ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำพล ประทีปชัยกูร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 21
2 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 16
3 กฤช สมนึก 14
4 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 12
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 10
6 สุรจิตร ทีฆสกุล 10
7 งบประมาณแผ่นดิน 8
8 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 7
9 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 6
10 Gumpon Prateepchaikul 4
11 สมชาย แซ่อึ้ง 4
12 ประยูร ด้วงศิริ 4
13 สมเกียรติ นาคกุล 4
14 ภาสกร เวสสะโกศล 3
15 ธีรยุทธ หลีวิจิตร 3
16 ชยุต นันทดุสิต 3
17 นิยม พรหมรัตน์ 3
18 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
19 จอมภพ แววศักดิ์ 3
20 โครงการวิจัย NRU 3
21 Suteera Prasertsan 2
22 นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 2
23 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
24 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 2
25 นิโอะ ปูชู 2
26 Surajit Tekasakul 2
27 จรัญ บุญกาญจน์ 2
28 Perapong Tekasakul 2
29 ธนิต เฉลิมยานนท์ 1
30 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 1
31 อังคณา เธียรมนตรี 1
32 Panyarak Ngamsritragul 1
33 ไพโรจน์ คีคีรัตน์ 1
34 กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 1
35 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
36 จรัสศรี นวลศรี 1
37 ชาคริต ทองอุไร 1
38 สมาน เสนงาม 1
39 สุธรรม สุขมณี 1
40 สมศักดิ์ ตั้งยืนยงวัฒนา 1
41 เบญจมาส เชียรศิลป์ 1
42 อิบรอเฮม ยีดำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 4
4 2558 2
5 2557 2
6 2556 4
7 2555 4
8 2554 2
9 2553 9
10 2552 9
11 2551 4
12 2550 6
13 2549 4
14 2548 3
15 2547 1
16 2545 2
17 2544 1
18 2540 2
19 2539 1
20 1086 4
21 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาเครื่องอบสกรูลำเลียงระบบคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนสำหรับให้ความร้อนผลปาล์ม
ปี พ.ศ. 2560
2 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากกกรดไขปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิต
ปี พ.ศ. 2559
3 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
4 เครื่องแยกใบปาล์มน้ำมันและเครื่องสับย่อยใบปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
5 การใช้ประโยชน์กากกาแฟเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตไบโอดีเซลและเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
6 การผลิตเอทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2558
7 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
8 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
ปี พ.ศ. 2557
9 เครื่องแยกใบปาล์มน้ำมันและเครื่องสับย่อยใบปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
10 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2556
11 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
12 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลัง 10 kWp
13 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
14 โครงการการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย สำหรับภาคสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2555
15 โครงการการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย สำหรับภาคสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน
16 Design of two-stage continuous reactor for producing methyl ester from high free fatty acid mixed crude palm oil
17 Characteristics of particulate matters and associated polycyclic aromatic hydrocarbon from emission of engines fueled by palm oil blends
18 Characteristics of particulate matters and associated polycyclic aromatic hydrocarbon from emission of engines fueled by palm oil blends
ปี พ.ศ. 2554
19 ครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด(สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช)
20 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด
ปี พ.ศ. 2553
21 ครุวิจัย-พลังงาน
22 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่นรมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
23 ระบบผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดสูงขนาด 100 ลิตร
24 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
25 โครงการครุวิจัย-พลังงาน
26 โครงการ "ครุวิจัย-พลังงาน"
27 คุณลักษณะของอนุภาคและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มผสมเป็นเชื้อเพลิง
28 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลัง 10 kWp
29 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาด 10 kWp
ปี พ.ศ. 2552
30 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด
31 การพัฒนาห้องรมยางแผ่นใหม่ด้วยวิธีการคำนวนเชิงพลศาสตร์ของไหล
32 โครงการ "ครุวิจัย-พลังงาน"
33 การศึกษาเปรียบเทียบระบบทำความสะอาดไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
34 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องสองขั้นตอนเพื่อผลิตเมทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมชนิดกรดสูง
35 ครุวิจัยพลังงาน ปีที่ 2
36 การออกแบบและสร้างชุดควบแน่นเมทานอล สำหรับระบบผลิตไบโอดีเซล ชุมชน
37 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด (สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช) ปีที่ 1
38 ครุวิจัย-พลังงาน
ปี พ.ศ. 2551
39 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด (สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช) ปีที่ 1
40 คุณลักษณะของอนุภาคและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มผสมเป็นเชื้อเพลิง
41 การออกแบบและสร้างชุดควบแน่นเมทานอล สำหรับระบบผลิตไบโอดีเซล ชุมชน
42 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องสองขั้นตอนเพื่อผลิตเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมชนิดกรดสูง
ปี พ.ศ. 2550
43 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องของกระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชัน
44 การศึกษาเปรียบเทียบระบบทำความสะอาดไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
45 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตไบโอดีเซลแบบแบทซ์ โดยใช้ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชั่น
46 พัฒนาเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบขนาดเล็กผลิตพลังงานจากพืช
47 Improvement of rice husk-fired brick kiln in Mekong Delta.
48 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2549
49 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
50 การทดสอบน้ำมันปาล์มแบบต่างๆ ผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการเกษตรและไบโอดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่สำหรับยานพาหนะ
51 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
52 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2548
53 โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่
54 Improvement of rice husk-fired brick kiln in Mekong Delta.
55 การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืชในเครื่องยนต์ดีเซล
ปี พ.ศ. 2547
56 พลังงานหมุนเวียนสำหรับภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
57 การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืชในเครื่องยนต์ดีเซล
58 การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืชในเครื่องยนต์ดีเซล
ปี พ.ศ. 2544
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
60 การพัฒนาเครื่องอบแห้งด้วยหลักการฮีทปั๊ม
61 การพัฒนาเตาเผาอิฐแบบใช้พลังงานต่ำ
ปี พ.ศ. 2539
62 การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
63 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกรดไขมันอิสระสูงแบบหมุนวนด้วยท่อผสมแบบสถิต
64 ระบบผลิตไบโอดีเซลต่อเนื่องแบบสองขั้นตอน
65 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
66 เครื่องรีดตัดทางจาก
67 พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน