ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำธร ธีรคุปต์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- กำธร ธีคุปต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 5
2 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 5
3 จริยา เล็กประยูร 5
4 วีณา เมฆวิชัย 4
5 จิรศักดิ์ สุจริต 3
6 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 3
7 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 3
8 สมศักดิ์ ปัญหา 3
9 ชัชวาล ใจซื่อกุล 3
10 ปิโยรส ทองเกิด 3
11 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 3
12 นพดล กิตนะ 3
13 นิพาดา เรือนแก้ว 3
14 ชัยสุภา อินทรประพงศ์ 2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
17 วรัญญา อรัญวาลัย 2
18 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 2
19 ปรีดา บุญ-หลง 2
20 ต่อศักดิ์ สีลานันท์ 2
21 สุพจน์ จันทราภรณ์ศิลป์ 1
22 ปิยวรรณ นิยมวัน 1
23 ไม่มีข้อมูล 1
24 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
25 ศันสรียา วังกุลางกูร 1
26 ไพบูลย์ จินตกุล 1
27 พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ 1
28 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
29 องุ่น ลิ่ววานิช 1
30 เสาวนีย์ เสมาทอง 1
31 ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม 1
32 ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ 1
33 วรัษยา สุนทรศารทูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 4
5 2548 1
6 2546 1
7 2545 2
8 2542 2
9 2540 2
10 2539 3
11 2533 1
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความสามารถด้านการสืบพันธุ์และอาหารของเต่าแก้มแดง Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) ในบ่อเลี้ยง ณ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
2 โครงการผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับปริญญาโท-เอก
3 ความสามารถด้านการสืบพันธุ์และอาหารของเต่าแก้มแดง Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) ในบ่อเลี้ยง ณ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 พัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประจำปีที่ 3)
ปี พ.ศ. 2551
5 การผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับปริญญาโท-เอก
ปี พ.ศ. 2550
6 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
7 โครงการผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับปริญญาโท-เอก
8 พัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประจำปีที่ 3)
9 การผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับปริญญาโท-เอก
ปี พ.ศ. 2548
10 การใช้ทรัพยากรของนกลุมพูขาว Ducula bicolor (Scopoli, 1786) และนกชาปีไหน Caloenas nicolarica (Linnaeus, 1758) ในฤดูผสมพันธุ์ บนเกาะปาหยัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2546
11 ปริมาณของสารออร์แกโนคลอรีนในไข่แดงและความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของนกยางเปีย Egretta garzetta (Linnaeus, 1758) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2545
12 ประวัติธรรมชาติและชีววิทยาของตะพาบม่านลาย Chitra chitra Nutphand, 1986 ในที่เลี้ยง
13 โครงการการศึกษาตัวแบบการจัดการแหล่งน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2542
14 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดนก พันธุ์พืช และการจัดการสวนสาธารณะ เขตกรุงเทพมหานคร
15 ความหลากหลายของชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและประเภทของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์วงศ์งูดินในประเทศ
ปี พ.ศ. 2540
16 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งวางไข่ และสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่าหญ้า Lepidochelys olivacea จากธรรมชาติและจากบ่อเลี้ยง
17 ฐานข้อมูลและการศึกษามอร์โฟเมตริกของเต่าและตะพาบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
18 มอร์โฟเมตรีของเต่าหกเหลือง Manouria emys emys และเต่าหกดำ Manouria emys phayrei ในประเทศไทย
19 ความหลากหลายของชนิดและการแบ่งปันการใช้ทรัพยากร ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณลำธารในป่าดิบแล้ง ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา
20 ผลของความชื้นต่ออัตราการฟักและผลของชนิดอาหาร ต่ออัตราการเติบโตของลูกตะพาบน้ำ Amyda cartilaginea
ปี พ.ศ. 2533
21 การศึกษานิเวศน์วิทยาและการทำลายผึ้งของนกที่ กินผึ้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การศึกษานิเวศน์วิทยาและการทำลายผึ้งของนกที่ กินผึ้ง