ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติเทพ เฟื่องขจร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- กิตติเทพ, เฟื่องขจร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 21
2 ปรัชญา เทพณรงค์ 7
3 คมกริช เวชสัสถ์ 6
4 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3
5 ปรียาพร โกษา 2
6 พงษ์ชัย จิตตะมัย 2
7 ฉัตรเพชร ยศพล 2
8 เกษม ขอจุลกลาง 2
9 สุริยะ ชนะชัย 2
10 ทุนจากเงินสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย/ศูนย์วิจัย 2
11 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2
12 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
13 ยุทธนินทร์ ทับไธสง 2
14 บุญช่วย บุญมี 2
15 ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 2
16 สัญญา สราภิรมย์ 2
17 อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 2
18 อัฆพรรค์ วรรณโกมล 2
19 สุวิทย์ อ๋องสมหวัง 2
20 ณภัทร น้อยน้ำใส 2
21 สุขสันต์ หอพิบูลสุข 2
22 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 2
23 โสภณ วงศ์แก้ว 2
24 ทุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน 1
25 ทุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 1
26 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 1
27 ทุนจากบริษัท เมืองหินราช จำกัด 1
28 ทุนจากบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด 1
29 นลินี จำนงค์พล 1
30 Kitcha Klayvimut 1
31 ทุนจากTUZ Golu ประเทศตุรกี 1
32 ทุนจากบริษัท เหมืองแร่โปแตชเชียน จำกัด (มหาชน) 1
33 ทุนจากCanatxx Inc., Houston, USA 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 6
2 2559 1
3 2558 9
4 2557 9
5 2556 13
6 2555 8
7 2554 14
8 2553 11
9 2552 9
10 2551 3
11 2550 5
12 2549 1
13 2548 9
14 2547 3
15 2546 8
16 2545 4
17 2544 4
18 2543 4
19 2542 3
20 543 123
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยการจำลองเชิงกายภาพและเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาผลกระทบของลำดับการขุดเจาะต่อการทรุดตัวของผิวดินที่เกินกว่าจุดวิกฤต
2 การจำลองเชิงกายภาพและเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาผลกระทบของลำดับการ ขุดเจาะต่อการทรุดตัวของผิวดินที่เกินกว่าจุดวิกฤต
3 การทดสอบเกลือหินบดภายใต้การอัดตัวระยะยาวเพื่อใช้เป็นวัสดุถมกลับในเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชใต้ดิน เพื่อลดการทรุดตัวของผิวดิน และกำจัดกองเกลือบนผิวดิน
4 รายงานการวิจัยการประเมินเสถียรภาพของเสาค้ำยันในเหมืองแร่โพแทชโดยพิจารณาปริมาณการเจือปนของแร่คาร์นัลไลต์
5 รายงานการวิจัยการศึกษาการทรุดตัวของผิวดินจากการทำเหมืองเกลือและเหมืองโพแทซใต้ดินที่ความกว้างของช่องเหมืองต่ำกว่าจุดวิกฤตโดยใช้แบบจำลองเชิงกายภาพในสามมิติ
