ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิติชัย รัตนะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 1
6 2550 2
7 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเ
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในรอบ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554)
3 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำ
ปี พ.ศ. 2555
5 การปรับตัวของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน กรณีศึกษาตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2554
6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี
7 โครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2555-2559)
8 บทบาทของกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน กรณีศึกษา :
ปี พ.ศ. 2553
9 ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ต้นน้ำ กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2550
10 การประเมินค่าความเสียหายจากการทำลายป่าชายเลน
11 ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทผู้บริหารคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลในการสร้างเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก
ปี พ.ศ. 2538
12 ลักษณะโครงสร้างของป่าดิบเขาธรรมชาติของพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่