ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลธิดา ท้วมสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การเพิ่มผลผลิตเห็ดแครง (Schizophyllum commune) การใช้ประโยชน์สารทุติยภูมิจากเห็ดแครงในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการวัสดุก้อน เห็ดเก่า
ปี พ.ศ. 2559
2 กลุ่มวิจัยกลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล
3 ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มี ส่วนได้เสียสาธารณะของนักศึกษาบัญชีในเขตจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 กลุ่มวิจัยกลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล
6 การผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์กับระบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2557
7 แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2556
8 การบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อสู่อิสรภาพทางการเงินของข้าราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
9 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2553
10 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2553
11 การพัฒนารูปแบบของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
12 การพัฒนารูปแบบของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
13 รูปแบบการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
14 ผลกระทบของรายจ่ายรัฐบาลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาตัวแบบของกลยุทธ์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2547
17 บทบาทหน้าที่บรรณารักษ์ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 : ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
18 การพัฒนารูปแบบของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
19 เพลงกล่อมเด็กอีสาน