ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจน์ คุ้มทรัพย์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเทคนิคการขับไล่นกก่อความรำคาญด้วยวิธีทางกายภาพและชีวเคมี
ปี พ.ศ. 2559
2 ความหลากหลายชนิดของแมลงกินได้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปรุงจากแมลงกินได้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากมะขาม (Tamarindus indica L.) และแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์
4 การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ
ปี พ.ศ. 2558
5 การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
6 ปริมาณธาตุอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ในผลมะม่วงน้ำดอกไม้ในเขตเพาะปลูกตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
7 การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น 5 ชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum gloeoosporioides (Penz.)Sacc. ในมะม่วงน้ำดอกไม้
8 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยแนวคิดวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ กรณีศึกษามะม่วงน้ำดอกไม้ของชุมชนดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2557
9 ความหลากหลายทางชีวภาพของปลากั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
10 การทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอมะขามเพื่อหาความสัมพันธ์กับยีนต้านเชื้อราด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์
11 ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรที่สูงกรณีศึกษา ชุมชนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
12 ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรที่สูงกรณีศึกษา ชุมชนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
13 ชีววิทยาบางประการของปลากั้ง (Channa limbata) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2556
14 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีวอุตุนิยมวิทยาและอุณหภูมิเทียบเท่าทางสรีรวิทยาเพื่อการประเมินภูมิอากาศเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2546
15 อิทธิพลของฤดูกาล และความเครียดแบบเฉียบพลัน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ของไก่ฟ้าหลังขาวในกรงเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2545
16 อิทธิพลของฤดูกาลและความเครียดแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของไก่ฟ้า หลังขาวในกรงเลี้ยง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 ชีววิทยาและการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์