ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิติยวดี บุญซี่อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 ประคอง สุทธสาร 5
3 อุมา สุคนธมาน 2
4 แรมสมร อยู่สถาพร 2
5 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 2
6 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 2
7 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 2
8 เพ็ญแข สุภีกิตย์ 2
9 เพ็ญศรี จรณะสมบูรณ์ 2
10 สำลี ทองธิว 2
11 อรุณี สุภสุข 1
12 ศุภลักษณ์ วสันติวงศ์ 1
13 วรรณี โสมประยูร 1
14 น้อมศรี เคท 1
15 ยุพา วัฒนะนิพันธ์ 1
16 วรรณี ศิริโชติ 1
17 ทิศนา แขมมณี 1
18 บุญเชิด รัตนานันท์ 1
19 นันทา เนียมศรีจันทร์ 1
20 ทิพย์สุดา นิลสินธพ 1
21 จุฑาภรณ์ สุภิมารส 1
22 จันทปภา วิชิตชลชัย 1
23 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
24 ปราณีต อัมพรสินธุ์ 1
25 พจนีย์ ลิมานุวัฒน์ 1
26 เปรมจิต บุตรสีเทา 1
27 พิไลลักษณ์ จ่าเมือง 1
28 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
29 นงลักษณ์ สินสืบผล 1
30 ไพบูลย์ อุปันโน 1
31 พรทิพย์ บุษรานุวงศ์ 1
32 กรรณิการ์ สัจกุล 1
33 ลักษณ์ยุทธ ตรีชัย 1
34 กัญญา ปัญญสุทธิ์ 1
35 โฉมศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
36 นวลตา สุวรรณโชติ 1
37 กนกรส ชำนาญ 1
38 ประภัสสร์ รุจิพร 1
39 อำไพ สุจริตกุล 1
40 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
41 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
42 นิรมล สวัสดิบุตร 1
43 ปิตินันทน์ สุธทธสาร 1
44 วารี ถิระจิตร 1
45 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
46 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
47 เอื้อพร โอนพรัตน์วิบูล 1
48 ภัทร์ภูรี ประยูรเกียรติ 1
49 ประคอง กรรณสูต 1
50 ไพโรจน์ สุขวงศ์วิวัฒน์ 1
51 ยุพา ขนอนคราม 1
52 วรวรรณ ทวีศิลป์ 1
53 คมกริบ เคนบุปผา 1
54 คำนึง วิสัยจร 1
55 อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
56 ไพเราะ เรืองศิริ 1
57 บังอร ทองพูนศักดิ์ 1
58 วงเดือน วรรณไชย 1
59 วาสี ปรุงสิงห์ 1
60 ลักขณา สมเชื้อ 1
61 พิชัย สันตภิรมย์ 1
62 วรนารถ วัชราธร 1
63 อัญชลี กิจพยัคฆ์ 1
64 หรรษา นิลวิเชียร 1
65 จันทิภา ลิมปิเจริญ 1
66 นิภา ชวนะพานิช 1
67 อรุณ กิ่งจันทร์ 1
68 ศิรินาถ เพชรทองคำ 1
69 วิภา ศิริสวัสดิ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
71 ปิตินันทน์ สุทธสาร 1
72 สมใจ แท้บริสุทธิกุล 1
73 ศุภวาร วรสูตร์ 1
74 อุไรลักษณ์ ชุมจิต 1
75 สุวิมล อนวัชพันธุ์ 1
76 สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ 1
77 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
78 จิตอารมณ์ สวัสดิชิตัง 1
79 สุปรียา โคจรสวัสดิ์ 1
80 สมศรี เพ็ชรยิ้ม 1
81 เสริมศรี ญาณะจารี 1
82 สุดารัตน์ เอกวานิช 1
83 นันทิรัตน์ คมขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2543 1
3 2539 4
4 2534 1
5 2526 12
6 2525 3
7 2524 7
8 2523 5
9 2522 3
10 2521 4
11 2520 7
12 2519 4
13 2518 2
14 2517 2
15 2516 1
16 2515 2
17 2514 3
18 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2 การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง ชุดการสอนด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ปี พ.ศ. 2543
3 พัฒนาการของการครุศึกษาไทย สาขาการศึกษาปฐมวัยระหว่าง พ.ศ. 2484-พ.ศ. 2536
ปี พ.ศ. 2539
4 การศึกษาการใช้บทบาทสมมติในการพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ ของเด็กวัยอนุบาล
5 การศึกษาการใช้เพลงในการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาล
6 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนลายมือหวัดแกมบรรจงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
7 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ในสิ่งพิมพ์ภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2534
8 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
9 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการเขียนอักษร สำหรับเด็กเริ่มเรียนระหว่างวิธีสอนแบบถ่ายโยงรูปลักษณ์ กับวิธีสอนแบบธรรมดา
10 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
11 ปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนมุสลิม สังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
12 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
13 ปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนมุสลิม สังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
14 ผลสัมฤทธิ์ของการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง : เปรียบเทียบการสอนระหว่างวิธีจัดเป็นกลุ่มคำกับวิธีคละคำ
15 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสามจังหวัดภาคใต้ ตามความคิดเห็นของครู
16 การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลในการเขียนลายเส้นอักษรไทย ของเด็กก่อนวัยเรียน ระหว่างการฝึกด้วยเครื่องเล่นและการฝึกด้วยแบบฝึก
17 ความสนใจต่อวิธีเขียนความเรียงแบบต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในกรุงเทพมหานคร
18 การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางจริยธรรมตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ที่ปรากฏในเพลงไทยสมัยนิยม
