ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิจจา ถนอมสิงหะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- เกศรา ตั้นเซ่ง
- กชกร ทองคำชู
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2554
4 ผลของการออกกำลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดินวิ่งที่มีผลต่อสุขสมรรถนะในเยาวชนหญิงที่มีน้ำหนักเกิน
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลร็อกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Development of clinical practice guidelines for prevention and control of methicillin resistant staphylococcus aureus in S
6 บทแปลเรื่อง "ไม่ใช่เพื่อการสร้างภาพลักษณ์เท่านั้น : ความหมายจากประสบการณ์ตรงของการบริโภคสินค้าแบรนด์เนม ของวัยรุ่นไทยที่มีฐานะดี" ของกฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ พร้อมบทวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2549
7 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัสออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี