ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ กันภัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กิตติ กันภัย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฐพล สงวนทรัพย์ 5
2 ชโลทร โพยมยล 5
3 สุนิศา เพี้ยนโอสถ 5
4 อุมาพร มะโรณีย์ 5
5 ชาย วรวงศ์เทพ 5
6 วิลาสินี พิพิธกุล 4
7 สมบูรณ์ ขอสกุล 2
8 กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 2
9 สง่า ดามาพงษ์ 2
10 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 2
11 ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2
12 นันท์ธนา สุรเสวี 2
13 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
14 ชาลิน นุกูล 2
15 ชมพูนุท คารวมิตร 2
16 เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี 2
17 แอนนิรา นิราช 2
18 สาธิดา ตระกูลโชคเสถียร 2
19 สิริลักษณ์ ศรีจินดา 2
20 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 2
21 ภัทรจาริน ตันติวงศ์ 2
22 เมธาวี พีชะพัฒน์ 2
23 ไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง 2
24 สุกฤตา จำเนียร 2
25 พจนาภา นวาวัตน์ 2
26 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 2
27 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 2
28 เหมือนฝัน คงศรี 1
29 สนมพร ฉิมเฉลิม 1
30 วรจรรย์ เจริญธรรมพจน์ 1
31 เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล 1
32 อรุโณทัย ปันศิริ 1
33 สุพพตา ประยูรวงศ์ 1
34 จรินทร์ทิพย์ แก้วกล่ำ 1
35 สุณีย์ แววมณี 1
36 ศิริพร วุฒิกุล 1
37 สายชล บูรณกิจ 1
38 อาศยา ศิริเอาทารย์ 1
39 ปิยพันธ์ พันธุ์วิโรจน์ 1
40 พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม 1
41 กฤตยา มุ่งวิชา 1
42 พรพรรณ ชินพงสานนท์ 1
43 พิไลวรรณ ซิบยก 1
44 รัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์ 1
45 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
46 ศุนิสา ทดลา 1
47 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
48 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
49 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
50 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
51 Parichart Sathapitanon 1
52 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
54 ฐาปกรณ์ กระแสทิพย์ 1
55 พิทักษ์ ศิริบูรณ์ 1
56 ศิริชัย ศิริกายะ 1
57 ณัฐ สุขสมัย 1
58 พิมพร สุนทรวิริยกุล 1
59 วิชชา สันทนาประสิทธิ์ 1
60 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
61 วิภาวี ริ้วสุวรรณ 1
62 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
63 ไม่มีข้อมูล 1
64 จิตติมา กาญจนินทุ, 2512- 1
65 เฉลิมวรรณ ห่อทองคำ, 2515- 1
66 จรรยา จิตร์จารัตน์, 2519- 1
67 รุจิเรข คชรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 12
3 2552 15
4 2551 11
5 2550 3
6 2549 7
7 2547 5
8 2546 6
9 2545 6
10 2544 8
11 2543 3
12 2542 8
13 2541 1
14 2535 2
15 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสื่อสารผ่านบทเพลงของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย
2 การศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบอกต่อและการสื่อสารการตลาดแบบบอกต่อร่วมกับสื่อสารมวลชน
ปี พ.ศ. 2553
3 เพศสภาพและเพศวิถีชายรักชายในภาพยนตร์ไทย
4 การใช้วาทศิลป์ทางภาษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีผ่านสื่อสารมวลชน
5 การวิเคราะห์วาทกรรมในข่าวอาชญากรรมและการถอดรหัสข่าวอาชญากรรมโดยอาชญากร
6 ความน่าเชื่อถือของเครือข่ายสังคมทวิตเตอร์และสื่อกระแสหลัก
