ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การุณย์ หงษ์กา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ 4
2 วงศา เลาหศิริวงศ์ 4
3 สุวรรณา บุญยะลีพรรณ 4
4 เจียมจิต แสงสุวรรณ 4
5 ภัทระ แสนไชยสุริยา 4
6 สุรัชชนา ประมินทร์ 2
7 ตวงพร พุ่มทองดี 2
8 เพลินตา ศิริปการ 2
9 จุติพร ผลเกิด 1
10 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
11 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
12 สุธี สุดดี 1
13 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
14 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
15 สิวพร ประเสริฐสุช 1
16 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
17 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
18 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
19 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
20 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
21 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
22 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
23 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
24 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
25 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
26 ศิริราชพยาบาล 1
27 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
28 ทัศนีย์ ญาณะ 1
29 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
30 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
31 ณภากุล โรจนสุภัค 1
32 สตางค์ ศุภผล 1
33 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง