ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2550 1
4 2549 1
5 2548 1
6 2545 1
7 2543 2
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม)
2 การดำรงอยู่ของตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล เมืองเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2552
3 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
4 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2550
5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปี พ.ศ. 2549
6 การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในระบบกฎหมายไทย : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปี พ.ศ. 2548
7 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐ
ปี พ.ศ. 2545
8 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2543
9 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการสำรวจผลการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
10 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาจัดทำรายงานประมวลผลข้อมูลการประเมินและติดตามผล การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540