ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ สัจจาวัฒนา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กิตติ, สัจจาวัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 IRPUS 2
2 ภาวินี จันทร์วิจิตร 2
3 คลินิกเทคโนโลยี 2
4 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 2
5 นิรมล รังสยาธร 1
6 วาสนา ณ ฝั้น 1
7 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
8 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 1
9 ดวงพร เปรมจิตร 1
10 กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1
11 Kitti, Satjawattana 1
12 บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 1
13 นิติ เอี่ยมชื่น 1
14 เด่น เครือสาร 1
15 อนุพันธ์ กงบังเกิด 1
16 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(ฝ่ายอุตสาหกรรม) 1
17 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(ฝ่ายสำนักงาน) 1
18 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และม.พะเยา 1
19 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
20 ภาคภูมิ, ศรีหมื่นไวย 1
21 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
22 ปราณี นางงาม 1
23 ยศศักดิ์, แก้มค้างพูล 1
24 สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 5
6 2550 7
7 2549 1
8 2548 3
9 2544 4
10 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การขยายผลกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา ปีที่ 3
2 การเปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่นข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดพะเยาและเชียงราย พื้นที่ส่งเสริมของบริษัทแอกโกร-ออน(ประเทศไทย) จำกัด
3 อิทธิพลพของการให้น้ำต่อการตอบสนองทางสรีระวิทยาและการให้ผลผลิตยางพาราในพื้นที่เหนือตอนบน
4 อิทธิพลของการให้น้ำต่อการตอบสนองทางสรีระวิทยาและการให้ผลผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีย้อมผ้าจากพืชให้สีย้อมบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา
ปี พ.ศ. 2554
6 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
7 โครงการ"การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา"
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา
9 การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียวที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง
10 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2551
11 การสุกแก่ทางสรีรวิทยาและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ฟักทอง
12 การศึกษากลไก และปัจจัยที่มีผลต่อการทำลายการพักตัวของเมล็ดบวบหอม
13 การศึกษากลไก และปัจัยที่มีผลต่อการทำลายการพักตัวของเมล็ดบวบหอม
14 โครงการพัฒนาพืชที่มีผลตอบแทนสูงแซมยางพารา
15 การผลิตเมล็ดพันธุ์แตงโมไร้เมล็ดที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
16 การพัฒนาวัสดุปลูกสำเร็จรูปเพื่อใช้สำหรับเลี้ยงกล้วยไม้ร้องเท้านารี
17 การใช้พรรณไม้ในวิถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊านพะเยา
18 การเปรียบเทียบพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคเหนือ
19 การพัฒนาวัสดุปลูกสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงกล้วยไม้.
20 การพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะปลูกยางพารา
21 การพัฒนาวัสดุปลูกสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงกล้วยไม้
22 การสำรวจและรวบรวมพืชมีพิษและพืชที่มีคุณสมบัติ ในการควบคุมศัตรูพืชบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
ปี พ.ศ. 2549
23 การศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของสายพันธุ์ทานตะวันโดยวิธีผสมพันธุ์แบบพบกันหมด
ปี พ.ศ. 2548
24 การพัฒนาทานตะวันลูกผสมเดี่ยวที่ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง
25 Development of Single Crosses of Sunflower for High Yield and Oil Content
26 รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาการผลิตทานตะวัน ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2544
27 การพัฒนาและการเปรียบเทียบพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์
28 การพัฒนาและการเปรียบเทียบพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์
29 The Development and Yield Trials of Sythetic Varieties of Sunflower
30 รายงานการวิจัยการพัฒนาและการเปรียบเทียบพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 ผลของการให้น้ำต่อการให้ผลผลิตยางพาราในพื้นที่สวนเกษตรตำบลบ้านโซ้ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย
32 การคัดเลือกถั่วเขียวที่มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนและสะสมในดิน
33 การเปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่นข้างโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงราย
34 โครงการ "เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์"
35 การทดสอบและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
36 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่าง ยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา ปีที่ 2
37 การทดสอบและคัดเลือกพันธ์ข้าวที่ให้เซลลูโลสสูงระยะที่ 2
38 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ให้เซลลูโลสสูง (Screening and Selection of Rice Vanieties for High Cellulose Content)
39 การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ให้เซลลูโลสสูง
40 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ให้เซลลูโลสสูง
41 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ผสมเพื่อการพึ่งพอตนเองอย่างยั่งยืนของเคลือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา
42 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวาน พันธุ์ลูกผสมที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคเหนือ
43 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ให้เซลล์ลูโลสูงโดยใช้เทคนิค RAPD
44 ผลของโคลซิซินต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีระวิทยาที่สัมพันธ์กับต้นเททระพลอยด์ของแตงโม
45 ผลของระยะเวลาและวีธีการการใช้โคชิชินต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแตงโม