ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กีรติ ตระการศิริวานิช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 แนวทางการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 การรวมกลุ่มเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนภาคใต้ เขต 8
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนภาคใต้ เขต 8
5 ความรู้ความเข้าใจตามแนวพระราชดำริของผู้มาเยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
6 ความชุกของการกลายพันธุ์ 677C-T ในยีน 5, 10-methylene tetrahydrofolate reductase ในมารดาของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์
ปี พ.ศ. 2542
7 ความชุกของการกลายพันธุ์ 677C-T ในยีน 5, 10-methylene tetrahydrofolate reductase ในมารดาของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์