ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำชัย ตันติกาพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กำชัย ตันติกาพงศ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ระบาดวิทยาและลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อซัลโมเนลลาที่สร้างเอนไซม์เบตา-แลคทาเมสและเบตา-แลคทาเมสชนิดขยายฤทธิ์ในการดื้อยาในกลุ่มเบตา-แลคแทม(ESBL) ที่แยกได้จากตัวอย่างอุจจาระไก่ สุกร และโค-กระบือในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2557
2 ระบาดวิทยาและลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อซัลโมเนลลาที่สร้างเอนไซม์เบตา-แลคทาเมส และเบตา-แลคทาเมส ชนิดขยายฤทธิ์ในการดื้อยาในกลุ่มเบตา-แลคแทม (ESBL) ที่แยกได้จากตัวอย่างอุจจาระ ไก่ สุกร และโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2554
3 ความชุกและการดื้อยาต้านจุลชีพในเชื้อ Salmonella enterica ที่แยกจากตัวอย่างเนื้อหมู เนื้อไก่ และผักสด ในเขตจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลการใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติเสริมในอาหารไก่เนื้อและการใช้ซีโอไลต์ผสมในวัสดุรองพื้นรอกไก่ต่อระดับแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์และสมรรถภาพการผลิตและผลการใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติเสริมในอาหารสุกรต่อระดับแอมโมเนียไฮโดรเจนซัลไฟด์และสมรรถภาพการผลิตของสุกร
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษาสภาพการเลี้ยงและการยอมรับของผู้บริโภคต่อสุกรพื้นเมือง