ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจน์เขจร ชูชีพ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยวัฒน์ ดิลกสัมพันธ์ 11
2 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 8
3 ดอกรัก มารอด 8
4 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 4
5 ประทีป ด้วงแค 4
6 สันติ สุขสอาด 3
7 สมนิมิตร พุกงาม 2
8 กรองจิต เกษจินดา 2
9 วีระศักดิ์ อุดมโชค 2
10 พูลศิริ ชูชีพ 2
11 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 1
12 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 1
13 พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ 1
14 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 1
15 วรนุช จันทร์สุริย์ 1
16 ณิชนันทน์ บุญญาทรัพย์ 1
17 สุรเชษฐ์ สีแดง 1
18 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
19 สุชาย วรชนะนันท์ 1
20 ดรรชนี เอมพันธุ์ 1
21 นายปฐมพงศ์ บุญเดช 1
22 นางสาวอรุณโรจน์ ศรีเจิรญโชติ 1
23 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ 1
24 เรณุกา กลับสุข 1
25 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
26 สราวุธ สังข์แก้ว 1
27 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 4
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 4
6 2549 2
7 2545 1
8 2544 1
9 2532 1
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษารูปแบบการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมต่อการประมาณหามวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเชิงพื้นที่
2 การศึกษาเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลภาพรับรู้ระยะไกลเพื่อตรวจหารอยต่อนิเวศป่า
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการพัฒนาเว็บท่า (Web Portal) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับสืบค้นข้อมูลและให้บริการประชาชน
4 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
5 การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวเชื่อมต่อป่าและแนวทางการจัดการป่าไม้ ในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก
6 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำแม่กลาง เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2553
7 การประมาณปริมาตรและการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในสวนป่าลาดกระทิง ด้วยเทคนิคการสำรวจจากระยะไกล
ปี พ.ศ. 2552
8 โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการศึกษารูปแบบการจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ
10 โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก
11 การประเมินความแห้งแล้งของลุ่มน้ำป่าสักด้วยดัชนีความแห้งแล้งจากข้อมูลอุตุอุทกวิทยาและเทคนิคการสำรวจระยะไกล
12 การประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าชายเลนบริเวณเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล
ปี พ.ศ. 2549
13 โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
14 การประเมินผลกระทบและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ชายฝั่งจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2545
15 การศึกษาสภาพเมืองและการประมาณหาอุณหภูมิพื้นผิวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคการสำรวจจากระยะไกล
ปี พ.ศ. 2544
16 การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรของโรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2532
17 การศึกษาสภาพการใช้ที่ดินและการวิเคราะห์สังคมพืช เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่