ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำจัด มงคลกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ไพเราะ ทิพยทัศน์ 2
3 อวย เกตุสิงห์ 1
4 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
5 ประธาน ดาบเพชร 1
6 กมลชนก ยวดยง 1
7 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
8 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
9 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
10 Thada Jirajaras 1
11 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
12 เอกชัย อดุลยธรรม 1
13 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
14 นิคม ชัยศิริ 1
15 ไววิทย์ พุทธารี 1
16 Pornpimol Muanjai 1
17 Varunee Padmasankh 1
18 Suchin Arunsawatwong 1
19 Walaisiri Muangsiri 1
20 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
21 Rajalida Lipikorn 1
22 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
23 Acom Sornsute 1
24 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
25 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
26 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
27 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
28 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
29 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
30 Chariya Uiyyasathian 1
31 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
32 Pantharee Boonsatorn 1
33 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
34 Thanathon Sesuk 1
35 ปรีดา อันประเสริฐ 1
36 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
37 กระมล ทองธรรมชาติ 1
38 สมชัย วัฒนการุณ 1
39 ศุกันยา ห้วยผัด 1
40 สุวดี ยาป่าคาย 1
41 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
42 คัคนางค์ มณีศรี 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
44 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 สดใส บางสมบุญ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
48 ไพเราะ จันทร์เจริญสุข 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
51 วิไล ชินธเนศ 1
52 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
54 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
56 Somying Tumwasorn 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
58 อุทัย บุญประเสริฐ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
62 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
63 สายฝน ควรผดุง 1
64 สิริพร สิวราวุฒิ 1
65 วาสนา เสียงดัง 1
66 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
67 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
68 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
69 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
70 สมพร พรมดี 1
71 สุวิชา ทองสิมา 1
72 ไม่มีข้อมูล 1
73 ธวัชชัย สันติสุข 1
74 มณีวรรณ กมลพัฒนะ 1
75 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
76 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
77 วัลลภ แย้มเหมือน 1
78 สำเริง แย้มโสภี 1
79 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
80 Waraporn Siriterm 1
81 Supa Chantharasakul 1
82 Sumphan Wongseripipatana 1
83 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
84 Kittisak Likhitwitayawuid 1
85 Panee Boonthavi 1
86 วัฒนชัย สมิทธากร 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
89 Garnpimol C. Ritthidej 1
90 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
91 Ampa Luiengpirom 1
92 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
93 Naiyana Chaiyabutr 1
94 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
95 บรรจง คณะวรรณ 1
96 Vimolmas Lipipun 1
97 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
98 มยุรี ตันติสิระ 1
99 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
100 Wilai Anomasiri 1
101 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
102 Srilert Chotpantarat 1
103 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
104 Chalermpol Leevailoj 1
105 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
106 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
107 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
108 Boonchai Sangpetngam 1
109 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
110 ศิริชัย ศิริกายะ 1
111 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
112 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
113 Jaitip Paiboon 1
114 กาญจนา แก้วเทพ 1
115 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
116 Vanida Chantarateptawan 1
117 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
118 Sompol Sanguanrungsirikul 1
119 Puttipongse Varavudhi 1
120 Phanphen Wattanaarsakit 1
121 วินัย งามแสง 1
122 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
123 นภสร โกวรรธนะกุล 1
124 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
125 Yeshey Penjor 1
126 สุมิตรา พูลทอง 1
127 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
128 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
129 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
130 สิทธิพร แอกทอง 1
131 Anawatch Mitpratan 1
132 Kasidit Nootong 1
133 Chayaporn Supachartwong 1
134 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
135 Chonticha Srisawang 1
136 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
137 Jittima Chatchawansaisin 1
138 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
141 วิมล เหมะจันทร 1
142 สุมา เมืองใย 1
143 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
144 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
145 Kitpramuk Tantayaporn 1
146 ละอองทิพย์ เหมะ 1
147 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
148 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
149 พรรณี กาญจนพลู 1
150 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
151 ๋Janes, Gavin W. 1
152 ชอุ่ม มลิลา 1
153 ประคอง ชอบเสียง 1
154 Chakkaphan Sutthirat 1
155 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
156 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
157 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2516 1
4 2515 1
5 2514 1
6 2513 2
7 2510 2