ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำจัด มงคลกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ไพเราะ ทิพยทัศน์ 2
3 สิทธิพร แอกทอง 1
4 Anawatch Mitpratan 1
5 Kasidit Nootong 1
6 Chayaporn Supachartwong 1
7 Jittima Chatchawansaisin 1
8 Chonticha Srisawang 1
9 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
10 Waraporn Siriterm 1
11 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
12 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
13 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
14 Acom Sornsute 1
15 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
16 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
17 Chariya Uiyyasathian 1
18 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
19 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
20 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
21 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
22 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
23 ๋Janes, Gavin W. 1
24 ชอุ่ม มลิลา 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 ประคอง ชอบเสียง 1
28 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
29 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
30 Chakkaphan Sutthirat 1
31 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
32 Yeshey Penjor 1
33 Phanphen Wattanaarsakit 1
34 วินัย งามแสง 1
35 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
36 นภสร โกวรรธนะกุล 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 สุมิตรา พูลทอง 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 Pornpimol Muanjai 1
43 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
44 นิคม ชัยศิริ 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
47 Rajalida Lipikorn 1
48 เอกชัย อดุลยธรรม 1
49 Walaisiri Muangsiri 1
50 ไววิทย์ พุทธารี 1
51 ปรีดา อันประเสริฐ 1
52 วาสนา เสียงดัง 1
53 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
54 สายฝน ควรผดุง 1
55 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
58 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
59 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
60 Thada Jirajaras 1
61 ประธาน ดาบเพชร 1
62 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
63 Thanathon Sesuk 1
64 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 กระมล ทองธรรมชาติ 1
67 Pantharee Boonsatorn 1
68 สมชัย วัฒนการุณ 1
69 ศุกันยา ห้วยผัด 1
70 สุวดี ยาป่าคาย 1
71 Suchin Arunsawatwong 1
72 กมลชนก ยวดยง 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
75 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
76 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
77 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
78 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
79 พรรณี กาญจนพลู 1
80 สุมา เมืองใย 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
82 Somying Tumwasorn 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
84 อุทัย บุญประเสริฐ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
88 วิไล ชินธเนศ 1
89 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
91 Chalermpol Leevailoj 1
92 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
93 Srilert Chotpantarat 1
94 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
100 คัคนางค์ มณีศรี 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 ไม่มีข้อมูล 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 สิริพร สิวราวุฒิ 1
107 สมพร พรมดี 1
108 สุวิชา ทองสิมา 1
109 ธวัชชัย สันติสุข 1
110 มณีวรรณ กมลพัฒนะ 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 สดใส บางสมบุญ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
114 ไพเราะ จันทร์เจริญสุข 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
118 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
119 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
120 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 บรรจง คณะวรรณ 1
124 มยุรี ตันติสิระ 1
125 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
126 Vimolmas Lipipun 1
127 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
128 Naiyana Chaiyabutr 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 วิมล เหมะจันทร 1
133 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
134 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
135 Puttipongse Varavudhi 1
136 Kitpramuk Tantayaporn 1
137 ละอองทิพย์ เหมะ 1
138 Garnpimol C. Ritthidej 1
139 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
140 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 Jaitip Paiboon 1
143 กาญจนา แก้วเทพ 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 ศิริชัย ศิริกายะ 1
146 Vanida Chantarateptawan 1
147 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
148 Wilai Anomasiri 1
149 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
150 Kittisak Likhitwitayawuid 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 Sumphan Wongseripipatana 1
153 Panee Boonthavi 1
154 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
155 วัฒนชัย สมิทธากร 1
156 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
157 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2516 1
4 2515 1
5 2514 1
6 2513 2
7 2510 2