ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ ลิ่มสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กิตติ ลิ้มสกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สามารถ เจียสกุล 8
2 พุทธกาล รัชธร 7
3 ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ 6
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
5 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 4
6 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล 4
7 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 3
8 สุธรรม อยู่ในธรรม 2
9 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
10 อุดร จารุรัตน์ 2
11 สาวิกา อุณหนันท์ 2
12 โสตถิธร มัลลิกะมาส 2
13 แล ดิลกวิทยารัตน์ 2
14 อรนุช หล่อเพ็ญศรี 2
15 ศุภัช ศุภชลาศัย 2
16 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 2
17 สุษม ศุภนิตย์ 2
18 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2
19 ไพศรี ขำคม 2
20 วีระพงษ์ สิริกรวุฒิพงศ์ 2
21 อภิชัย พันธเสน 2
22 กัลยาณี คูณมี 2
23 จรูญ พจน์สุนทร 2
24 ทวนทัน กิจไพศาลสกุล 2
25 ไพฑูรย์ สุจริตจันทร์ 2
26 ชัยยุทธ สุขศรี 2
27 ธีรวัฒน์ ตั้งพานิช 2
28 สมคิด บัวเพ็ง 2
29 สมบูรณ์ ลุวีระ 2
30 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 2
31 วันวิวัฒน์ เกศวา 1
32 เบญญา เนื่องดี 1
33 สุวัฒน์ ขยันขาย 1
34 วินัย เชาวน์วิวัฒน์ 1
35 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
36 ชวลิต เนื่องดี 1
37 สุนันท์ ศรเสนา 1
38 ปรียา มิตรานนท์ 1
39 วรพจน์ อุดมรัตน์ 1
40 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
41 จินตนา เพชรานนท์ 1
42 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
43 ไม่มีข้อมูล 1
44 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
45 ธราธร รัตนนฤมิตศร 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
47 นวลน้อย ตรีรัตน์ 1
48 ไชยวุฒิ หวังสุกิจ 1
49 พรชัย ทัพวงษ์ 1
50 ศิวาวุธ อินฟ้าแสง 1
51 ศรัณยา ศรีรัตนะ 1
52 ธีรพร เฉลิมพงศ์ 1
53 เบญจมาศ เล็กอุทัย 1
54 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
55 ชวนชัย อัชนันท์ 1
56 รุ้งลาวัลย์ น้อยประสิทธิ์ 1
57 สุภาพร ลิ้มหัสนัยกุล 1
58 ธงชาติ บวรธำรงชัย 1
59 ทรงชัย อนุนันตกุล 1
60 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 2
4 2551 1
5 2550 4
6 2547 1
7 2546 1
8 2543 1
9 2542 7
10 2540 2
11 2539 3
12 2537 1
13 2536 4
14 2535 2
15 2534 1
16 2533 1
17 2530 4
18 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปรับลดการอุดหนุนราคา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ:ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรใต้พิภพ
ปี พ.ศ. 2553
3 การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรใต้พิภพ
4 การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม :
ปี พ.ศ. 2551
5 ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรการศึกษาเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนด้อยโอกาสและพิการ
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลตามเป้าหมายแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2
7 การจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการเงินทุนช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น
9 ประสิทธิผลการจัดการน้ำผิวดินและผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2547
10 ประสิทธิผลการจัดการน้ำผิวดินและผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2546
11 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
ปี พ.ศ. 2543
12 สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับวิกฤตการณ์ค่าเงินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
13 ความเหมาะสมในการกำหนดมาตรการเพื่อลดการขาดดุลย์บริการ
14 แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย พม่า และจีนตอนใต้
15 ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน
16 โครงการจัดทำดัชนีวัฏจักรธุรกิจสำหรับประเทศไทย
17 โครงการศึกษาจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศไทย ปี 2534
18 แบบจำลองพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคาขายส่ง สำหรับประเทศไทย
19 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2540
20 ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน
21 การศึกษาแบบจำลองพฤติกรรมของครัวเรือนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
22 การตั้งราคาน้ำประปาโดยอาศัยหลักต้นทุนส่วนเพิ่ม : กรณีศึกษาการประปานครหลวง
23 ผลกระทบต่อการค้าบริการจากการเปิดเสรี ภายหลังจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย
24 การศึกษาการไล่ทันกันทางด้านเทคโนโลยีของเศรษฐกิจไทย
ปี พ.ศ. 2537
25 การศึกษาแบบจำลองพฤติกรรมของครัวเรือนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
26 ผลกระทบต่อการค้าบริการจากการเปิดเสรี ภายหลังจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย
27 แบบจำลองพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคาขายส่งสำหรับประเทศไทย
28 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือกรุงเทพ
29 ความไม่สมดุลของการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย และวิกฤตการณ์ทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2535
30 โครงการจัดทำดัชนีวัฏจักรธุรกิจสำหรับประเทศไทย
31 การศึกษาปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนัก ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2534
32 โครงการศึกษาจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศไทย ปี 2534
ปี พ.ศ. 2533
33 การลงทุนทางการศึกษาและความแตกต่างของรายได้ : กรณีศึกษา แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2530
34 ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อต่อรายรับและรายจ่ายรัฐบาล
35 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจุกตัวและอัตรากำไร ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
36 แบบจำลองมหภาคสำหรับตลาดแรงงานในประเทศไทย
37 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมต่อผลผลิตของอุตสาหกรรม ที่ใช้เหล็กแผ่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 ความเหมาะสมในการกำหนดมาตรการเพื่อลดการขาดดุลย์บริการ
39 แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย พม่า และจีนตอนใต้