ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กานดา หวังชัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การลดสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวโดยการใช้อุลตราโซนิคร่วมกับโอโซน
ปี พ.ศ. 2553
2 การใช้ปฏิกิริยาเคมีที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งของ TiO2 เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผักบางชนิดหลังจากเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2551
3 ผลของน้ำอิเล็กโทรไลต์ และโอโซน ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบแอนตีออกซิเดนซ์ของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง ระหว่างการเก็บรักษา
4 ผลของน้ำอิเล็กโทรไลต์และโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงระบบแอนตีออกซิเดนซ์ของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งระหว่างการเก็บรักษา
5 การใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดเปอร์ออกซีแอซิติกร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออก
6 การใช้โอโซนและน้ำอิเล็กโทรไลต์ ในการควบคุมเชื้อรา Penicillium digitatum ของส้มสายน้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2550
7 การประยุกต์ใช้โอโซนในการลดจุลินทรีย์ปนเปื้อนและสารอะฟลาท็อกซินเพื่อการเก็บรักษาสมุนไพรบางชนิด
8 การใช้สารออกซิแดนซ์ : น้ำอิเล็กโทรไลต์ และ โอโซน ในการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวระหว่างการเก็บรักษาผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
9 การใช้สารออกซิแดนซ์: น้ำอิเล็กโทรไลต์และโอโซนในการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวระหว่างการเก็บรักษาผลส้มสายน้ำผึ้ง
10 การศึกษาช่วงเวลาของการเลี้ยง และการใช้สารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
11 ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2549
12 การใช้โอโซนร่วมกับกรดอินทรีย์บางชนิดเพื่อทดแทนการรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการควบคุมโรคลำไย
ปี พ.ศ. 2548
13 การใช้โอโซนรวมกับกรดอินทรีย์บางชนิดเพื่อทดแทนการรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการควบคุมโรคของลำไย
14 การใช้โอโซนร่วมกับกรดอินทรีย์บางชนิด เพื่อทดแทนการรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในการควบคุมโรคลำไย
ปี พ.ศ. 2547
15 ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนในผลลำไยระหว่างการเก็บรักาาที่อุณหภูมิต่ำ
16 ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนในผลของลำไยระหว่างการเก็บรักษาที่อุณภูมิต่ำ
17 ผลของการได้รับความร้อนต่อการลดอาการสะท้านหนาวของมะม่วงดันธุ์มหาชนก
ปี พ.ศ. 2546
18 การใช้โอโซนเพื่อควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2545
19 ผลของการได้รับความร้อนต่อการลดอาการสะท้านหนาวของมะม่วงพันธุ์มหาชนก