ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิจการ ศุภมาตย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กิจการ ศุภมาตย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรีพร เรืองศรี 14
2 วุฒิพร พรหมขุนทอง 13
3 ชุติมา ตันติกิตติ 8
4 งบประมาณแผ่นดิน 6
5 นพดล ศุกระกาญจน์ 4
6 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 3
7 สุทธินี ภูวนาถ 3
8 เรวัตร คงประดิษฐ์ 3
9 จินตมาศ สุวรรณจรัส 3
10 Kidchakan Supamattaya 3
11 นเรศ ซ่วนยุก 2
12 นุกูล อินทระสังขา 2
13 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 2
14 เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 2
15 วรรณะ นนทนาพันธ์ 2
16 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
17 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 2
18 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 2
19 ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล 2
20 สุรพล ชลดำรงค์กุล 2
21 วุฒิกรณ์ จิตติวรรณ 2
22 วิมล จันทรโรทัย 2
23 อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล 2
24 ฮอฟแมน, รูดอล์ฟ 1
25 จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 1
26 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 1
27 อิตามิ, โตชิอากิ 1
28 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 1
29 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
30 สุภาพ เกียรติทับทิว 1
31 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 1
32 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 1
33 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 1
34 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 1
35 สมแข พวงเพ็ชร 1
36 อานุภาพ เลขะกุล 1
37 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
38 ธวัช ชิตตระการ 1
39 Toshiaki Itamin 1
40 พรเพ็ญ สุวรรณเดชา 1
41 Wilaiwan Chotigeat 1
42 Amornrat Phongdara 1
43 จารุวรรณ มณีศรี 1
44 จิราพร เกษรจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2548 6
3 2547 5
4 2546 1
5 2545 1
6 2543 3
7 2542 2
8 2541 2
9 2538 1
10 1086 1
11 543 74
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 ผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีและความต้านทานต่อความเครียดในกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2548
2 การสำรวจเชื้อปรสิตและแบคทีเรียประจำถิ่นในหอยหวาน(Babylonia areolata)
3 โครงการวิจัยหอยหวาน
4 ผลของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและพยาธิสภาพเนื้อเยื่อตับของกุ้งกุลาดำ
5 ผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีและความต้านทานต่อความเครียดในกุ้งขาว
6 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากะพงขาวและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส
7 การแยก การคัดเลือก และการผลิตยีสต์จากทะเล เพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2547
8 ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเชื้อไวรัสไอเอเอชเอชเอ็นวีและตัวแดงดวงขาว
9 โรคสเตรฟโตคอดโคซีสในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.), และการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรฟโคอดคัส
10 ผลของอะฟลาทอกซินบี 1 ต่อปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.)
11 การเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ และการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดกุ้งกุลาดำเพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อไวรัส และการสร้างตัวไวรัสในเซลล์
12 การเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ และการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดกุ้งกุลาดำเพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อไวรัส และการสร้างตัวไวรัสในเซลล์
ปี พ.ศ. 2546
13 การศึกษาโรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิลแดงแปลงเพศและผลของสารสกัดสมุนไพร 8 ชนิด ในการยับยั้งเชื้อสเตรฟโตคอคคัส
ปี พ.ศ. 2545
14 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากระพงขาว (Lates calcariferBloch) และการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส
ปี พ.ศ. 2543
15 โรคติดเชื้อ Trypanosome ในปลาดุกบิ๊กอุยและปลาน้ำจืดบางชนิด
16 การศึกษาการเกิดโรคและความรุนแรงของเชื้อ Vibrio harveyi ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon).
17 การศึกษาโรคติดเชื้อ Trypanosome ในปลาดุกบิ๊กอุยและปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ดบางชนิด
ปี พ.ศ. 2542
18 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
19 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
ปี พ.ศ. 2541
20 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อแบคทีเรียและไวรัส
21 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2538
22 การศึกษาภูมิคุ้มกันโรคและแนวทางการใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ความต้านทานโรค และพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)