ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กิ่งกาญจน์ เทพกาญจน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 5
2 ปริญญา วงษ์ตะวัน 5
3 ปราณี กุลละวณิชย์ 4
4 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ 2
7 สุวดี นาสวัสดิ์ 2
8 คเชนทร์ ตัญศิริ 2
9 วิโรจน์ อรุณมานะกุล 2
10 สุธาทิพย์ เหมือนใจ 2
11 รัฐพล ทองแตง 2
12 อภิญญา สร้อยธุหร่ำ 2
13 ณัฐชนัญ พุทธิปทีป 1
14 จิรัชย์ หิรัญรัศ 1
15 สุกัญญา สุวิทยะรัตน์ 1
16 หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ 1
17 วรินธร จารุโชติธนาวัฒน์ 1
18 รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร 1
19 วิภาส โพธิแพทย์ 1
20 มลุลี พรโชคชัย 1
21 กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 1
22 โสรัจ เรืองมณี 1
23 ยาใจ ชูวิชา 1
24 นันทา กลิ่นมณี 1
25 สิทธิชัย สาเอี่ยม 1
26 จินดารัตน์ จรัสกำจรกูล 1
27 อลิษา อินจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 4
4 2552 7
5 2551 1
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 2
9 2546 2
10 2542 2
11 2541 1
12 2539 1
13 2538 2
14 2536 2
15 2532 1
16 2531 2
17 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 คำประสมแบบเท่าเทียมในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 หน่วยสร้างแสดงเหตุการณ์ 3 หน่วยร่วมในภาษาไทย
3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการณ์ลักษณะทางไวยากรณ์และการณ์ลักษณะประจำคำ: การศึกษาแบบอิงคลังข้อมูลภาษา
ปี พ.ศ. 2553
4 ความหมายของคำว่า được 'ได้' ในภาษาเวียดนาม : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน
5 พหุหน้าที่ของคำว่า "จะ" ในภาษาไทย
6 พหุหน้าที่ของคำว่า "จะ" ในภาษาไทย
7 ภาษาในกฎหมายลักษณะอาญา กับประมวลกฎหมายอาญา : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบต่างสมัย
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบการให้เกียรติที่สะท้อนจากคำขึ้นต้น คำสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 คำลงท้าย และคำรับในราชาศัพท์ไทย
9 กระบวนการกลายเป็นอัตวิสัยของคำกริยา "เห็น" ในภาษาไทย
10 หน่วยสร้างประธานรับการกระทำในภาษาไทย
11 หน่วยสร้างประธานรับการกระทำในภาษาจีนกลาง
12 ระบบการให้เกียรติที่สะท้อนจากคำขึ้นต้น คำสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 คำลงท้าย และคำรับในราชาศัพท์ไทย
13 กระบวนการกลายเป็นอัตวิสัยของคำกริยา "เห็น" ในภาษาไทย
14 หน่วยสร้างประธานรับการกระทำในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาหน่วยสร้างแสดงเหตุการณ์ก่อผลในเชิงแบบลักษณ์ภาษา
ปี พ.ศ. 2550
16 หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย : หน่วยสร้างคุณานุประโยค หน่วยสร้างประโยคเติมเต็ม หน่วยสร้างกริยาเรียง และหน่วยสร้างกรรมวาจก
17 การศึกษาความหมายของคำว่า 'เอา' ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2549
18 การขยายความหมายของคำกริยาแสดงการรับรู้ด้วยตาในภาษาไทย
19 การศึกษาความหมายประจำคำและความหมายทางไวยากรณ์ของคำว่า cho 'ให้' ในภาษาเวียดนาม
ปี พ.ศ. 2548
20 การีตหน่วยคำและการีตกลุ่มคำในภาษาสเปน : การศึกษาทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
21 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการณ์ลักษณะทางไวยากรณ์กับการณ์ลักษณะประจำคำ : กรณีศึกษาโครงสร้างอกรรมแบบสลับในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2546
22 หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย : หน่วยสร้างคุณานุประโยค หน่วยสร้างประโยคเติมเต็ม หน่วยสร้างกริยาเรียง และหน่วยสร้างกรรมวาจก
23 หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย : หน่วยสร้างคุณานุประโยค หน่วยสร้างประโยคเติมเต็ม หน่วยสร้างกริยาเรียงและหน่วยสร้างกรรมวาจก
ปี พ.ศ. 2542
24 หน่วยสร้างการีตแบบวิเคราะห์ในภาษาไทย
25 การศึกษาคู่นามกับกริยาในภาษามือไทย
ปี พ.ศ. 2541
26 เหตุใดจึงไม่ควรบัญญัติศัพท์ morpheme ว่า หน่วยคำ
ปี พ.ศ. 2539
27 การพรรณาสถานที่และการบ่งชี้สถานที่ในภาษีอึมปี
ปี พ.ศ. 2538
28 การศึกษาวัจนลีลาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย
29 การศึกษามโนทัศน์ของคำว่า เข้า
ปี พ.ศ. 2536
30 ความเป็นประโยคของหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย
31 เงื่อนไขทางอรรถศาสตร์ของการปรากฏของ จะ ระหว่างกริยาวลี
ปี พ.ศ. 2532
32 คำลักษณนามในภาษาเมี่ยน
ปี พ.ศ. 2531
33 การวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่องานแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
34 การวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่องานแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์