ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 10
2 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 7
3 พัชรี คมจักรพันธุ์ 6
4 อุมาพร ปุญญโสพรรณ 6
5 ขวัญตา บาลทิพย์ 6
6 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 5
7 ขนิษฐา นาคะ 4
8 ประณีต ส่งวัฒนา 4
9 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 4
10 กิตติกร นิลมานัต 3
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
12 อรอุษา ชูบุรี 2
13 อวยพร ภัทรภักดีกุล 2
14 นวรัตน์ รักชาติ 2
15 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 2
16 วัฒนะ พรหมเพชร 2
17 เอมี่ ฮอมบุ 2
18 โทชิฮิโกะ ยานากิตะ 2
19 วารุณี เริ่มอรุณรอง 2
20 ทิพมาส ชิณวงศ์ 2
21 นิมัศตูรา แว 2
22 วีระ ขุนไชยรักษ์ 2
23 วิภาวี คงอินทร์ 2
24 ทัศนีย์ นะแส 2
25 ปริศนา โหลสกุล 2
26 อรัญญา เชาวลิต 2
27 จีรเนาว์ ทัศศรี 1
28 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
29 วันดี สุทธรังษี 1
30 อรพิณ ปริสุทธิชัย 1
31 กุลทัต หงส์ชยางกูร 1
32 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
33 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
34 งบประมาณแผ่นดิน 1
35 นวลตา อาภาคัพภะกุล 1
36 เยาวณี จรูญศักดิ์ 1
37 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2560 5
3 2557 2
4 2556 1
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 2
8 2544 1
9 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ประสบการณ์การเยียวยาและผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการเยียวยาภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิม
2 การสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลสาธารณสุขไทยและญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2560
3 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมของวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วยแนวคิดเป้าหมายในชีวิต
4 การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย
5 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคใต้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
7 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
8 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนของสตรี ณ เกาะบุโหลน จ.สตูล
9 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2556
10 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อสำหรับผู้ใช้สุรา ยาสูบ และสารเสพติด ในงานสาธารณสุขปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2555
11 กระบวนการพัฒนา การดูแล สุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
12 กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2554
13 กระบวนการพัฒนาความสมดุลในชีวิต โดยการใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้
14 กระบวนการสร้างและ/หรือคงไว้ซึ่งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2553
15 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ
16 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้าน จิตวิญญาณ
ปี พ.ศ. 2544
17 การทบทวนองค์ความรู้งานวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลักงในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2534-พ.ศ.2543