ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติมา สาธุวงษ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้บทเรียนมัลติมีเดียเชิงสถานการณ์และวิธีการฝึกหัดทางปัญญาจากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลการเรียนโดยใช้รูปแบบการจดบันทึกคอร์เนล ในวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 ของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
3 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้รูปแบบการจดบันทึกของคอร์แนลในนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่2 วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