ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กิรณันต์ รัตนธรรมนันท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาวงจรวีตสโตนบริดจ์สำหรับการวัดค่าความต้านทานสูงในระดับเทระโอห์ม
2 การพัฒนาวงจรวีตสโตนบริดจ์ สำหรับการวัดค่าความต้านทานสูงในระดับเทระโอห์ม
ปี พ.ศ. 2550
3 การปรับปรุงจุลทัศน์เชิงเสียงแบบไลน์โฟกัสสำหรับการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
4 ผลของการอบต่อสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ฝังตัวในอลูมินาเมทริกซ์เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
ปี พ.ศ. 2547
5 การพัฒนาแผ่นฟิล์มพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์เพื่อเป็นแทรนส์ดิวเซอร์
6 การสร้างแทรนสดิวเซอร์ไลน์โฟกัสเพื่อการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ
7 การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินาเตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค
ปี พ.ศ. 2546
8 การวัดเชิงพลวัตรของสัมประสิทธิ์ไพโรอิเล็กทริกของพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์
9 การพัฒนาเครื่องตรวจผู้บุกรุกโดยใช้ตัวรับรู้พอลิเมอร์ไพโรอิเล็กทริก
10 การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมีเสริมด้วยพลาสมาที่ความถี่วิทยุ
11 การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง และการผลิตซิงค์ออกไซด์โด๊ปด้วยอลูมิเนียมชนิดฟิล์มบาง
ปี พ.ศ. 2541
12 การพัฒนาเครื่องมือจับรังสีอินฟราเรดซึ่งใช้พอลิเมอร์ไพโรอิเล็กตริกเป็นตัวรับรู้
ปี พ.ศ. 2539
13 การเตรียมฟิล์มบางแคดเมี่ยมซัลไฟด์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเทคนิคการเคลือบแบบอาบสารเคมี
ปี พ.ศ. 2527
14 การศึกษาปรากฏการณ์ฮอลล์ของสารกึ่งตัวนำอะลอย และเทอนารีที่มีรูปร่างไม่แน่นอนที่อุณหภูมิต่าง ๆ