ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตตินันท์ อันนานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kittinan Annanon 7
2 Anek Phuchamnong 3
3 เปรมฤดี กาญจนปิยะ 3
4 Jenwit Soparat 3
5 เอนก ภู่จำนงค์ 3
6 เจนวิทย์ โสภารัตน์ 3
7 รุ้งนภา ทองพูล 2
8 พรพิมล บุญคุ้ม 2
9 Kittinan Unnanon 2
10 อธิวัตร จิรจริยาเวช 2
11 บุษยวรรณ อาริยธรรม 2
12 Jiradech Nakngoenthong 2
13 จิรเดช นาคเงินทอง 2
14 Busayawan Ariyatum 2
15 สุดกล้า บุญญนันท์ 1
16 อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์ 1
17 ประเสริฐ ภวสัน 1
18 พัชรินทร์ วรธนกุล 1
19 Shabbir Hussaini Gheewala 1
20 พรเพ็ญ มีทองมูล 1
21 มธุลา เรวดีเรขา 1
22 ภคมน สุภาพพันธ์ 1
23 เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 1
24 หาญพล พึ่งรัศมี 1
25 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
26 พงษ์วิภาพ หล่อสมบูรณ์ 1
27 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
28 อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ 1
29 Ekkarut Viyanit 1
30 ธนกร ตันธนวัฒน์ 1
31 Tanakorn Tantanawat 1
32 Tawatchai Kasecwatin 1
33 พุฒิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 1
34 Erik l. j. Bohez 1
35 วราภรณ์ ภิญโญ 1
36 จันทิมา สำเนียงงาม 1
37 พันธ์ศักดิ์ แซ่เฮง 1
38 Premrudee Kanchanapiya 1
39 Somlak Wannarumon 1
40 กมลาพร พุ่มประดับ 1
41 Narong Rattana 1
42 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
43 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 1
44 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
45 อนุชา วรรณก้อน 1
46 Anucha Wannagon 1
47 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
48 Pongpan Chindaudom 1
49 สุวัฒน์ พิทักษ์สุรชัย 1
50 ธวัชชัย เกษตรเวทิน 1
51 Wiroj Limtrakarn 1
52 Sumittra Charojrochkul 1
53 Sedthawatt Sucharitpwatskul 1
54 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
55 Suparerk Aukkaravittayapun 1
56 วูฟกัง วิมเมอร์ 1
57 กิรณา จอมคำศรี 1
58 เรนเนอร์ ซูสท์ 1
59 คุน-โม ลี 1
60 จันทิมา อุทะกะ 1
61 ฉันธนา ยูวะนิยม 1
62 ณรงค์ รัตนะ 1
63 จุลเทพ ขจรไชยกูล 1
64 Julathep Kajornchaiyakul 1
65 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
66 Thanaporn Korad 1
67 วิลันธนา รอดทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2551 3
4 2550 1
5 2549 2
6 2548 2
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ธันวาคม 2552
2 การใช้งานซอฟต์แวร์ Maxwell render บนซอฟต์แวร์ Solidworks
ปี พ.ศ. 2552
3 หลักสูตรการประยุกต์ใช้การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
4 การศึกษาเบื้องต้นด้านความเหมาะสมในการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงแข็ง
ปี พ.ศ. 2551
5 ออกแบบและสร้างเครื่องทำต้นแบบรวด เร็ว(Rapid Prototyping Machine) สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศ
6 การประยุกต์ใช้หลักการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
7 Aesthetic evolutionary algorithm for fractal-based user-centered jewelry design
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์รวดเร็ว สำหรับงานฉีดพลาสติกด้วยวิธีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2549
9 วิจัยสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และอุตสาหกรรมเครื่องจักรขึ้นรูปเที่ยงตรงสูง
10 Rapid and Molding Using the Selective Laser Sintering (SLS) Technique
ปี พ.ศ. 2548
11 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ
12 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเปลี่ยนเครื่องกัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์(CNC Milling Machine) ให้เป็นเครื่องทำต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping Machine)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 Development of forecasting model for strategically planning on E-waste management in Thailand