6 รายงานการวิจัยการศึกษาการประสานตัวของรอยแตกในชั้นเกลือหินเพื่อลดผลกระทบของการรั่วซึมในเหมืองเกลือและเหมืองโพแทช
ปี พ.ศ. 2559
7 ผลกระทบของแรงดันน้ำในหินที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหินประดับสามชนิดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
8 คุณสมบัติเชิงกลศาสตร์และชลศาสตร์ของซีเมนต์ในรอยแตกของหิน
9 แผนแม่บทสำหรับการจักดารความเป็นกรดของน้ำในเหมืองแร่ถ่านหิน
10 การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของรอยแตกหินภายใต้ความเค้นตั้งฉากคงที่และการเคลื่อนตัวในแนวตั้งฉากคงที่โดยใช้ระนาบเฉือนแบบคู่
11 การศึกษากำลังเฉือนของรอยแตกในหินทรายภายใต้ความเค้นในสามแกนจริง
12 ผลกระทบของสภาวะความเค้นในแต่ละทิศทางที่ไม่เท่ากันต่อค่าความแข็งและความยืดหยุ่นของเกลือหินชุดมหาสารคาม
13 การร่างแผนแม่บทสำหรับลดผลกระทบการทรุดตัวของผิวดินจากการทำเหมืองเกลือหินใต้ดิน
14 รายงานการวิจัยการร่างแผนแม่บทสำหรับลดผลกระทบการทรุดตัวของผิวดินจากการทำเหมืองเกลือหินใต้ดิน
15 รายงานการวิจัยผลกระทบของสภาวะความเค้นในแต่ละทิศทางที่ไม่เท่ากันต่อค่าความแข็งและความยืดหยุ่นของเกลือหินชุดมหาสารคาม
16 รายงานการวิจัยการทดสอบแรงเฉือนของรอยแตกหินภายใต้ความเค้นตั้งฉากคงที่และการเคลื่อนตัวในแนวตั้งฉากคงที่โดยใช้ระนาบเฉือนแบบคู่
ปี พ.ศ. 2557
17 การศึกษพฤติกรรมเชิงเวลาของเกลือหินภายใต้วัฏจักรการให้แรงและอุณหภูมิ
18 การศึกษาการทิ้งกากนิวเคลียร์ในหลุกเจาะระดับลึกในหินแกรนิต โครงการวิจัยย่อยการศึกษากำลังเฉือนของรอยแตกในหินแกรนิตภายใต้อุณหภูมิสูง
19 การศึกษาการทิ้งกากนิวเคลียร์ในหลุกเจาะระดับลึกในหินแกรนิต
20 การศึกษาการทิ้งกากนิวเคลียร์ในหลุมเจาะระดับลึกในหินแกรนิต โครงการวิจัยย่อยการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิต่อความแข็งของหินแกรนิตเพื่อประยุกต์ใช้ในการทิ้งกากนิวเคลียร์ในหลุมเจาะ
21 การพัฒนาแหล่งเกลือหินสำหรับกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว โครงการวิจัยย่อย การทดสอบประสิทธิภาพการอัดตัวของเกลือหินบดในเชิงกลศาสตร์และชลศาสตร์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
22 Mechanical and Hydraulic Performance of Sludge-Mixed Cement Grout in Rock Fractures
23 Performance Assessment of Sludge-Mixed Cement Grout in Rock Fractures
24 ศักยภาพเชิงกลศาสตร์และเชิงชลศาสตร์ของส่วนผสมตะกอนดินกับซีเมนต์ในรอยแตกของหิน
25 แผนแม่บทสำหรับการจัดการความเป็นกรดของน้ำในเหมืองแร่ถ่านหิน
ปี พ.ศ. 2556
26 การศึกษาพฤติกรรมเชิงเวลาของเกลือหินภายใต้วัฏจักรการให้แรงและอุณหภูมิ
27 การประเมินศักยภาพของชั้นเกลือหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสำหรับกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
28 ผลกระทบของแรงแบบวัฏจักรต่อกำลังเฉือนของรอยแตกในหิน
29 การออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้กดตัวอย่างหินในสองแกน
