ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉวีวรรณ บุญเรือง 16
2 ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง 15
3 ระวีวรรณ สุวรรณศร 13
4 อุดมลักษณ์ มัจฉาชีพ 13
5 จินดาพร คงเดช 11
6 จันทร์เพ็ญ บุตรใส 11
7 สมเจตน์ เจริญศรีสัมพันธ์ 11
8 กัลยา ตันมณี 11
9 สุรชัย มัจฉาชีพ 11
10 สิริวรรณ สุขนิคม 11
11 ปานิดา ว่องมงคลฤทธิ์ 8
12 สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ 8
13 จินันทนา จอมดวง 6
14 ละอองศรี ศิริเกษร 6
15 วสุ สันติมิตร 6
16 สุริยา สืบตระกูล 5
17 เชน รอดศิริ 5
18 ประนอม สุขเกื้อ 5
19 สุภัทรา จิตรเกษตรสุข 4
20 กัทลีวัลย์ สุขช่วย 4
21 รวีวรรณ เดื่อมขันมณี 3
22 วิเชียร อุ่นเรือน 2
23 อำนวย ทองคำ 2
24 ปัทมา ศิริธัญญา 2
25 ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ 2
26 สมชาติ หาญวงษา 2
27 ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 2
28 คมสัน อำนวยสิทธิ์ 2
29 อรุณ โสตถิกุล 2
30 สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ 2
31 พรนิภา เลิศศิลป์มงคล 2
32 กาญจนา รุจิพจน์ 2
33 มานะ เรืองจุ้ย 2
34 พิชัย สุรพรไพบูลย์ 2
35 รัชตา ทนวิทูวัตร 2
36 สุภาพร รัตนาพันธ์ 2
37 ศิริพร มุลาลินท์ 2
38 ชูศักดิ์ จอมพุก 1
39 สุภัทรา วิลามาศ 1
40 ปาณิดา ว่องมงคลฤทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 2
5 2553 1
6 2552 2
7 2551 4
8 2549 1
9 2542 1
10 2535 2
11 543 58
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาการผลิตไมโครกรีนพืชพื้นบ้านเพื่อการค้าในสภาพโรงเรือน
3 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
4 การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเหนียวที่มีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน
5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
6 การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มรประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในโตรเจน
7 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพโปรตีนสูง
ปี พ.ศ. 2553
8 การขึ้นทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ข้าวโพดเทียนพันธุ์เทียนบ้านเกาะ และสิทธิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
9 การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมในเขตภาคกลางตอนบนเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะให้เกษตรกร
10 การจัดระบบปลูกผักพื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
11 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลสดภายใต้สภาพโรงเรือน
12 การควบคุมโรคเหี่ยวของผักสลิดและผักหวานบ้านโดยชีววิธี
13 การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมในเขตภาคกลางตอนบนเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะให้เกษตรกร
14 การจัดระบบปลูกผักพื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
15 ผลของการลดความเข้มข้นสารอาหารก่อนการเก็บเกี่ยว ต่อผลผลิตผักกาดหอมที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน
ปี พ.ศ. 2542
16 การศึกษาอิทธิพลทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะของผลพริก โดยวิธีวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของประชากรชั่วต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2535
17 การปรับปรุงประชากรข้าวโพดฝักอ่อนจากประชากรลูกผสมระหว่าง พันธุ์สุวรรณ 3 กับ พันธุ์ฝักอ่อนคอมพอสิต 1 ดีเอ็มอาร์ โดยวิธีการคัดเลือกแบบ full sib 1 รอบ
18 การปรับปรุงประชากรข้าวโพดฝักอ่อน จากประชากรลูกผสม ระหว่างพันธุ์สุวรรณ 3 กับพันธุ์ฝักอ่อนคอมพอสิต 1 ดีเอ็มอาร์ โดยวิธีการคัดเลือกแบบ full sib 1 รอบ