ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิจการ ศุภมาตย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กิจการ ศุภมาตย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรีพร เรืองศรี 14
2 วุฒิพร พรหมขุนทอง 13
3 ชุติมา ตันติกิตติ 8
4 งบประมาณแผ่นดิน 6
5 นพดล ศุกระกาญจน์ 4
6 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 3
7 สุทธินี ภูวนาถ 3
8 เรวัตร คงประดิษฐ์ 3
9 จินตมาศ สุวรรณจรัส 3
10 Kidchakan Supamattaya 3
11 นุกูล อินทระสังขา 2
12 วรรณะ นนทนาพันธ์ 2
13 นเรศ ซ่วนยุก 2
14 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 2
15 ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล 2
16 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 2
17 เทอดศักดิ์ ปุระมงคล 2
18 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
19 วิมล จันทรโรทัย 2
20 วุฒิกรณ์ จิตติวรรณ 2
21 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 2
22 อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล 2
23 สุรพล ชลดำรงค์กุล 2
24 จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 1
25 จิราพร เกษรจันทร์ 1
26 อิตามิ, โตชิอากิ 1
27 สุภาพ เกียรติทับทิว 1
28 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 1
29 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 1
30 Wilaiwan Chotigeat 1
31 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 1
32 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 1
33 ฮอฟแมน, รูดอล์ฟ 1
34 พรเพ็ญ สุวรรณเดชา 1
35 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
36 ธวัช ชิตตระการ 1
37 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
38 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 1
39 อานุภาพ เลขะกุล 1
40 สมแข พวงเพ็ชร 1
41 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 1
42 จารุวรรณ มณีศรี 1
43 Toshiaki Itamin 1
44 Amornrat Phongdara 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 9
6 2549 4
7 2548 9
8 2547 5
9 2546 3
10 2545 3
11 2544 3
12 2543 5
13 2542 2
14 2541 2
15 2540 1
16 2538 1
17 2537 1
18 2534 1
19 1086 1
20 543 43
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ความต้านทานโรคและพยาะสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ
ปี พ.ศ. 2554
2 โรคสไปโรนิวคลีโอซีสในปลานิลและปลาสวยงาม
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ความต้านทานโรค และพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
ปี พ.ศ. 2551
4 โรคสไปโรนิวคลีโอซีสในปลานิลและปลาสวยงาม
ปี พ.ศ. 2550
5 ผลของบีเทนต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด, การปรับตัวต่อความเค็มและสุขภาพในกุ้งขาว
6 ผลของสารพิษจากเชื้อราที่มีผลต่อการเจริญเติบโตระบบสรีรวิทยาการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อและจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในกุ้งก้ามกราม
