ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำพล ประทีปชัยกูร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 22
2 กฤช สมนึก 21
3 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 16
4 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 13
5 สุรจิตร ทีฆสกุล 11
6 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 10
7 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 8
8 งบประมาณแผ่นดิน 8
9 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 6
10 ประยูร ด้วงศิริ 5
11 สมเกียรติ นาคกุล 5
12 สมชาย แซ่อึ้ง 5
13 นิยม พรหมรัตน์ 4
14 ชยุต นันทดุสิต 4
15 ภาสกร เวสสะโกศล 4
16 Gumpon Prateepchaikul 4
17 โครงการวิจัย NRU 3
18 จอมภพ แววศักดิ์ 3
19 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
20 ธีรยุทธ หลีวิจิตร 3
21 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 3
22 นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 2
23 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
24 Suteera Prasertsan 2
25 นิโอะ ปูชู 2
26 จรัญ บุญกาญจน์ 2
27 Surajit Tekasakul 2
28 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 2
29 Perapong Tekasakul 2
30 อังคณา เธียรมนตรี 1
31 ธนิต เฉลิมยานนท์ 1
32 นเรศ จินดาเพ็ชร์ 1
33 ไพโรจน์ คีคีรัตน์ 1
34 สมาน เสนงาม 1
35 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 1
36 Panyarak Ngamsritragul 1
37 อิบรอเฮม ยีดำ 1
38 สุธรรม สุขมณี 1
39 ชาคริต ทองอุไร 1
40 สมศักดิ์ ตั้งยืนยงวัฒนา 1
41 เบญจมาส เชียรศิลป์ 1
42 จรัสศรี นวลศรี 1
43 กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 2
4 2559 4
5 2558 2
6 2557 2
7 2556 2
8 2555 2
9 2554 2
10 2553 7
11 2552 3
12 2551 4
13 2550 3
14 2549 3
15 2548 2
16 2547 1
17 2545 1
18 2540 2
19 543 68
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การผลิตน้ำมันอิมัลชันด้วยโฮโดรคาวิเตชันและพัฒนาการทดสอบเครื่องยนต์การเกษตรด้วยระบบตรวจจับ
ปี พ.ศ. 2561
2 การพัฒนาเครื่องอบสกรูลำเลียงระบบคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนสำหรับให้ความร้อนผลปาล์ม
ปี พ.ศ. 2560
3 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากกกรดไขปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิต
4 พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน
ปี พ.ศ. 2559
5 การผลิตเอทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
6 เครื่องแยกใบปาล์มน้ำมันและเครื่องสับย่อยใบปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
7 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
8 การใช้ประโยชน์กากกาแฟเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตไบโอดีเซลและเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
ปี พ.ศ. 2558
9 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
10 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
ปี พ.ศ. 2557
11 เครื่องแยกใบปาล์มน้ำมันและเครื่องสับย่อยใบปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
12 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2556
13 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
14 โครงการการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย สำหรับภาคสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2555
15 โครงการการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย สำหรับภาคสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน
16 Characteristics of particulate matters and associated polycyclic aromatic hydrocarbon from emission of engines fueled by palm oil blends
ปี พ.ศ. 2554
17 ครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด(สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช)
18 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด
ปี พ.ศ. 2553
19 ครุวิจัย-พลังงาน
20 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่นรมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
21 ระบบผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดสูงขนาด 100 ลิตร
22 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
23 โครงการครุวิจัย-พลังงาน
24 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลัง 10 kWp
25 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาด 10 kWp
ปี พ.ศ. 2552
26 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด
27 การพัฒนาห้องรมยางแผ่นใหม่ด้วยวิธีการคำนวนเชิงพลศาสตร์ของไหล
28 ครุวิจัย-พลังงาน
ปี พ.ศ. 2551
29 โครงการครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด (สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช) ปีที่ 1
30 คุณลักษณะของอนุภาคและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มผสมเป็นเชื้อเพลิง
31 การออกแบบและสร้างชุดควบแน่นเมทานอล สำหรับระบบผลิตไบโอดีเซล ชุมชน
32 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องสองขั้นตอนเพื่อผลิตเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมชนิดกรดสูง
ปี พ.ศ. 2550
33 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องของกระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชัน
34 การศึกษาเปรียบเทียบระบบทำความสะอาดไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
35 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตไบโอดีเซลแบบแบทซ์ โดยใช้ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชั่น
ปี พ.ศ. 2549
36 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
37 การทดสอบน้ำมันปาล์มแบบต่างๆ ผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการเกษตรและไบโอดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่สำหรับยานพาหนะ
38 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2548
39 โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่
40 Improvement of rice husk-fired brick kiln in Mekong Delta.
ปี พ.ศ. 2547
41 พลังงานหมุนเวียนสำหรับภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
42 การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืชในเครื่องยนต์ดีเซล
ปี พ.ศ. 2540
43 การพัฒนาเครื่องอบแห้งด้วยหลักการฮีทปั๊ม
44 การพัฒนาเตาเผาอิฐแบบใช้พลังงานต่ำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน