ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา โชคถาวร,
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กาญจนา โชคถาวร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 10
2 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 7
3 ณัฐธีร์ พงศ์ศิริรัตน์ 4
4 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 4
5 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 4
6 อารี วิบูลย์พงศ์ 4
7 โกสุมภ์ สายจันทร์ 4
8 นัทธมน ธีระกุล 3
9 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 3
10 วัชรี พฤกษิกานนท์ 3
11 ปัทมา ฉิมพาลี 2
12 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
13 รำพึง เวชยันต์วุฒิ 2
14 ปฏิมา พักตร์ผ่อง 2
15 พีรพงษ์ ปราบริปู 2
16 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
17 สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ 2
18 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
19 ไพรัช กาญจนการุณ 2
20 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
21 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
22 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
23 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
24 คมสัน สุริยะ 2
25 นิสิต พันธมิตร 2
26 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
27 ธเนศ ศรีวิชัยสำพันธ์ 1
28 วิไลวรรณ มหาวีรวัฒน์ 1
29 ประเสริฐ วิจิตนพรัตน์ 1
30 ปริญญา เฉิดโฉม 1
31 โศภชา นิโรธร 1
32 สุธัญญา ทองรักษ์ 1
33 ปรัตถ พรหมมี 1
34 พระเหือง ตรา รัตนมุนี 1
35 ไททัศน์ ภัยพิสัย 1
36 อนงค์นุช เทียนทอง 1
37 กฤษฎา แก่นมณี 1
38 เยาวเรศ เชาวนพูนผล 1
39 พิมพิมล แก้วมณี 1
40 สุวพิชญ์ เล็กวงษ์ธนสิน 1
41 พันธภัทร์ สุรียะธนาภาส 1
42 ดำเกิง ลักษณะโยธิน 1
43 เอกกมล สายจันทร์ 1
44 กรรณิการ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
45 ณิรดา ปันชัย 1
46 ประยุทธ ชนชิต 1
47 ธนาธิศย์ หงษ์ทอง 1
48 กัญณัฏฐ์ สุนันตา 1
49 โดม ทองประไพ 1
50 ศุภชัย ปทุมนากุล 1
51 มนัส สุวรรณ 1
52 พลศรุต เมฆรา 1
53 ธัญรัศม์ สิทธิสวน 1
54 กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 6
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 2
6 2552 7
7 2551 3
8 2550 5
9 2548 2
10 2547 1
11 2543 1
12 2542 1
13 2540 1
14 2538 1
15 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2557
2 การให้บริการอินเตอร์เน็ตของร้านค้าบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณตลาดรวยโชค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4 คุณค่าการผลิตเพื่อประโยชน์สุขของสังคม : กรณีศึกษาข้าว
5 การบริหารจัดการวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
7 พฤติกรรมในการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของครัวเรือน ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
8 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
9 โครงการวิจัย "คุณค่าการผลิตเพื่อประโยชน์สุขของสังคม: กรณีศึกษา ข้าว"
10 การศึกษาผลกระทบของการค้าเสรีต่อเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
11 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ของการผลิตยางพาราแบบก้อนถ้วยในเขตอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
12 การประมาณค่าเส้นพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม ภายใต้ฟังก์ชั่นการตักสินใจเลือกผลิต กรณีศึกษา การผลิตกาแฟอาราบิก้าและถั่วแมคคาเดเมีย ในภาคเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2553
13 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
14 "เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
15 การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรจังหวัแพร่ในการทำธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
16 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
17 การศึกษาความเป็นไปได้ ของการเปิดร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า
18 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง
19 การมีส่วนร่วมของประชาคม ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัเชียงใหม่
20 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่
21 การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
22 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
23 บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน
24 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟสาธารณะ กับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
25 บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน
26 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
27 การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรจังหวัแพร่ในการทำธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
28 การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / กาญจนา โชคถาวร, ไททัศน์ ภัยพิลัย
29 การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชน หมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
30 การประเมินการมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างถนนแนวใหม่แยกทางหลวงหมายเลข 1 เชียงราย-เชียงแสน
31 โครงการติดตามประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำปิง
ปี พ.ศ. 2547
32 การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
33 ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว ในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2542
34 ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว ในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2540
35 การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการและสถานภาพสตรีหลังการประกอบอาชีพเสริมด้านการทอผ้า กรณีศึกษาสตรีชนบท ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2538
36 การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการและสถานภาพสตรีหลังการ ประกอบอาชีพเสริมด้านการทอผ้า กรณีศึกษาสตรีชนบท ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 The Appropriate Model and Dependence Measures of Thailand’s Exchange Rate and Malaysia’s Exchange Rate: Linear, Nonlinear and Copulas Approach
38 An Empirical Approach to The Evaluation of international Tourists expanditure in Thailand using ARFIMA- FIGARCH Model
39 How the World s Business Cycle to the Sustainable International Tourism Demand of Thailand ?:Panel Cointegration Analysis and Threshold Cointegration Analysis