ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติยา สุขเสน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรพรรณ เกินอาษา 14
2 สินีนาฏ รัตนาคะ 9
3 โสภณ อุไรชื่น 9
4 เทวี มณีรัตน์ 7
5 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 4
6 นุชรีย์ ศิริ 4
7 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 4
8 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 4
9 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 3
10 ปวีณา บูชาเทียน 3
11 รัตติกาล ทรัพย์โมค 2
12 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
13 วานิด รอดเนียม 2
14 สังวอน แก้ววิจิตร 2
15 นิตินันท์ สีดา 2
16 มานะ กาญจนมณีเสถียร 2
17 อัจฉรา เพ็งหนู 2
18 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 2
19 จิราพร เพชรรัตน์ 2
20 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
21 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 2
22 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
23 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 2
24 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
25 รัตติรส เชียงสิน 2
26 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
27 มงคล ริยะปาน 2
28 ยุวดี ชูประภาวรรณ 2
29 ภัทรา สารถี 2
30 พิมพรรณ สมมาตย์ 2
31 ณัฐฐิณี ศิริมาจันทร์ 1
32 เพ็ญนภา วรรณรัตน์ 1
33 สังวอน ไกรวิจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2551 1
4 543 12