ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญนิถา ครองธรรมชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าชเสียอุตสาหกรรม
2 การพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าชเสียอุตสาหกรรม
3 การประเมินคุณภาพน้ำแม่น้ำชีโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ QUAL2Kw
4 ประสิทธิภาพของระบบแอนแอโรบิกไมเกรทติ้งแบลงค์เก็ตรีแอคเตอร์ (เอเอ็มบีอาร์) ในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ
ปี พ.ศ. 2553
5 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุมชนประเภทฟอกย้อมโดยถังปฏิกิริยาแบบ Static granular bed reactor (SGBR)
6 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุมชนประเภทฟอกย้อมโดยถังปฏิกิริยาแบบ Static granular bed reactor (SGBR)
7 การประเมินคุณภาพน้ำลำตะคองในจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
8 ประสิทธิภาพของบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียขั้นที่สามจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
9 การจัดการมูลฝอยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาเทคโนโลยีในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซเสียอุตสาหกรรม
12 การพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าชเสียอุตสาหกรรม
13 การศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า(ส่วนขยาย) ของบริษัท รวมเกษตรกร อุตสาหกรรมจำกัด (มิตรผลภูเวียง)
14 การศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR(Anaerobic Sequencing Batch Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
15 การศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR(Anaerobic Sequencing Batch Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
16 การใช้น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการบำบัด แบบไม่ใช้อากาศทดแทนสารละลายธาตุอาหาร ในการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์
17 การพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซเสียอุตสาหกรรม ปีที่ 1
18 การพัฒนาเทคโนโลยีในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากก๊าซเสียอุตสาหกรรม [ปีที่ 1]
19 การศึกษาออกแบบมาตรฐาน สำหรับระบบการดักจับและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
20 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมของชุมชน โดยถังปฏิกิริยาแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) ปีที่ 1
21 การพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าชเสียอุตสาหกรรม
22 ที่ปรึกษาออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล
23 การศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR (Anaerobic Sequencing Batch Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
24 การพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินค่าสัมประสิทธิของMonod เพื่อใช้ในการออบแบบ และควบคุมทางวิศวกรรมของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศสำหรับประเทศไทย
25 การศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR (Anaerobic Sequencing Batch Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
26 การพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินค่าสัมประสิทธิของMonod เพื่อใช้ในการออบแบบ และควบคุมทางวิศวกรรมของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศสำหรับประเทศไทย
27 การประเมินคุณภาพน้ำแม่น้ำชี โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ QUAL2K
28 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุมชนประเภทฟอกย้อม โดยถังปฏิกิริยาแบบ Static granular bed reactor [SGBR] ปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2550
29 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุมชนประเภทฟอกย้อมโดยถังปฏิกิริยาแบบ Static granular bed reactor (SGBR)
30 ประเมินดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของห้างสรรพสินค้า
31 โครงการดำเนินงานติดตามตรวจสอบพารามิเตอร์ของระบบบำบัดน้ำเสียของห้างสรรพสินค้า
32 การศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR(Anaerobic Sequencing Batch Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
33 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR [Anaerobic Sequencing Batch Reactor] ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2549
34 การศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR (Anaerobic Sequencing Batch Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร III
35 การพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินค่าสัมประสิทธิของMonod เพื่อใช้ในการออบแบบ และควบคุมทางวิศวกรรมของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศสำหรับประเทศไทย
36 การศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR(Anaerobic Seqauencing Batch Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
37 การศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR(Anaerobic Seqauencing Batch Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2548
38 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication
39 การศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR (Anaerobic Sequencing Batch Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร II
40 การพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินค่าสัมประสิทธิของMonod เพื่อใช้ในการออบแบบ และควบคุมทางวิศวกรรมของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศสำหรับประเทศไทย
41 การประเมินปริมาณก๊าซที่ปลดปล่อยจากที่ฝังกลบขยะโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
42 การศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR (Anaerobic Seqauencing Batch Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2536
43 การกำจัดสีของน้ำเสียจากน้ำย้อมผ้าโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี ด้วยสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2535
44 การกำจัดสีของน้ำเสียจากน้ำย้อมผ้าโดยกระบวนการตกตะกอนทาง ?????เคมีด้วยสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 การใช้กระบวนการการการมีส่วนร่วมในการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
46 การจัดการมูลฝอยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
47 การประเมินคุณภาพน้ำลำตะคอง ในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ระบบจำลองทางคณิตศาสตร์
48 การกำจัดอาร์เซนิคจากน้ำเสียสังเคราะห์ โดยใช้เถ้าถ่านหิน จากอุตตสาหกรรมฟอกย้อม
49 การประเมินคุณภาพแม่น้ำชี โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
50 ประสิทธิภาพของการจัดการน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงงานขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
51 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น