ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำจัด มงคลกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ไพเราะ ทิพยทัศน์ 2
3 รุ่งราวี ทองกันยา 1
4 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
5 Yeshey Penjor 1
6 ชอุ่ม มลิลา 1
7 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
8 Chakkaphan Sutthirat 1
9 ประคอง ชอบเสียง 1
10 สุมิตรา พูลทอง 1
11 ๋Janes, Gavin W. 1
12 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
13 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
14 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
15 Chonticha Srisawang 1
16 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
17 วินัย งามแสง 1
18 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
19 นภสร โกวรรธนะกุล 1
20 Phanphen Wattanaarsakit 1
21 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
22 พรรณี กาญจนพลู 1
23 Sompol Sanguanrungsirikul 1
24 Puttipongse Varavudhi 1
25 Kitpramuk Tantayaporn 1
26 Naiyana Chaiyabutr 1
27 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
28 บรรจง คณะวรรณ 1
29 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
30 Ampa Luiengpirom 1
31 ละอองทิพย์ เหมะ 1
32 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
33 สุมา เมืองใย 1
34 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
35 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
36 วิมล เหมะจันทร 1
37 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
38 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
39 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
40 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
41 Jittima Chatchawansaisin 1
42 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
43 สุวดี ยาป่าคาย 1
44 Suchin Arunsawatwong 1
45 Thanathon Sesuk 1
46 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
47 ศุกันยา ห้วยผัด 1
48 กระมล ทองธรรมชาติ 1
49 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
50 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
51 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
52 ประธาน ดาบเพชร 1
53 Thada Jirajaras 1
54 Rajalida Lipikorn 1
55 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
56 อวย เกตุสิงห์ 1
57 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
58 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
59 กมลชนก ยวดยง 1
60 สมชัย วัฒนการุณ 1
61 Pantharee Boonsatorn 1
62 Waraporn Siriterm 1
63 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
64 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
65 Kasidit Nootong 1
66 Anawatch Mitpratan 1
67 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
68 Chayaporn Supachartwong 1
69 สิทธิพร แอกทอง 1
70 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
71 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
72 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
73 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
74 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
75 Acom Sornsute 1
76 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
77 Chariya Uiyyasathian 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 มยุรี ตันติสิระ 1
80 Vimolmas Lipipun 1
81 ไม่มีข้อมูล 1
82 ธวัชชัย สันติสุข 1
83 มณีวรรณ กมลพัฒนะ 1
84 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
85 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
86 สุวิชา ทองสิมา 1
87 วัลลภ แย้มเหมือน 1
88 สำเริง แย้มโสภี 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
91 คัคนางค์ มณีศรี 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
93 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
95 สดใส บางสมบุญ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
97 ไพเราะ จันทร์เจริญสุข 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
99 สมพร พรมดี 1
100 สิริพร สิวราวุฒิ 1
101 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
102 นิคม ชัยศิริ 1
103 ไววิทย์ พุทธารี 1
104 Pornpimol Muanjai 1
105 Varunee Padmasankh 1
106 เอกชัย อดุลยธรรม 1
107 Walaisiri Muangsiri 1
108 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
109 ปรีดา อันประเสริฐ 1
110 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
111 วาสนา เสียงดัง 1
112 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
113 สายฝน ควรผดุง 1
114 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
115 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
116 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
117 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
119 วิไล ชินธเนศ 1
120 Jaitip Paiboon 1
121 Wilai Anomasiri 1
122 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
123 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
124 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
125 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
126 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
127 กาญจนา แก้วเทพ 1
128 วัฒนชัย สมิทธากร 1
129 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
130 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
131 Garnpimol C. Ritthidej 1
132 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
133 Sumphan Wongseripipatana 1
134 Supa Chantharasakul 1
135 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
136 Panee Boonthavi 1
137 Kittisak Likhitwitayawuid 1
138 Vanida Chantarateptawan 1
139 ศิริชัย ศิริกายะ 1
140 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
142 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
144 Somying Tumwasorn 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
146 อุทัย บุญประเสริฐ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
148 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
149 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
150 Srilert Chotpantarat 1
151 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
152 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
153 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
154 Chalermpol Leevailoj 1
155 Boonchai Sangpetngam 1
156 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
157 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2516 1
4 2515 1
5 2514 1
6 2513 2
7 2510 2