ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลธร ศิลปบรรเลง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 2
2 2544 1
3 2543 1
4 2542 1
5 2540 2
6 2539 2
7 2538 3
8 2537 2
9 2536 1
10 2533 1
11 2532 1
12 2527 2
13 2520 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
2 โครงการการจำลองการไหลแบบหมุนวนในเตาเผาไหม้
ปี พ.ศ. 2544
3 โครงการ การจำลองการไหลแบบหมุนวนในเตาเผาไหม้
ปี พ.ศ. 2543
4 การศึกษาการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบและถ่านแกลบ
ปี พ.ศ. 2542
5 การศึกษาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
ปี พ.ศ. 2540
6 การพาความร้อนแบบปั่นป่วนในท่อสามเหลี่ยม โดยให้ความร้อนต่อพื้นที่ผิวคงที่
7 การศึกษาพัฒนาออกแบบระบบผลิตเตาประสิทธิภาพสูง
ปี พ.ศ. 2539
8 การออกแบบ สร้างและทดสอบหัวเผาที่ใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง
9 การประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ปี พ.ศ. 2538
10 การศึกษาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
11 การศึกษาทดลองมันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิงด้วยระบบเผาไหม้สมบูรณ์
12 การศึกษาทดลองมันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิงด้วยระบบเผาไหม้สมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2537
13 การเปรียบเทียบแรงเสียดทานสถิตของลวดเหล็กกล้าไร้สนิมในแบรกเก็ต แบบเหล็กกล้าไร้สนิมและเซรามิ
14 การอบแห้งข้าวโพดในเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดเซชันหลายชั้น ที่มีการสั่นสะเทือน
ปี พ.ศ. 2536
15 การศึกษาพัฒนาออกแบบระบบผลิตเตาประสิทธิภาพสูง
ปี พ.ศ. 2533
16 การพาความร้อนในท่อวงรี
ปี พ.ศ. 2532
17 การพัฒนาเครื่องสูบน้ำแบบเจ๊ตสำหรับนากุ้ง
ปี พ.ศ. 2527
18 การศึกษาและพัฒนาเตาที่ใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตราเป็นเชื้อเพลิง
19 การศึกษาการเผาไหม้หินน้ำมันแหล่งแม่สอดด้วยระบบฟลูอิไดซ์เบด ภายใต้ความดันบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2520
20 การพาความร้อนโดยบังคับในท่อสามเหลี่ยม
21 การทดลองใช้แอลกอฮอลอุตสาหกรรมเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคต สำหรับเครื่องยนตร์เผาไหม้ภายใน