ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กิ่งกาญจน์ เทพกาญจน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปริญญา วงษ์ตะวัน 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 5
3 ปราณี กุลละวณิชย์ 4
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 3
6 สุธาทิพย์ เหมือนใจ 2
7 อภิญญา สร้อยธุหร่ำ 2
8 สุวดี นาสวัสดิ์ 2
9 รัฐพล ทองแตง 2
10 วิโรจน์ อรุณมานะกุล 2
11 คเชนทร์ ตัญศิริ 2
12 เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ 2
13 อลิษา อินจันทร์ 1
14 สิทธิชัย สาเอี่ยม 1
15 รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร 1
16 ณัฐชนัญ พุทธิปทีป 1
17 สุกัญญา สุวิทยะรัตน์ 1
18 จินดารัตน์ จรัสกำจรกูล 1
19 จิรัชย์ หิรัญรัศ 1
20 หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ 1
21 วรินธร จารุโชติธนาวัฒน์ 1
22 วิภาส โพธิแพทย์ 1
23 โสรัจ เรืองมณี 1
24 มลุลี พรโชคชัย 1
25 ยาใจ ชูวิชา 1
26 กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 1
27 นันทา กลิ่นมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 4
4 2552 7
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 2
8 2548 2
9 2546 1
10 2542 2
11 2541 1
12 2539 1
13 2538 2
14 2536 2
15 2532 1
16 2531 2
17 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 คำประสมแบบเท่าเทียมในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 หน่วยสร้างแสดงเหตุการณ์ 3 หน่วยร่วมในภาษาไทย
3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการณ์ลักษณะทางไวยากรณ์และการณ์ลักษณะประจำคำ: การศึกษาแบบอิงคลังข้อมูลภาษา
ปี พ.ศ. 2553
4 ความหมายของคำว่า được 'ได้' ในภาษาเวียดนาม : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน
5 พหุหน้าที่ของคำว่า "จะ" ในภาษาไทย
6 พหุหน้าที่ของคำว่า "จะ" ในภาษาไทย
7 ภาษาในกฎหมายลักษณะอาญา กับประมวลกฎหมายอาญา : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบต่างสมัย
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบการให้เกียรติที่สะท้อนจากคำขึ้นต้น คำสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 คำลงท้าย และคำรับในราชาศัพท์ไทย
9 กระบวนการกลายเป็นอัตวิสัยของคำกริยา "เห็น" ในภาษาไทย
10 หน่วยสร้างประธานรับการกระทำในภาษาไทย
11 หน่วยสร้างประธานรับการกระทำในภาษาจีนกลาง
12 ระบบการให้เกียรติที่สะท้อนจากคำขึ้นต้น คำสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 คำลงท้าย และคำรับในราชาศัพท์ไทย
13 กระบวนการกลายเป็นอัตวิสัยของคำกริยา "เห็น" ในภาษาไทย
14 หน่วยสร้างประธานรับการกระทำในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาหน่วยสร้างแสดงเหตุการณ์ก่อผลในเชิงแบบลักษณ์ภาษา
ปี พ.ศ. 2550
16 การศึกษาความหมายของคำว่า 'เอา' ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2549
17 การขยายความหมายของคำกริยาแสดงการรับรู้ด้วยตาในภาษาไทย
18 การศึกษาความหมายประจำคำและความหมายทางไวยากรณ์ของคำว่า cho 'ให้' ในภาษาเวียดนาม
ปี พ.ศ. 2548
19 การีตหน่วยคำและการีตกลุ่มคำในภาษาสเปน : การศึกษาทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
20 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการณ์ลักษณะทางไวยากรณ์กับการณ์ลักษณะประจำคำ : กรณีศึกษาโครงสร้างอกรรมแบบสลับในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2546
21 หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย : หน่วยสร้างคุณานุประโยค หน่วยสร้างประโยคเติมเต็ม หน่วยสร้างกริยาเรียงและหน่วยสร้างกรรมวาจก
ปี พ.ศ. 2542
22 หน่วยสร้างการีตแบบวิเคราะห์ในภาษาไทย
23 การศึกษาคู่นามกับกริยาในภาษามือไทย
ปี พ.ศ. 2541
24 เหตุใดจึงไม่ควรบัญญัติศัพท์ morpheme ว่า หน่วยคำ
ปี พ.ศ. 2539
25 การพรรณาสถานที่และการบ่งชี้สถานที่ในภาษีอึมปี
ปี พ.ศ. 2538
26 การศึกษาวัจนลีลาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย
27 การศึกษามโนทัศน์ของคำว่า เข้า
ปี พ.ศ. 2536
28 ความเป็นประโยคของหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย
29 เงื่อนไขทางอรรถศาสตร์ของการปรากฏของ จะ ระหว่างกริยาวลี
ปี พ.ศ. 2532
30 คำลักษณนามในภาษาเมี่ยน
ปี พ.ศ. 2531
31 การวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่องานแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
32 การวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่องานแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์