ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำพล ประทีปชัยกูร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 21
2 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 16
3 กฤช สมนึก 14
4 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 12
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 10
6 สุรจิตร ทีฆสกุล 10
7 งบประมาณแผ่นดิน 8
8 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 7
9 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 6
10 ประยูร ด้วงศิริ 4
11 สมเกียรติ นาคกุล 4
12 Gumpon Prateepchaikul 4
13 สมชาย แซ่อึ้ง 4
14 ชยุต นันทดุสิต 3
15 นิยม พรหมรัตน์ 3
16 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
17 โครงการวิจัย NRU 3
18 ธีรยุทธ หลีวิจิตร 3
19 ภาสกร เวสสะโกศล 3
20 จอมภพ แววศักดิ์ 3
21 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
22 นิโอะ ปูชู 2
23 จรัญ บุญกาญจน์ 2
24 นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 2
25 Perapong Tekasakul 2
26 Suteera Prasertsan 2
27 Surajit Tekasakul 2
28 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 2
29 Panyarak Ngamsritragul 1
30 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
31 ไพโรจน์ คีคีรัตน์ 1
32 ชาคริต ทองอุไร 1
33 สุธรรม สุขมณี 1
34 อังคณา เธียรมนตรี 1
35 สมาน เสนงาม 1
36 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 1
37 เบญจมาส เชียรศิลป์ 1
38 สมศักดิ์ ตั้งยืนยงวัฒนา 1
39 จรัสศรี นวลศรี 1
40 อิบรอเฮม ยีดำ 1
41 กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 1
42 ธนิต เฉลิมยานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 4
4 2558 2
5 2557 2
6 2556 2
7 2555 2
8 2554 2
9 2553 7
10 2552 3
11 2551 4
12 2550 3
13 2549 3
14 2548 2
15 2547 1
16 2545 1
17 2540 2
18 543 60
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาเครื่องอบสกรูลำเลียงระบบคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนสำหรับให้ความร้อนผลปาล์ม
ปี พ.ศ. 2560
2 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากกกรดไขปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิต
ปี พ.ศ. 2559
3 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
4 เครื่องแยกใบปาล์มน้ำมันและเครื่องสับย่อยใบปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
5 การใช้ประโยชน์กากกาแฟเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตไบโอดีเซลและเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
6 การผลิตเอทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2558
7 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
8 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
ปี พ.ศ. 2557
9 เครื่องแยกใบปาล์มน้ำมันและเครื่องสับย่อยใบปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
10 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2556
11 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
12 โครงการการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย สำหรับภาคสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2555
13 โครงการการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย สำหรับภาคสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน
14 Characteristics of particulate matters and associated polycyclic aromatic hydrocarbon from emission of engines fueled by palm oil blends
ปี พ.ศ. 2554
15 ครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด(สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช)
16 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด
ปี พ.ศ. 2553
17 ครุวิจัย-พลังงาน
18 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่นรมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
19 ระบบผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดสูงขนาด 100 ลิตร
20 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
21 โครงการครุวิจัย-พลังงาน
22 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลัง 10 kWp
23 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาด 10 kWp
ปี พ.ศ. 2552
24 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด
25 การพัฒนาห้องรมยางแผ่นใหม่ด้วยวิธีการคำนวนเชิงพลศาสตร์ของไหล
26 ครุวิจัย-พลังงาน
ปี พ.ศ. 2551
27 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด (สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช) ปีที่ 1
28 คุณลักษณะของอนุภาคและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มผสมเป็นเชื้อเพลิง
29 การออกแบบและสร้างชุดควบแน่นเมทานอล สำหรับระบบผลิตไบโอดีเซล ชุมชน
30 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องสองขั้นตอนเพื่อผลิตเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมชนิดกรดสูง
ปี พ.ศ. 2550
31 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องของกระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชัน
32 การศึกษาเปรียบเทียบระบบทำความสะอาดไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
33 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตไบโอดีเซลแบบแบทซ์ โดยใช้ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชั่น
ปี พ.ศ. 2549
34 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
35 การทดสอบน้ำมันปาล์มแบบต่างๆ ผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการเกษตรและไบโอดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่สำหรับยานพาหนะ
36 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2548
37 โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่
38 Improvement of rice husk-fired brick kiln in Mekong Delta.
ปี พ.ศ. 2547
39 พลังงานหมุนเวียนสำหรับภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
40 การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืชในเครื่องยนต์ดีเซล
ปี พ.ศ. 2540
41 การพัฒนาเครื่องอบแห้งด้วยหลักการฮีทปั๊ม
42 การพัฒนาเตาเผาอิฐแบบใช้พลังงานต่ำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
43 พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน