ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 นวัตกรรมสังคม : ความเข้าใจเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2553
2 กระบวนการนำนโยบายส่งเสริมสถาบันครอบครัวไปปฏิบัติ :
3 ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนวันละ 1 บาท ชุมชนวัดเซิงหวาย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
4 อัตลักษณ์ การเสริมพลังอำนาจ และการกำหนดวิถีชีวิตตนเอง :
ปี พ.ศ. 2552
5 ผู้หญิงกับการเป็นแรงงานรับเหมาช่วง :
ปี พ.ศ. 2551
6 สวัสดิการพื้นฐาน [Social Safety Net] : รากฐานความเป็นธรรมทางรายได้
ปี พ.ศ. 2550
7 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาว : ศึกษาเฉพาะกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
8 ปัญหาการทารุณกรรมและการปล่อยปละละเลยเด็ก