19 วิวัฒนาการของปริศนาคำทายไทย และการนำมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
20 การเตรียมครูและการปฏิบัติงานของครูระดับปฐมวัยในประเทศไทย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนในสาขาปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2525
21 วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบผลของวิธีสอนสองแบบ
22 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนระดับปฐมวัย : เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กับโรงเรียนเทศบาล
23 การสร้างชุดการสอนความพร้อมทางสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย เรื่อง "การฝึกความคิดเชิงสร้างสรรค์"
ปี พ.ศ. 2524
24 ปัญหาการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง จังหวัดชลบุรี
25 การศึกษารูปแบบกิจกรรมการศึกษาที่จัดในชั้นอนุบาล
26 ความสนใจต่อการอ่านหนังสือการ์ตูนของเด็กในภาคตะวันออกของประเทศไทย
27 ความสามารถในการรู้จักคำและเข้าใจคำของนักเรียนอนุบาล ในจังหวัดภูเก็ต
28 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง ที่สอนโดยวิธีสะกดแบบแจกลูกกับแบบเสียงไหล
29 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง "คำพ้องเสียง" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก โดยใช้วิธีสอนแบบอุปมานกับอนุมาน
30 การสอนภาษาไทยในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเขตการศึกษาสอง
ปี พ.ศ. 2523
31 การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาไทยสำหรับชั้นประถมปีที่หนึ่ง
32 การสร้างชุดการสอนความพร้อมทางสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่อง "การฝึกความคิดเชิงเหตุผลในการจำแนกประเภท"
33 การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง "การผันวรรณยุกต์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
34 การสร้างแบบทดสอบความพร้อมด้านจริยธรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
35 วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
36 การสร้างบทฝึกแบบโปรแกรมเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านภาษา สำหรับเด็กเริ่มเรียน
37 การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง ระหว่างวิธีสะกดแบบแจกลูกกับวิธีสะกดตามตัวอักษร
38 หนังสือภาพที่เหมาะสมสำหรับเด็กในระดับอนุบาล
ปี พ.ศ. 2521
39 การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินผลแบบเรียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชาวเขา
40 ขนาดของตัวอักษรไทยที่เหมาะสมสำหรับเด็กเริ่มเรียน
41 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาภาษาไทย โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่าง ในชั้นประถมศึกษาปีที่สาม สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
42 การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินผลแบบเรียนสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชาวเขา
ปี พ.ศ. 2520
43 การรับรู้คำกริยาไทยของนักเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร
44 การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
45 อิทธิพลของรายการโทรทัศน์ภาคหัวค่ำ ต่อการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
46 การสร้างแบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่
47 การสร้างแบบฝึกหัดทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง "ตัวสะกดมาตราแม่กด" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
48 การสร้างแบบฝึกการอ่านคำที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้ำ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่
49 การสร้างแบบฝึกหัดทักษะภาษาไทยเรื่องสระเสียงสั้น สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและสอง
ปี พ.ศ. 2519
50 แบบฝึกหัดคัดลายมือสำหรับเด็กเริ่มเรียน
51 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การอ่านเอาเรื่อง" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
52 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "โครงสร้างของประโยค" สำหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย
53 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาภาษาไทยโดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
ปี พ.ศ. 2518
54 การสร้างแบบฝึกหัดภาษาไทยเรื่อง "สระเสียงยาว" สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
55 การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2517
56 การใช้อุปกรณ์การสอนของครูอนุบาลโรงเรียนราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร
57 การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขา ในการสอนวิชาการอ่านภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2516
58 การสอนอ่านและเขียนภาษาไทยแก่เด็กชาวเขา
ปี พ.ศ. 2515
59 ความยากง่ายในการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
60 การเปรียบเทียบการจัดและดำเนินงานระหว่างโรงเรียนอนุบาลของเอกชน กับโรงเรียนอนุบาลของรัฐ
ปี พ.ศ. 2514
61 การศึกษาลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพระนคร
62 ลีลาการเขียนอักษรไทยสำหรับเด็กเริ่มเรียน
63 การทดลองสอนเรียงความชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ฟิล์มสคริป