ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำจัด มงคลกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ไพเราะ ทิพยทัศน์ 2
3 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
4 Varunee Padmasankh 1
5 Pornpimol Muanjai 1
6 Walaisiri Muangsiri 1
7 Rajalida Lipikorn 1
8 ประธาน ดาบเพชร 1
9 Thada Jirajaras 1
10 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
11 เอกชัย อดุลยธรรม 1
12 ไววิทย์ พุทธารี 1
13 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
14 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
15 วาสนา เสียงดัง 1
16 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
17 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
18 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
19 ปรีดา อันประเสริฐ 1
20 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
21 นิคม ชัยศิริ 1
22 กมลชนก ยวดยง 1
23 กระมล ทองธรรมชาติ 1
24 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
25 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
26 ศุกันยา ห้วยผัด 1
27 สมชัย วัฒนการุณ 1
28 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
29 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
30 Pantharee Boonsatorn 1
31 Thanathon Sesuk 1
32 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
33 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
34 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
35 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
36 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
37 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
38 สุวดี ยาป่าคาย 1
39 Suchin Arunsawatwong 1
40 อวย เกตุสิงห์ 1
41 สายฝน ควรผดุง 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
43 Somying Tumwasorn 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
45 อุทัย บุญประเสริฐ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
47 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
49 วิไล ชินธเนศ 1
50 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
52 Chalermpol Leevailoj 1
53 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
54 Srilert Chotpantarat 1
55 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
56 Boonchai Sangpetngam 1
57 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
58 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
59 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
61 คัคนางค์ มณีศรี 1
62 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
63 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
64 ไม่มีข้อมูล 1
65 สำเริง แย้มโสภี 1
66 วัลลภ แย้มเหมือน 1
67 สิริพร สิวราวุฒิ 1
68 สมพร พรมดี 1
69 สุวิชา ทองสิมา 1
70 ธวัชชัย สันติสุข 1
71 มณีวรรณ กมลพัฒนะ 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
73 สดใส บางสมบุญ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
75 ไพเราะ จันทร์เจริญสุข 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
79 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
80 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
81 มยุรี ตันติสิระ 1
82 บรรจง คณะวรรณ 1
83 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
84 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
85 Vimolmas Lipipun 1
86 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
87 Garnpimol C. Ritthidej 1
88 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
89 Ampa Luiengpirom 1
90 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
91 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
92 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
93 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
94 ละอองทิพย์ เหมะ 1
95 Kitpramuk Tantayaporn 1
96 Naiyana Chaiyabutr 1
97 Sompol Sanguanrungsirikul 1
98 Puttipongse Varavudhi 1
99 Sumphan Wongseripipatana 1
100 Supa Chantharasakul 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 กาญจนา แก้วเทพ 1
103 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
104 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
105 Vanida Chantarateptawan 1
106 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
107 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
108 ศิริชัย ศิริกายะ 1
109 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
110 Jaitip Paiboon 1
111 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
112 Panee Boonthavi 1
113 Kittisak Likhitwitayawuid 1
114 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
115 วัฒนชัย สมิทธากร 1
116 Wilai Anomasiri 1
117 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
118 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
119 วิมล เหมะจันทร 1
120 Jittima Chatchawansaisin 1
121 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
122 Chayaporn Supachartwong 1
123 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
124 Chonticha Srisawang 1
125 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
126 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
127 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
128 สิทธิพร แอกทอง 1
129 Anawatch Mitpratan 1
130 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
131 Chariya Uiyyasathian 1
132 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
133 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
134 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
135 Kasidit Nootong 1
136 Waraporn Siriterm 1
137 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
138 วินัย งามแสง 1
139 Phanphen Wattanaarsakit 1
140 Chakkaphan Sutthirat 1
141 ประคอง ชอบเสียง 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
144 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
145 สุมา เมืองใย 1
146 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
147 พรรณี กาญจนพลู 1
148 ๋Janes, Gavin W. 1
149 ชอุ่ม มลิลา 1
150 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
151 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
152 นภสร โกวรรธนะกุล 1
153 สุมิตรา พูลทอง 1
154 Yeshey Penjor 1
155 รุ่งราวี ทองกันยา 1
156 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
157 Acom Sornsute 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2516 1
4 2515 1
5 2514 1
6 2513 2
7 2510 2