ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิจฐเชต ไกรวาส
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กิจฐเขต ไกรวาส
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชน (Communication-based adaptation) กรณีศึกษาชุมชนเกษตรกรรมและชุมชนชายฝั่งในภาคตะวันออก
2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2554
4 สภาพปัญหาด้านคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมาบตาพุด
6 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
7 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2552
8 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2546
9 การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา : ศึกษากรณี บริษัท รีแล็กท์ อินดัสตรี จำกัด
10 คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2538
11 อิทธิพลของศูนย์การค้าต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2537
12 อิทธิพลของศูนย์การค้าต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่