ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลธิดา นุกูลธรรม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทักษะชีวิตและจิตอาสาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความเข้มแข็งและความต้องการในการพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2556
3 การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2555
4 การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก
6 การศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกาต่อ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตและศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
7 การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก