ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิดานันท์ มลิทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไลลักษณ์ ชาติวิเชียร 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
3 อำรุง จันทวานิช 2
4 ศศิวิมล เจนกระบวนหัด 2
5 ขจิตพรรณ จันทรสาขา 1
6 กาญจนิดา กิตติสุบรรณ 1
7 1
8 ปรีชา ส่งกิตติสุนทร 1
9 สุพัตรา คูหากาญจน์ 1
10 วงศ์ปกรณ์ พชรธรรมโรจน์ 1
11 จตุพร ทองอุ่น 1
12 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1
13 วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ 1
14 โสภาค เจริญสุข 1
15 ปรีดา กลั่นแก้ว 1
16 กนกพงศ์ จิตต์ปลื้ม 1
17 ดวงกมล ตั้งกิจเจริญพร 1
18 ขวัญเรือน พุทธรัตน์ 1
19 มณีรัตน์ สิทธิโชค 1
20 น้ำทิพย์ สุนทรนันท 1
21 บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ 1
22 รัศมี ทองสิงห์ 1
23 ฉัตรลดา สุนทรนนท์ 1
24 พจนารถ ทองคำเจริญ 1
25 ประวัตรวงศ์ ยางกลาง 1
26 สุเทพ สว่างศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2
3 2550 1
4 2549 2
5 2548 4
6 2547 1
7 2546 5
8 2545 2
9 2539 1
10 2535 1
11 2533 1
12 2532 1
13 2530 3
14 2529 1
15 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2551
2 ผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบจิ๊กซอว์โดยใช้บล็อกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2550
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2549
5 ผลของการใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6 ผลของการเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีแบบการเรียนต่างกัน
ปี พ.ศ. 2548
7 ผลของแบบการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่องมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 ผลของการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การศึกษานอกสถานที่เสมือน ที่มีต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9 ผลของการเรียนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีแบบการเรียนต่างกัน
10 ผลของการเรียนแบบค้นหาสารสนเทศบนเว็บตามกระบวนการ Big 6 ที่มีต่อทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2547
11 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ปี พ.ศ. 2546
12 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารและครู ในโรงเรียนผู้นำการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
13 ผลของการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบนิเวศที่มีต่อการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
14 การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพจริงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนของครูในโครงการโรงเรียนใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
15 ผลของผังกราฟิกแบบจำแนกประเภทจัดโดยผู้เรียนและโดยโปรแกรมในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สารรอบตัวที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
16 การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพจริง ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอนของครูในโครงการโรงเรียนใช้ไอซีที เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2545
17 การศึกษาความจำเป็นและความต้องการนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนในการปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
18 การศึกษาความจำเป็นและความต้องการนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ในการปฏิรูปการศึกษาของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
19 สภาพความต้องการและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2535
20 แนวโน้มในการพัฒนาสื่อสำหรับการศึกษาทางไกล ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2533
21 ความสนใจในการชมและการนำข่าวโทรทัศน์ไปใช้ในการสอน ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
22 TOTE กับการแก้ปัญหาการสอนและการใช้หน่วยโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
23 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในรายการโทรทัศน์
24 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในโฆษณา
25 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในหนังสือพิมพ์รายวัน
ปี พ.ศ. 2529
26 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปีที่ 1 แผนกพณิชยการ เมื่อใช้ภาพประกอบเรื่องที่ต่างกัน