ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำจัด มงคลกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ไพเราะ ทิพยทัศน์ 2
3 สุมิตรา พูลทอง 1
4 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
5 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
6 Yeshey Penjor 1
7 รุ่งราวี ทองกันยา 1
8 ๋Janes, Gavin W. 1
9 ชอุ่ม มลิลา 1
10 นภสร โกวรรธนะกุล 1
11 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
12 วินัย งามแสง 1
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
14 Jittima Chatchawansaisin 1
15 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
16 Chonticha Srisawang 1
17 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
18 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
19 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
20 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
21 Phanphen Wattanaarsakit 1
22 Chakkaphan Sutthirat 1
23 ละอองทิพย์ เหมะ 1
24 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
25 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
26 Kitpramuk Tantayaporn 1
27 Puttipongse Varavudhi 1
28 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
29 Naiyana Chaiyabutr 1
30 Sompol Sanguanrungsirikul 1
31 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
32 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
33 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
34 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
35 Chayaporn Supachartwong 1
36 พรรณี กาญจนพลู 1
37 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
38 วิมล เหมะจันทร 1
39 สุมา เมืองใย 1
40 ประคอง ชอบเสียง 1
41 สิทธิพร แอกทอง 1
42 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
43 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
44 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
45 Suchin Arunsawatwong 1
46 สุวดี ยาป่าคาย 1
47 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
48 Thanathon Sesuk 1
49 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
50 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
51 กมลชนก ยวดยง 1
52 เอกชัย อดุลยธรรม 1
53 Walaisiri Muangsiri 1
54 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
55 Rajalida Lipikorn 1
56 Thada Jirajaras 1
57 อวย เกตุสิงห์ 1
58 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
59 ประธาน ดาบเพชร 1
60 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
61 กระมล ทองธรรมชาติ 1
62 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
63 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
64 Chariya Uiyyasathian 1
65 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
66 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
67 Anawatch Mitpratan 1
68 Kasidit Nootong 1
69 Waraporn Siriterm 1
70 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
71 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
72 Pantharee Boonsatorn 1
73 สมชัย วัฒนการุณ 1
74 ศุกันยา ห้วยผัด 1
75 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
76 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
77 Acom Sornsute 1
78 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
79 Ampa Luiengpirom 1
80 บรรจง คณะวรรณ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
84 มณีวรรณ กมลพัฒนะ 1
85 ธวัชชัย สันติสุข 1
86 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
87 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
88 ไม่มีข้อมูล 1
89 ไพเราะ จันทร์เจริญสุข 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
92 วิไล ชินธเนศ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
94 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
96 สดใส บางสมบุญ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
98 คัคนางค์ มณีศรี 1
99 สำเริง แย้มโสภี 1
100 วัลลภ แย้มเหมือน 1
101 ปรีดา อันประเสริฐ 1
102 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
103 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
104 ไววิทย์ พุทธารี 1
105 นิคม ชัยศิริ 1
106 Varunee Padmasankh 1
107 Pornpimol Muanjai 1
108 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
109 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
110 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
111 สิริพร สิวราวุฒิ 1
112 สมพร พรมดี 1
113 สุวิชา ทองสิมา 1
114 สายฝน ควรผดุง 1
115 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
116 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
117 วาสนา เสียงดัง 1
118 อุทัย บุญประเสริฐ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
120 วัฒนชัย สมิทธากร 1
121 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
122 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
123 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
124 Wilai Anomasiri 1
125 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
126 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
127 Jaitip Paiboon 1
128 Panee Boonthavi 1
129 Kittisak Likhitwitayawuid 1
130 Vimolmas Lipipun 1
131 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
132 มยุรี ตันติสิระ 1
133 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
134 Garnpimol C. Ritthidej 1
135 Supa Chantharasakul 1
136 Sumphan Wongseripipatana 1
137 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
138 กาญจนา แก้วเทพ 1
139 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
140 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
141 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
142 Boonchai Sangpetngam 1
143 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
145 Somying Tumwasorn 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
147 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
148 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
149 Chalermpol Leevailoj 1
150 ศิริชัย ศิริกายะ 1
151 Vanida Chantarateptawan 1
152 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
153 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
154 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
155 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
156 Srilert Chotpantarat 1
157 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2516 1
4 2515 1
5 2514 1
6 2513 2
7 2510 2