7 การเล่าเรื่องและทัศนคติของผู้ชมเกี่ยวกับความรุนแรงในภาพยนต์ไทยและภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด
8 การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางสื่อโทรทัศน์ เปรียบเทียบระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
9 การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางสื่อโทรทัศน์ เปรียบเทียบระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
10 ความน่าเชื่อถือของเครือข่ายสังคมทวิตเตอร์และสื่อกระแสหลัก
11 การวิเคราะห์วาทกรรมในอาชญากรรมโดยอาชญากร
12 การใช้วาทศิลป์ทางภาษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีผ่านสื่อสารมวลชน
13 เพศสภาพและเพศวิถีชายรักชายในภาพยนตร์ไทย
14 การเล่าเรื่องและทัศนคติของผู้ชมเกี่ยวกับความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ฮอลีวู้ด
ปี พ.ศ. 2552
15 เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการแนะแนวการดำเนินชีวิตของผู้ใช้งานในเว็บไซด์ hi5.com
16 ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไทย
17 กลยุทธ์บุคคลต้นแบบในการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
18 อิตถีภาวะในชายและบุรุษภาวะในหญิงในเพลงไทยยอดนิยม
19 ความรักและกระบวนการสร้างความหมายความรักในตระกูลภาพยนตร์ไทย
20 กระบวนการสร้างความหมายและความเป็นจริงทางสังคมในตรรกะการบริโภคในเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยม
21 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเชิงเครือข่าย ในโครงการรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
22 อิทธพลของละครโทรทัศน์เกาหลีที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
23 เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการแนะแนวการดำเนินชีวิตของผู้ใช้งานในเว็บไซด์ hi5.com
24 ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไทย
25 กลยุทธ์บุคคลต้นแบบในการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
26 ความรักและกระบวนการสร้างความหมายความรักในตระกูลภาพยนตร์ไทย
27 อิทธิพลของละครโทรทัศน์เกาหลีที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าวัฒนธรรมเกาหลี ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
28 อิตถีภาวะในชายและบุรุษภาวะในหญิงในเพลงไทยยอดนิยม
29 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเชิงเครือข่ายในโครงการรณรงค์ เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
30 สัมพันธบทของการเล่าเรื่องในสื่อการ์ตูน ละครโทรทัศน์ และนวนิยาย
31 กระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงของสื่อมวลชนไทย
32 สื่อหลังสมัยใหม่ของชุมชนโลโมกราฟี ใน www.lomothai.com
33 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายการโทรทัศน์ "โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา"
34 การสร้างความหมายใหม่ของ "วีรบุรุษและยอดวีรบุรุษ" ในภาพยนตร์ไทย
35 กระบวนการประกอบสร้างอุดมการณ์ในละครโทรทัศน์ไทย ในช่วงภาวะวิกฤตทางการเมือง
36 กระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสี่ยง ให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงของสื่อมวลชนไทย
37 สื่อหลังสมัยใหม่ของชุมชนโลโมกราฟี ใน www.lomothai.com
38 สัมพันธบทของการเล่าเรื่องในสื่อการ์ตูน ละครโทรทัศน์และนวนิยาย
39 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายการโทรทัศน์ "โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา"
40 การออกแบบสารในการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อมวลชน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.]
