ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิ่งแก้ว เกษโกวิท
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ 8
2 พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ 4
3 ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม 2
4 ปาริชา นิพพานนท์ 2
5 เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ 2
6 กาญจนา สกุลสุกใส 2
7 พรทิพย์ คำพอ 2
8 เบญญา พนมรัตนรักษ์ 2
9 อาภาภรณ์ พรหมโท 1
10 อ้อมจิตร พงษ์ธีระดุลย์ 1
11 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น 1
12 Faculty of Public Health, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
13 ณัฐปภัสญ์ พัฒนโพธิ์ 1
14 Faculty of Nursing, Khon Kaen Province 1
15 รัชชานันท์ ศรีสุภักดิ์ 1
16 วิทวัส อาลัยลักษ์ 1
17 กิตติพงษ์ บัวติก 1
18 Tipthida Hiangson 1
19 วิชัย อัศวภาคย์ 1
20 ทิพธิญา เฮียงสอน 1
21 จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล 1
22 Vichai Ulvapark 1
23 Kingkaew Kelgovit 1
24 Nam Phong Hospital, Nam Phong District, Khon Kaen Province 1
25 โรงพยาบาลน้ำพอง, อำเภอน้ำพอง, จังหวัดขอนแก่น 1
26 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 5
4 2550 1
5 2548 2
6 2520 1
7 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2552
2 การปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนปฏิบัติการงานสร้างเสริมสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานแผนงานในสถานีอนามัย จังหวัดขอนแก่น
3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2551
4 การรับรู้อันตรายและการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในดอกมะลิของชาวบ้าน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
5 การรับรู้อันตรายและการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในดอกมะลิของชาวบ้าน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานควบคุมวัณโรคตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติของบุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการทางกาย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
8 การปฏิบัติงานสุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2550
9 การรับรู้อันตรายและการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในดอกมะลิของชาวบ้าน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2548
10 ชุมชนแข้มแข็งกับการแก้ปัญหายาเสพติด
11 ชุมชนแข้มแข็งกับการแก้ปัญหายาเสพติด
ปี พ.ศ. 2520
12 การศึกษาความต้องการบริการสังคมสงเคราะห์ของผู้ป่วยแพทย์และพยาบาล