ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติพจน์ เพิ่มพูล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำความเห็นประกอบโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ สำหรับโครงการขยายโรงประกอบโลหกรรมแร่ทองคำของบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำความเห็นประกอบโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ สำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2)
3 โครงการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงงานบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
4 การประเมินค่าความเสียหายจากการทำลายป่าชายเลน
ปี พ.ศ. 2545
5 การจัดการขยะติดเชื้อของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี