ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา โชคถาวร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กาญจนา โชคถาวร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 10
2 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 7
3 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 4
4 อารี วิบูลย์พงศ์ 4
5 โกสุมภ์ สายจันทร์ 4
6 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 4
7 ณัฐธีร์ พงศ์ศิริรัตน์ 4
8 นัทธมน ธีระกุล 3
9 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 3
10 วัชรี พฤกษิกานนท์ 3
11 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
12 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
13 ปัทมา ฉิมพาลี 2
14 สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ 2
15 ปฏิมา พักตร์ผ่อง 2
16 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
17 รำพึง เวชยันต์วุฒิ 2
18 พีรพงษ์ ปราบริปู 2
19 ไพรัช กาญจนการุณ 2
20 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
21 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
22 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
23 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
24 คมสัน สุริยะ 2
25 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
26 นิสิต พันธมิตร 2
27 ประเสริฐ วิจิตนพรัตน์ 1
28 ปรัตถ พรหมมี 1
29 สุธัญญา ทองรักษ์ 1
30 ธเนศ ศรีวิชัยสำพันธ์ 1
31 ปริญญา เฉิดโฉม 1
32 เยาวเรศ เชาวนพูนผล 1
33 อนงค์นุช เทียนทอง 1
34 กฤษฎา แก่นมณี 1
35 พิมพิมล แก้วมณี 1
36 สุวพิชญ์ เล็กวงษ์ธนสิน 1
37 โศภชา นิโรธร 1
38 วิไลวรรณ มหาวีรวัฒน์ 1
39 พลศรุต เมฆรา 1
40 ดำเกิง ลักษณะโยธิน 1
41 เอกกมล สายจันทร์ 1
42 กรรณิการ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
43 พันธภัทร์ สุรียะธนาภาส 1
44 พระเหือง ตรา รัตนมุนี 1
45 ธนาธิศย์ หงษ์ทอง 1
46 กัญณัฏฐ์ สุนันตา 1
47 ศุภชัย ปทุมนากุล 1
48 โดม ทองประไพ 1
49 มนัส สุวรรณ 1
50 ธัญรัศม์ สิทธิสวน 1
51 กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 5
6 2551 1
7 2550 2
8 2548 2
9 2547 1
10 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การให้บริการอินเตอร์เน็ตของร้านค้าบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณตลาดรวยโชค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3 การบริหารจัดการวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
5 พฤติกรรมในการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของครัวเรือน ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
6 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
7 โครงการวิจัย "คุณค่าการผลิตเพื่อประโยชน์สุขของสังคม: กรณีศึกษา ข้าว"
8 การศึกษาผลกระทบของการค้าเสรีต่อเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
9 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ของการผลิตยางพาราแบบก้อนถ้วยในเขตอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
10 การประมาณค่าเส้นพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม ภายใต้ฟังก์ชั่นการตักสินใจเลือกผลิต กรณีศึกษา การผลิตกาแฟอาราบิก้าและถั่วแมคคาเดเมีย ในภาคเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2553
11 "เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาความเป็นไปได้ ของการเปิดร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า
13 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง
14 การมีส่วนร่วมของประชาคม ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัเชียงใหม่
15 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่
16 การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
17 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟสาธารณะ กับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
18 การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / กาญจนา โชคถาวร, ไททัศน์ ภัยพิลัย
19 การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชน หมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
20 การประเมินการมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างถนนแนวใหม่แยกทางหลวงหมายเลข 1 เชียงราย-เชียงแสน
21 โครงการติดตามประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำปิง
ปี พ.ศ. 2547
22 การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 The Appropriate Model and Dependence Measures of Thailand’s Exchange Rate and Malaysia’s Exchange Rate: Linear, Nonlinear and Copulas Approach
24 An Empirical Approach to The Evaluation of international Tourists expanditure in Thailand using ARFIMA- FIGARCH Model
25 How the World s Business Cycle to the Sustainable International Tourism Demand of Thailand ?:Panel Cointegration Analysis and Threshold Cointegration Analysis