ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ ตันเมืองปัก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ความหลากชนิดของหอยทากบกในเขตภูเขาหินปูนบริเวณผาสามยอด จังหวัดหนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2558
2 -
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาผลของสารสกัดจากใบประยงค์ (Aglia odorata)และใบสาบเสือ (Eupotarium odoratum)ต่อจำนวนเม็ดเลือดและขนาดสมองในหนอนกระทู้ผัก (Spodopteralitura)
4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสัตววิทยา เรื่อง ไฟลัมอาร์โทโพดา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
5 ความหลากชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
6 การศึกษาผลของสารสกัดจากใบประยงค์ (Aglia odorata)และใบสาบเสือ (Eupotarium odoratum)ต่อจำนวนเม็ดเลือดและขนาดสมองในหนอนกระทู้ผัก (Spodopteralitura)
7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสัตววิทยา เรื่อง ไฟลัมอาร์โทโพดา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
8 ความหลากชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2553
9 ความหลากหลายของไลเคนและการใช้ประโยชน์ ณ สวนรุกชาติภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2552
10 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติ หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2551
11 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2547
12 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซนต่อการเจริญของปุ่มปีกในระยะลาร์วัลไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) = Roles of Juvenile hormone and 20-Hydroxyecdysone on the development of wing imaginal disks in larval diapause of Bambo
13 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซน ต่อการเจริญของปุ่มปีก ในระยะลาร์วัลไดอะพอส ของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 ความหลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบกในเขตวนอุทยานผางาม และวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา จังหวัดเลย