30 การจำลองการทรุดตัวของผิวดินในสามมิติโดยใช้แบบจำลองเชิงกายภาพแบบย่อส่วน
31 Fabrication of salt acid-resistant ceramic tile for high temperature application.
32 Laboratory Assessment of Mechanical and Hydraulic Performance of Sludge-Mixed Cement Grout in Rock Fractures
33 Mechanical and Hydraulic Performance of Sludge-Mixed Cement Grout in Rock Fractures
34 รายงานการวิจัยโครงการวิจัยย่อยการศึกษาศักยภาพเชิงกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินชุดมหาสารคามภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงสำหรับกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
35 รายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัยการพัฒนาแหล่งเกลือหินสำหรับกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว
36 รายงานการวิจัยการศึกษาความซึมผ่านของรอยแตกในหินรอบหลุมเจาะน้ำบาดาลและปิโตรเลียม
37 การออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้กดตัวอย่างหินในสองแกน
38 การจำลองการทรุดตัวของผิวดินในสามมิติ โดยใช้แบบจำลองเชิงกายภาพย่อส่วน
ปี พ.ศ. 2555
39 การประเมินศักยภาพทางด้านกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินเพื่อใช้กักเก็บก๊าซธรรมชาติในภาคจะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
40 หน่วยวิจัย กลศาสตร์ธรณี
41 การทดสอบกำลังรับแรงดึงแบบบราซิลภายใต้ความเค้นกดในแนวแกน
42 การศึกษาศักยภาพเชิงกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินชุดมหาสารคามภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงสำหรับกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
43 Industrial wastes storage in rock salt
44 การประเมินศักยภาพทางด้านกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินเพื่อใช้กั๊กเก็บก๊าซธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนืองของประเทศไทย
45 ศักยภาพเชิงกลศาสตร์และเชิงชลศาสตร์ของส่วนผสมดินตะกอนกับซีเมนต์ในรอยแตกของหิน
46 การพัฒนาแหล่งเกลือหินสำหรับกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2554
47 การประดิษฐ์แบบหล่อทดสอบการบดอัดและกำลังเฉือนแบบสามวงแหวน
48 การศึกษาศักยภาพเชิงกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินชุดมหาสารคามภายใต้สภาวะกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
49 การทดสอบคุณสมบัติการคืบในสามแกนจริงของเกลือหิน
50 การประดิษฐ์เครื่องจำลองการผุกร่อนของหินในห้องปฏิบัติการ
51 รายงานการวิจัยการประดิษฐ์แบบหล่อทดสอบการบดอัดและกำลังเฉือนแบบสามวงแหวน
52 รายงานการวิจัยการประดิษฐ์เครื่องจำลองการผุกร่อนของหินในห้องปฏิบัติการ
53 Fabrication of acid resistant ceramic-title to protect engineering structures in salt
54 การศึกษาศักยภาพเชิงกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินชุดมหาสารคาม ภายใต้สภาวะกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
55 การประยุกต์ใช้ดินตะกอนประปากับซีเมนต์เพื่อใช้ลดความซึมผ่านของรอยแตกในมวลหิน
56 รายงานการวิจัยการทดสอบคุณสมบัติการคืบในสามแกนจริงของเกลือหิน
57 การศึกษาศักยภาพเชิงกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินชุดมหาสารคาม ภายใต้สภาวะกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
58 การประดิษฐ์เครื่องจำลองการผุกร่อนของหินในห้องปฏิบัติการ
59 การพัฒนาแหล่งเกลือหินสำหรับกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
60 การทดสอบคุณสมบัติการคืบในสามแกนจริงของเกลือหิน
ปี พ.ศ. 2553
61 การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับทดสอบความสามารถในการละลายของแท่งตัวอย่างเกลือหิน
62 การประดิษฐ์อุปกรณ์ทดสอบกำลังดึงของหินภายใต้แรงกด