7 ผลของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันโรคในปลากะพงขาว
8 การแพร่กระจายของแบคทีเรียก่อโรคแกรมบวกรูปกลมในปลาเศรษฐกิจของไทย
9 Effects of lactic acid bacteria combinotion with pre-biotic, olig-omanan on white shrimp (Penaeus vannamei).
10 Evaluation AEP-S as aid in the prevention of microbial diseases in white shrimp (Penaeus Vannamei)
11 การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
12 การแยก การคัดเลือก และการผลิตยีสต์จากทะเล เพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
13 การศึกษาปัจจัยการเกิดโรค Streptococcosis และพยาธิสภาพของการติดเชื้อ Streptococcus sp. ในปลานิลแดงปลาเพศ (Oreochromis niloticus)
ปี พ.ศ. 2549
14 การศึกษาปัจจัยการเกิดโรค Streptococcosis และพยาธิสภาพของการติดเชื้อ Streptococcus sp. ในปลานิลแดงปลาเพศ (Oreochromis niloticus)
15 ชนิดและการแพร่กระจายของปรสิตในปลาน้ำจืดที่มีศักยภาพในการเลี้ยงในจังหวัดนครศรีธรรมราช
16 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากะพงขาวและการผลิตวัคซีน ต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส
17 ผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีและความต้านทานต่อความเครียดในกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2548
18 การสำรวจเชื้อปรสิตและแบคทีเรียประจำถิ่นในหอยหวาน(Babylonia areolata)
19 โครงการวิจัยหอยหวาน
20 ผลของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและพยาธิสภาพเนื้อเยื่อตับของกุ้งกุลาดำ
21 ผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีและความต้านทานต่อความเครียดในกุ้งขาว
22 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากะพงขาวและการผลิตวัคซีน ต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส
23 การแยก การคัดเลือก และการผลิตยีสต์จากทะเล เพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
24 การเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อและการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดกุ้งกุลาดำ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อไวรัสและการสร้างตัวไวรัสในเซลล์
25 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากะพงขาวและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส
26 การแยก การคัดเลือก และการผลิตยีสต์จากทะเล เพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2547
27 ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเชื้อไวรัสไอเอเอชเอชเอ็นวีและตัวแดงดวงขาว
28 โรคสเตรฟโตคอดโคซีสในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.), และการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรฟโคอดคัส
29 ผลของอะฟลาทอกซินบี 1 ต่อปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.)
30 การเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ และการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดกุ้งกุลาดำเพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อไวรัส และการสร้างตัวไวรัสในเซลล์
31 การเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ และการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดกุ้งกุลาดำเพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อไวรัส และการสร้างตัวไวรัสในเซลล์
ปี พ.ศ. 2546
32 การศึกษาโรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิลแดงแปลงเพศและผลของสารสกัดสมุนไพร 8 ชนิด ในการยับยั้งเชื้อสเตรฟโตคอคคัส
33 การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
34 การศึกษาความต้องการกรดอะมิโนทางด้านปริมาณของปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv.& Val.)
ปี พ.ศ. 2545
35 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากระพงขาว (Lates calcariferBloch) และการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส
36 การเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อและการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดกุ้งกุลาดำ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อไวรัสและการสร้างตัวไวรัสในเซลล์
37 ชนิดและการแพร่กระจายของปรสิตในปลาน้ำจืดที่มีศักยภาพในการเลี้ยงในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2544
38 การศึกษาความต้องการกรดอะมิโนทางด้านปริมาณของปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv.& Val.)
39 โรคติดเชื้อ Trypanosome ในปลาดุกบิ๊กอุยและปลาน้ำจืดบางชนิด
40 การศึกษาการเกิดโรคและความรุนแรงของเชื้อ Vibrio harveyi ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon).
ปี พ.ศ. 2543
41 โรคติดเชื้อ Trypanosome ในปลาดุกบิ๊กอุยและปลาน้ำจืดบางชนิด
42 การศึกษาการเกิดโรคและความรุนแรงของเชื้อ Vibrio harveyi ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon).
43 การศึกษาโรคติดเชื้อ Trypanosome ในปลาดุกบิ๊กอุยและปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ดบางชนิด
44 โรคติดเชื้อ Trypanosome ในปลาดุกบิ๊กอุยและปลาน้ำจืดบางชนิด
45 การศึกษาการเกิดโรคและความรุนแรงของเชื้อ Vibrio harveyi ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon).
ปี พ.ศ. 2542
46 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
47 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
ปี พ.ศ. 2541
48 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อแบคทีเรียและไวรัส
49 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2540
50 การศึกษาภูมิคุ้มกันโรคและแนวทางการใช้วัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2538
51 การศึกษาภูมิคุ้มกันโรคและแนวทางการใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2537
52 การศึกษาภูมิคุ้มกันโรคและแนวทางการใช้วัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2534
53 Effects of Water-Soluble Vitamins on Growth, Body Compositions and Histological Changes, Lates calcarifer (Bloch)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
54 ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ความต้านทานโรค และพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
55 Effects of Water-Soluble Vitamins on Growth, Body Compositions and Histological Changes, Lates calcarifer (Bloch)