ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 15
2 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 10
3 พัชรี คมจักรพันธุ์ 10
4 อุมาพร ปุญญโสพรรณ 9
5 ขนิษฐา นาคะ 7
6 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 7
7 ประณีต ส่งวัฒนา 6
8 ขวัญตา บาลทิพย์ 6
9 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 6
10 กิตติกร นิลมานัต 4
11 โทชิฮิโกะ ยานากิตะ 3
12 เอมี่ ฮอมบุ 3
13 นวรัตน์ รักชาติ 3
14 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 3
15 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
16 วัฒนะ พรหมเพชร 3
17 อวยพร ภัทรภักดีกุล 3
18 อรอุษา ชูบุรี 3
19 วีระ ขุนไชยรักษ์ 3
20 วารุณี เริ่มอรุณรอง 3
21 ปริศนา โหลสกุล 3
22 วิภาวี คงอินทร์ 3
23 นิมัศตูรา แว 3
24 ทัศนีย์ นะแส 3
25 อรัญญา เชาวลิต 3
26 ทิพมาส ชิณวงศ์ 2
27 งบประมาณแผ่นดิน 1
28 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
29 นวลตา อาภาคัพภะกุล 1
30 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 1
31 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
32 เยาวณี จรูญศักดิ์ 1
33 จีรเนาว์ ทัศศรี 1
34 อรพิณ ปริสุทธิชัย 1
35 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
36 กุลทัต หงส์ชยางกูร 1
37 วันดี สุทธรังษี 1
38 รัศมี สังข์ทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2560 6
3 2557 2
4 2556 1
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 2
8 2544 1
9 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โครงการศึกษาผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่ม
2 ประสบการณ์การเยียวยาและผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการเยียวยาภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิม
3 การสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลสาธารณสุขไทยและญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2560
4 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
5 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
6 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคใต้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมของวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วยแนวคิดเป้าหมายในชีวิต
8 การส่งเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
9 การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2557
10 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
11 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนของสตรี ณ เกาะบุโหลน จ.สตูล
ปี พ.ศ. 2556
12 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อสำหรับผู้ใช้สุรา ยาสูบ และสารเสพติด ในงานสาธารณสุขปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2555
13 กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
14 กระบวนการพัฒนา การดูแล สุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2554
15 กระบวนการพัฒนาความสมดุลในชีวิต โดยการใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้
16 กระบวนการสร้างและ/หรือคงไว้ซึ่งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2553
17 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ
18 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้าน จิตวิญญาณ
ปี พ.ศ. 2544
19 การทบทวนองค์ความรู้งานวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลักงในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2534-พ.ศ.2543