ปี พ.ศ. 2550
41 การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าของบล็อกกับเว็บไซต์ และไดอารี่ออนไลน์
42 กระบวนการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนของผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกลุ่มรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อแย่งชิงพื้นที่ทางความคิดของเยาวชน
43 ตระกูลรายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย พ.ศ. 2548
ปี พ.ศ. 2549
44 ความรุนแรงแนบเนียนและปัญหาจริยธรรมในเกมปังย่าออนไลน์
45 กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ของชาติในโครงการรณรงค์ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
46 การรับรู้และการตีความความหมายของเด็กประถมวัยเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศในรายการโทรทัศน์
47 การถ่ายโยงข่าวในสื่อมวลชน
48 ทัศนคติและปฏิกิริยาตอบสนองเชิงอารมณ์ของผู้ใช้โทรทัศน์มือถือที่มีต่อการรบกวนของข้อความการตลาดทางโทรศัพท์มือถือ
49 ภาพเด็กและการถอดรหัสความหมายในละครโทรทัศน์ช่วงไพร์มไทม์
50 ประสิทธิภาพของเพลงชาติไทย และผลกระทบที่มีต่อชนชั้นทางสังคม
ปี พ.ศ. 2547
51 การรวมกลุ่มและการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้เรียน E-learning ในบริบทการสื่อสารแบบเวลาเดียวกันและต่างเวลา
52 อัตลักษณ์ และการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ร่วมสร้างไทย-เอเซีย
53 ทิศทางของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย
54 กระบวนการสร้างกระแสการออกกำลังกายผ่านสื่อมวลชนของกระทรวงสาธารณสุข
55 การเปรียบเทียบภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน
ปี พ.ศ. 2546
56 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
57 โครงการ เพศและการสื่อสารในสังคมไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
58 การถ่ายทอดความคิดเรื่องจิตวิญญาณในภาพยนตร์
59 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อรณรงค์ปัญหาเอดส์ ใน อ.เมือง จ.เชียงราย
60 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กับ "แผนยุทธศาสตร์การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
61 เพศและการสื่อสารในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2545
62 สื่ออินเทอร์เน็ตกับโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน ของบริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
63 ตรรกะการบริโภค และลักษณะสื่อคือสารของโทรศัพท์เคลื่อนที่
64 รหัสทางวัฒนธรรมในชุมชนอินเทอร์เน็ตเวิลด์ไวท์เว็บดอทพันธุ์ทิพย์ดอทคอม
65 การตอบปัญหาเรื่องเพศศึกษาของสื่อมวลชนในฐานะที่เป็นเวทีสาธารณะ
66 การแปลงตัวตนในห้องสนทนาบนอินเทอร์เน็ต
67 การมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบและเนื้อหา "รายการวิทยุเพื่อชุมชน" ของจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2544
68 บทบาทของรายการวิทยุเพื่อชุมชนกับประชาคมสงขลา
69 ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
70 ระบบสัญลักษณ์ทางเพศในละครโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
71 หน้าที่และอัตลักษณ์ของเพลงละครโทรทัศน์
72 อัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นบนโฮมเพจของวัยรุ่นไทยที่อาศัยอยู่ในบริบทสังคมไทยและวัยรุ่นไทยที่อาศัยอยู่ในบริบทสังคมอเมริกัน
73 การวิเคราะห์วาทกรรมบนอินเทอร์เน็ต Bulletin Board ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์
74 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดสัดส่วนรายการที่ผลิตจากต่างประเทศและภายในประเทศของสถานีโทรทัศน์ยูบีซี
75 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อมวลชนในกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2543
76 ลักษณะความเป็นอมตะของเพลงสุนทราภรณ์
77 การนำเสนอภาพความเป็นชายในภาพยนตร์ไทยระหว่างปีพ.ศ.2541-2542
78 การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชน ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของชาวกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
79 การรับรู้ การแปลความหมาย การจดจำ และอารมณ์จากการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของคนหูหนวก
80 ภาพและกระบวนการสร้างภาพชายรักร่วมเพศในละครโทรทัศน์ไทย กับการรับรู้ภาพแบบฉบับของผู้ชม
81 เครือข่ายการแพร่กระจายของสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศในกรุงเทพมหานคร
82 กระบวนการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
83 ลักษณะเนื้อหาข่าวสารและจินตนาการบันเทิงในข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทย
84 มณฑลสาธารณะของการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา www.pantip.com และ www.sanook.com
85 การสร้างและการบริโภคสัญญะในปรากฏการณ์ชีวจิต และการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
86 รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2541
87 บทบาทของเว็บไซด์ไทยในกระบวนการประสานสังคม
ปี พ.ศ. 2535
88 ลักษณะของการสร้างฝันจินตนาการทางเพศในสื่อมวลชนไทย
89 ลักษณะของการสร้างฝันจินตนาการทางเพศ ในสื่อมวลชนไทย