ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ ตันเมืองปัก
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ความหลากชนิดของหอยทากบกในเขตภูเขาหินปูนบริเวณผาสามยอด จังหวัดหนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2558
2 -
ปี พ.ศ. 2555
3 ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด่นในเขตสวนรุกขชาติภูแปก อ.ภูเรือ จ. เลย
4 ความหลากชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสัตววิทยา เรื่อง ไฟลัมอาร์โทโพดา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
6 การศึกษาผลของสารสกัดจากใบประยงค์ (Aglia odorata)และใบสาบเสือ (Eupotarium odoratum)ต่อจำนวนเม็ดเลือดและขนาดสมองในหนอนกระทู้ผัก (Spodopteralitura)
7 ความหลากชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
8 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสัตววิทยา เรื่อง ไฟลัมอาร์โทโพดา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
9 การศึกษาผลของสารสกัดจากใบประยงค์ (Aglia odorata)และใบสาบเสือ (Eupotarium odoratum)ต่อจำนวนเม็ดเลือดและขนาดสมองในหนอนกระทู้ผัก (Spodopteralitura)
ปี พ.ศ. 2554
10 ความหลากชนิดของราน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง) อ. เมือง จ. เลย
11 ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด่นในวนอุทยานภูผาล้อม อ. นาด้วง จ. เลย
ปี พ.ศ. 2553
12 การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
13 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
14 ความหลากหลายของไลเคน และการใช้ประโยชน์ ณ สวนรุกชาติภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
15 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไลเคน ณ สวนรุกชาติ ภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
16 ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำเลย เขตอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
17 ความหลากหลายของไลเคนและการใช้ประโยชน์ ณ สวนรุกชาติภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2552
18 ความหลากหลายชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติ
19 การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย
20 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติหมู่บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
21 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติ หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2551
22 การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย
23 การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
24 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
25 ความหลากหลายของเฟิร์นในป่าธรรมชาติเขต อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
26 ความหลากหลายชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
27 การประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแม่น้ำเลย จังหวัดเลย
28 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2547
29 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซนต่อการเจริญของปุ่มปีกในระยะลาร์วัลไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) = Roles of Juvenile hormone and 20-Hydroxyecdysone on the development of wing imaginal disks in larval diapause of Bambo
30 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซน ต่อการเจริญของปุ่มปีก ในระยะลาร์วัลไดอะพอส ของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson)