัตราการตรวจพบยีนฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริงและฮีโมโกลบินปากเซในตัวอย่างที่สงสัยฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริงจากการตรวจด้วยเครื่อง HPLC variant II ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 6
9 ความคงตัวของฮีโมโกลบินที่เก็บรักษาไว้บนกระดาษเก็บตัวอย่าง
10 การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการคัดกรองและวินิจฉัยทั้งก่อนและหลังคลอดโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง II
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการคัดกรองและวินิจฉัยทั้งก่อนและหลังคลอดโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
12 สถานการณ์การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมลโกลบินผิดปกติทางห้องปฏิบัติการด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ
14 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมลโกลบินผิดปกติทางห้องปฏิบัติการด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ
15 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ทางห้องปฏิบัติการด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ
17 ผลของตัวอย่างเลือดเก่าตัอการวินิจฉัยธาลัสซีเมียด้วยเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ
18 งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ น.ส.รสริน การเพียร
19 ความชำนาญในการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียของโรงพยาบาลด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ภายหลังการจัดตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน
20 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมลโกลบินผิดปกติทางห้องปฏิบัติการด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ
21 การศึกษาแกมม่าโกลบินยีนไมโครแวทเทลไลท์และอัลฟาโกลบินยีนโพลีมอร์ฟิสมในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
22 การศึกษาแกมม่าโกลบินยีนไมโครแวทเทลไลท์และอัลฟาโกลบินยีนโพลีมอร์ฟิสมในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2550
23 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมลโกลบินผิดปกติทางห้องปฏิบัติการด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ
24 ความชำนาญในการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียของโรงพยาบาลด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ภายหลังการจัดตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน
25 ผลของตัวอย่างเลือดเก่าตัอการวินิจฉัยธาลัสซีเมียด้วยเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ
26 การศึกษาแกมม่าโกลบินยีนไมโครแวทเทลไลท์และอัลฟาโกลบินยีนโพลีมอร์ฟิสมในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2549
27 การศึกษาแกมม่าโกลบินยีนไมโครแวทเทลไลท์และอัลฟาโกลบินยีนโพลีมอร์ฟิสมในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2548
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน
ปี พ.ศ. 2547
29 พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2545
30 beta-globlin gene haplotypes and mitrochondrial DNA polymorphisms in small ethnic groups in the northeasternparts of Thailand
ปี พ.ศ. 2542
31 บีตาโกลบินยีสแฮพโพลไทป์และไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสม ของชนกลุ่มน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
32 จีโนไทป์ และข้อมูลทางโลหิตวิทยาของโรคธาลัสซีเมีย ที่มีฟีโนไทป์ซับซ้อน
33 การศึกษาลักษณะแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและยีนแอลฟาโกลบิน ในชนกลุ่มไทพวน จังหวัดลพบุรี เลย และอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2541
34 การศึกษาบีตาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์และดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสมของไมโตคอนเดรีย์ในชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
35 บีตาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์และดีเอ็นเอโพลีมมอร์ฟิล์มของไมโตคอนเดรียในชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
36 การศึกษาพื้นฐานโมเลกุลของยีนอัลฟาธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
37 การพัฒนาและการใช้เทคนิคอัลลีลสเปซิฟิกโพลีเมอเรสเซนรีแอคชั่นเพื่อการศึกษามิวเตชั่นของยีนเบต้า-ธาลัสซีเมีย ในประเทศไทยโดยไม่ใช้สารกัมมันตภาพรังสี : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2536
38 การศึกษาระดับและชนิดของเอนไซม์ G6 PD ในผู้ป่วย ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 การศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาของพาหะบีตาธาลัสซีเมีย จำแนกตามชนิดของมิวเตซันที่ตรวจพบในจังหวัดขอนแก่น
40 การตรวจคัดกรองเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ที่โรงพยาบาลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด: ประสบการณ์ 6 ปี
41 แนวทางการปรับปรุงการตรวจคัดกรองพาหะอัลฟาและบีตา-ธาลัสซึเมีย
42 ภาวะเลือดจาง ภาวะขาดเหล็ก และธาลัสซีเมียในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น ในอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด