ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำจัด มงคลกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ไพเราะ ทิพยทัศน์ 2
3 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
4 Chonticha Srisawang 1
5 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
6 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
7 วินัย งามแสง 1
8 นภสร โกวรรธนะกุล 1
9 Phanphen Wattanaarsakit 1
10 Jittima Chatchawansaisin 1
11 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
12 Chayaporn Supachartwong 1
13 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
16 Waraporn Siriterm 1
17 Kasidit Nootong 1
18 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
19 สิทธิพร แอกทอง 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
22 สุมิตรา พูลทอง 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
25 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
26 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
29 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
30 วิมล เหมะจันทร 1
31 Chakkaphan Sutthirat 1
32 ประคอง ชอบเสียง 1
33 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
34 Yeshey Penjor 1
35 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
36 รุ่งราวี ทองกันยา 1
37 ชอุ่ม มลิลา 1
38 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
39 ๋Janes, Gavin W. 1
40 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
41 Chariya Uiyyasathian 1
42 Thada Jirajaras 1
43 Rajalida Lipikorn 1
44 เอกชัย อดุลยธรรม 1
45 ประธาน ดาบเพชร 1
46 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
47 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
48 กมลชนก ยวดยง 1
49 อวย เกตุสิงห์ 1
50 Walaisiri Muangsiri 1
51 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
52 ปรีดา อันประเสริฐ 1
53 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
54 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
55 ไววิทย์ พุทธารี 1
56 นิคม ชัยศิริ 1
57 Varunee Padmasankh 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
60 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
61 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 สมชัย วัฒนการุณ 1
65 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
66 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
67 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
68 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
69 Acom Sornsute 1
70 ศุกันยา ห้วยผัด 1
71 กระมล ทองธรรมชาติ 1
72 สุวดี ยาป่าคาย 1
73 Suchin Arunsawatwong 1
74 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
75 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
76 Thanathon Sesuk 1
77 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
78 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
79 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
80 ละอองทิพย์ เหมะ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
82 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
84 คัคนางค์ มณีศรี 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
86 ไพเราะ จันทร์เจริญสุข 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
88 สดใส บางสมบุญ 1
89 วิไล ชินธเนศ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
92 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
93 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
94 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
96 อุทัย บุญประเสริฐ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
98 Somying Tumwasorn 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
101 สายฝน ควรผดุง 1
102 สิริพร สิวราวุฒิ 1
103 สมพร พรมดี 1
104 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
105 วาสนา เสียงดัง 1
106 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
107 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
108 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
109 สุวิชา ทองสิมา 1
110 วัลลภ แย้มเหมือน 1
111 ธวัชชัย สันติสุข 1
112 มณีวรรณ กมลพัฒนะ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 ไม่มีข้อมูล 1
115 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
116 สำเริง แย้มโสภี 1
117 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
118 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
119 Boonchai Sangpetngam 1
120 Garnpimol C. Ritthidej 1
121 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
122 Vimolmas Lipipun 1
123 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
124 Sumphan Wongseripipatana 1
125 Panee Boonthavi 1
126 Kittisak Likhitwitayawuid 1
127 Supa Chantharasakul 1
128 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
129 มยุรี ตันติสิระ 1
130 Sompol Sanguanrungsirikul 1
131 Puttipongse Varavudhi 1
132 Kitpramuk Tantayaporn 1
133 Naiyana Chaiyabutr 1
134 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
135 บรรจง คณะวรรณ 1
136 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
137 Ampa Luiengpirom 1
138 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
139 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 ศิริชัย ศิริกายะ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
144 Srilert Chotpantarat 1
145 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
146 Chalermpol Leevailoj 1
147 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
148 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
149 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
150 Wilai Anomasiri 1
151 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
152 วัฒนชัย สมิทธากร 1
153 Jaitip Paiboon 1
154 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
155 กาญจนา แก้วเทพ 1
156 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
157 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2516 1
4 2515 1
5 2514 1
6 2513 2
7 2510 2