ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตานันท์ มลิทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบจิ๊กซอร์ โดยใช้บล็อก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาฝรั่งเศส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2530
2 การนำเสนอรูปแบบการจัดตั้งหน่วยบริการการศึกษาเคลื่อนที่ สำหรับระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3 การวิเคราะห์รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2529
4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดตำแหน่งออร์แกนไนเซอร์แบบเนื้อเรื่องย่อ ในการเสนอบทเรียนวิทยุโรงเรียน และระดับความเข้าใจในการฟังต่อผลการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2