63 ผลกระทบของอัตราการกดต่อความแข็งและการเปลี่ยนรูปร่างของเกลือหินภายใต้ความดันล้อมรอบ
64 หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี
65 การประเมินศักยภาพทางด้านกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินเพื่อใช้กักเก็บก๊าซธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
66 รายงานการวิจัยการประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับทดสอบความสามารถในการละลายของแท่งตัวอย่างเกลือหิน
67 รายงานการวิจัยการประดิษฐ์อุปกรณ์ทดสอบกำลังดึงของหินภายใต้แรงกด
68 รายงานการวิจัยการศึกษาการทรุดตัวของผิวดินจากการสูบน้ำบาดาลเค็มด้วยแบบจำลองเชิงกายภาพ
69 รายงานการวิจัยการทดสอบคุณสมบัติการคืบของเกลือหินโดยวิธีทดสอบจุดกดแบบปรับเปลี่ยน
70 การศึกษาการทรุดตัวของผิวดิน จากการสูบน้ำบาดาลเค็มด้วยแบบจำลองเชิงกายภาพ
71 การทดสอบคุณสมบัติการคืบของเกลือหินโดยวิธีทดสอบจุดกดแบบปรับเปลี่ยน
ปี พ.ศ. 2552
72 การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อใช้คำนวณขนาด รูปร่าง และความลึกของโพรงเกลือ โดยใช้ข้อมูลการทรุดตัวบนผิวดิน
73 การทดสอบความซึมผ่านของรอยแตกในหินภายใต้ความดันล้อมรอบ
74 การประดิษฐ์เครื่องกดทดสอบหินในสามแกนจริง
75 รายงานการวิจัยการพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อใช้คำนวณขนาด รูปร่างและความลึกของโพรงเกลือ โดยใช้ข้อมูลการทรุดตัวบนผิวดิน
76 รายงานการวิจัยการประดิษฐ์เครื่องกดทดสอบหินในสามแกนจริง
77 รายงานการวิจัยการทดสอบความซึมผ่านของรอยแตกในหินภายใต้ความดันล้อมรอบ
78 การทดสอบความซึมผ่านของรอยแตกในหินภายใต้ความดันล้อมรอบ
79 การประดิษฐ์เครื่องกดทดสอบหินในสามแกนจริง
80 การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อใช้คำนวณขนาด รูปร่างและความลึกของโพรงเกลือ โดยใช้ข้อมูลการทรุดตัวบนผิวดิน
ปี พ.ศ. 2551
81 การศึกษาเสถียรภาพเชิงกลศาสตร์ของมวลหินบนความลาดชันและรอบอุโมงค์ภายใต้คลื่นสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวและคุณลักษณะของรอยแตกโดยใช้แบบจำลองเชิงกายภาพ
82 รายงานการวิจัยการศึกษาเสถียรภาพเชิงกลศาสตร์ของมวลหินบนความลาดชันและรอบอุโมงค์ภายใต้คลื่นสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว และคุณลักษณะของรอยแตกโดยใช้แบบจำลองเชิงกายภาพ
83 การศึกษาเสถียรภาพเชิงกลศาสตร์ของมวลหิน บนความลาดชันและรอบอุโมงค์ ภายใต้คลื่นสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว และคุณลักษณะของรอยแตก โดยใช้แบบจำลองเชิงกายภาพ
ปี พ.ศ. 2550
84 การให้คำปรึกษาและวิจัยเชิงกลศาสตร์หินของเหมืองทอง
85 การออกแบบความลาดเอียงมวลหินในประเทศไทยให้มีเสถียรภาพในระยะยาวโดยเพิ่มการพิจารณาการผุกร่อนของมวลหิน
86 รายงานการวิจัยการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนในหินถม
87 รายงานการวิจัยการออกแบบความลาดเอียงมวลหินในประเทศไทยให้มีเสถียรภาพในระยะยาว โดยเพิ่มการพิจารณาการผุกร่อนของมวลหิน
88 Preliminary study of geomechanical performance of Maha Sarakham salt for nuclear waste repository
ปี พ.ศ. 2549
89 โครงการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนในหินถม
ปี พ.ศ. 2548
90 Design evaluation of canatzz presall gas storage facility
91 การทดสอบตัวอย่างหินเมืองหินราช จังหวัดบุรีรัมย์
92 การศึกษาความเป็นไปได้ของโพรงเกลือ
93 การศึกษาการทรุดตัวของผิวดินของเหมืองแร่โปแตช อำเภอบำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ
94 การพัฒนากฎกำลังรับแรงเฉือนของรอยแตกในหินโดยใช้คุณสมบัติของหินที่วัดได้ในภาคสนาม
95 การประเมินคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของเกลือหินจากลักษณะทางศิลาวิทยา
96 รายงานการวิจัยการหาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นของหินด้วยการทดสอบจุดกดแบบปรับเปลี่ยน
97 รายงานการวิจัยการประเมินคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของเกลือหินจากลักษณะทางศิลาวิทยา
98 รายงานการวิจัยการพัฒนากฎกำลังรับแรงเฉือนของรอยแตกในหินโดยใช้คุณสมบัติของหินที่วัดได้ในภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2547
99 Comprened-Air Energy Storage in Rouh Salt
100 การหาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นของหินด้วยการทดสอบจุดกดแบบปรับเปลี่ยน
101 รายงานการวิจัยการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการออกแบบการอุดหลุมเจาะในชั้นหิน
ปี พ.ศ. 2546
102 การดัดแปลงการทดสอบแบบจุดกด เพื่อคำนวนหาความต้านแรงกดและแรงดึงของหิน
103 การประเมินศักยภาพทางกลศาสตร์ของเกลือหินเพื่อทิ้งกากนิวเคลียร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
104 การประเมินศักยภาพทางด้านกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินเพื่อใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปอากาศภายใต้แรงดันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
105 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบความลาดชันของชั้นหิน โดยใช้กรณีศึกษาความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
106 การพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการออกแบบการอุดหลุมเจาะในชั้นหิน
107 รายงานการวิจัยการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปอากาศภายใต้แรงดัน
108 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบความลาดชั้นของชั้นหินโดยใช้กรณีศึกษาความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
109 การประเมินศักยภาพทางกลศาสตร์ของเกลือหิน เพื่อทิ้งกากนิวเคลียร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
110 โครงการประเมินศักยภาพทางกลศาสตร์ของเกลือหิน เพื่อทิ้งกากนิวเคลียร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
111 โครงการดัดแปลงทดสอบแบบจุดกดเพื่อคำนวณหาความต้านทานแรงดึงของหิน
112 การทดสอบคุณสมบัติด้านกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปของอากาศภายใต้แรงดัน
113 การดัดแปลงการทดสอบแบบจุดกด เพื่อคำนวณหาความต้านแรงกดและแรงดึงของหิน
ปี พ.ศ. 2544
114 การค้นคว้าทางทฤษฎีและปฎิบัติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีจุดกดของหินกับความต้านแรงกดและแรงดึงของหิน
115 การค้นคว้าทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง Point Load Index ของหินกับความยืดหยุ่น ความต้านแรงกดและแรงดึงของหิน
116 โครงการการดัดแปลงการทดสอบแบบจุดกดเพื่อคำนวณหาความต้านแรงกดและแรงดึงของหิน
117 การค้นคว้าทางทฤษฏีและปฏิบัติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีจุดกดของหินกับความต้านแรงกดและแรงตึงของหิน
ปี พ.ศ. 2543
118 การวิเคราะห์และออกแบบโพรงที่เกิดจากการผลิตเกลือโดยวิธีละลายในชั้นหินเกลือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้ระเบียบคำนวณเชิงตัวเลขในคอมพิวเตอร์
119 การร่างคู่มือการทำเหมืองเกลือแบบละลายสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
120 การวิเคราะห์และการออกแบบโพรงที่เกิดจากการผลิตเกลือโดยวิธีการละลายในชั้นหินเกลือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทยโดยใช้วิธีการคำนาณเชิงตัวเลขในคอมพิวเตอร์
121 การร่างคู่มือการทำเหมืองเกลืออบบละลายสำหรับผู้ประกอบการขนากกลางและขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
122 การศึกษาเกี่ยวกับการทิ้งของเสียในหินเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
123 การศึกษาเกี่ยวกับการทิ้งของเสียในหินเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้วิธี Numerical Analysis
124 รายงานการวิจัยการศึกษาเกี่ยวกับการทิ้งของเสียในหินเกลือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข