ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ระบบเครื่องรับรู้สำหรับตรวจวัดสภาพแวดล้อมของดินในแปลงหญ้าเนเปียร์
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
3 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2554
4 การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเทคนิคการลดความชื้นแบบเมล็ดข้าวไหลคลุกเคล้า
ปี พ.ศ. 2552
5 พฤติกรรมการบริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6 พฤติกรรมการบริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2551
7 พฤติกรรมการบริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาการเร่งความเก่าของข้าวเปลือก
9 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การรองรับระบบ GMP&HACCP ในโรงสีข้าว : กรณีศึกษา บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2549
10 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การรองรับระบบ GMP&HACCP ในโรงสีข้าว : กรณีศึกษา บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวด้วยตู้อบไอน้ำ
12 การวิเคราะห์การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตง โดยเครื่องอบแห้งชนิดถาด
13 การวิเคราะห์หาปริมาณอะมิโลสของข้าวสารด้วยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2546
14 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวด้วยตู้อบไอน้ำ
15 การวิเคราะห์การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตง โดยเครื่องอบแห้งชนิดถาด
16 การวิเคราะห์หาปริมาณอะมิโลสของข้าวสารด้วยเทคนิค
17 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวด้วยตู้อบไอน้ำ
18 การศึกษาประสิทธิภาพโรงสีข้าวขนาดกลางเพื่อใช้ในการออกแบบระบบ
19 การวิเคราะห์หาปริมาณอะมิโลสของข้าวสารด้วยเทคนิค
20 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวด้วยตู้อบไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2545
21 การศึกษาประสิทธิภาพโรงสีข้าวขนาดกลางเพื่อใช้ในการออกแบบระบบ
22 ไวน์ข้าว