ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิจชัย จิตขจรวานิช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 สภาวะสบายของคนท้องถิ่นในเขตที่ราบสูงและทิวเขาภาคตะวันตกยามหนาว
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาสภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบายของชาวไทยมุสลิมบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
3 การปรับตัวเพื่อให้เกิดสภาวะน่าสบายของชาวประมง กรณีศึกษา : ชุมชนแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยอง
4 ประสิทธิผลในการใช้ผนังช่องเกล็ดและช่องเปิดเพื่อการระบายอากาศ กรณีศึกษา : ศูนย์ซ่อมบำรุงยานยนต์
ปี พ.ศ. 2551
5 พัฒนาการของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูน้ำหลาก : พื้นที่ศึกษา บ้านเกาะหงษ์ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์