ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กาญจนา แก้วเทพ,
- กาญจณา แก้วเทพ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 ฉัตรรวี คูหาวิชานันท์ 5
3 กุลวิชญ์ สำแดงเดช 5
4 วชิระ ทองสุก 5
5 จิราวรรณ นันทพงศ์ 5
6 เปรมสิริ ภู่โภไคย 5
7 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 5
8 ศนิ งามชัยฤกษ์ 4
9 พรพิสุทธิ์ ศรีธรานนท์ 4
10 อภิชา น้อมศิริ 4
11 กำจร หลุยยะพงศ์ 3
12 วิลาสินี พิพิธกุล 3
13 พิมพ์นารา บรรจง 2
14 กอบชัย ศักดาวงศ์ศิวิมล 2
15 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 2
16 ณิชชารีย์ เดชส่งจรัส 2
17 เพริศพิศ สุขหิรัญวัฒน์ 2
18 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 2
19 นัฏกร บุญมาเลิศ 2
20 สุภาพรรณ ฐิตะวสันต์ 2
21 วรางคณา ไข่มุก 2
22 โกสินทร์ รัตนคร 2
23 ไพพรรณ ถาวรวิสุทธิกุล 2
24 ลลิตา จิตต์การุญ 2
25 วรุตม์ โอนพรัตน์วิบูล 2
26 ภัทรภร ธัญญเสรี 2
27 ปริญชาติ จรุงจิตรประชารมย์ 2
28 ปวีนุช หาญชะนะ 2
29 โฆษิต ศรีกฤษณรัตน์ 2
30 พณัฐฐิภา จงยิ่งศิริ 2
31 ตปากร พุธเกส 2
32 เอื้องอริน สายจันทร์ 2
33 สุปรียา หัสชู 2
34 ขจิตขวัญ กิจวิสาละ 2
35 รุ่งอรุณ ฉัตรวิฆเนศ 2
36 เมตตา วิวัฒนานุกูล 2
37 ภัฏ กรวิกนพดล 2
38 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 2
39 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 2
40 พัชนี เชยจรรยา 2
41 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
42 ปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์ 1
43 ฉลองรัฐ ยิ่งไพบูลย์ 1
44 จรินทร์ เลิศจิระประเสริฐ 1
45 อาทิตา ชิวปรีชา 1
46 ประยุทธ วรรณอุดม 1
47 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
48 เมญาพิมพ์ สมประสงค์ 1
49 คันธิยา วงศ์จันทา 1
50 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
51 ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร 1
52 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
53 สมคิด เลิศพิริยประเสริฐ 1
54 วิโรจน์ ประกอบพิบูล 1
55 จุมพล รอดคำดี 1
56 จิตตนา หนูณะ 1
57 รังสิวุฒิ ทับทิมทอง 1
58 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
59 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
60 อรทัย รุจิราธร 1
61 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
62 วารุณี จังมงคลกาล 1
63 นิพนธ์ คุณารักษ์ 1
64 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
65 ไม่มีข้อมูล 1
66 กองทอง วนเกียรติ 1
67 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
68 ชัยวัฒน์ ล้วนคงสมจิตร 1
69 วรวีร์ มิตรธรรมพิทักษ์ 1
70 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
71 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
72 พิงพรรณ สัจจา 1
73 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
74 ขจีรัตน์ หินสุวรรณ 1
75 ธนานุช สงวนศักดิ์ 1
76 ยุวดี มณีกุล 1
77 บงกช เศวตามร์ 1
78 ภณิตา สังขวิศิษฏ์ 1
79 ณิชกานต์ จงเหมือนหยก 1
80 กุลเชษฐ์ เล็กประยูร 1
81 พรรณทิพา อุปลวรรณา 1
82 กานดา สุขเกษม 1
83 Thada Jirajaras 1
84 ประธาน ดาบเพชร 1
85 Rajalida Lipikorn 1
86 ยงศักดิ์ วีระเมธีวงศ์ 1
87 วันฉัตร โกมลวิวัฒน์ 1
88 วรินทรา ไกยูรวงศ์ 1
89 พัตราภรณ์ หงษ์ทอง 1
90 สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง 1
91 วราลี จิรชัยศรี 1
92 ณัฐสุพงศ์ สุขโสต 1
93 น้ำมนต์ พรหมเปี่ยม 1
94 กาญจนา แก้วเทพ 1
95 อวยชัย หาญทวีทอง 1
96 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
97 วิไลวรรณ รุ่งเรืองรัตน์ 1
98 พัชรมณี เย็นมั่นคง 1
99 มงคล ปิยะทัสสกร 1
100 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 1
101 สุกัลยา บุษยบัณฑูร 1
102 ภาณุพงศ์ อัฐฐะประภาส 1
103 ปานันท์ หงษ์น้อย 1
104 ธนชัย วิทยาคุณสกุลชัย 1
105 นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์ 1
106 Wilai Anomasiri 1
107 วิทยา พานิชล้อเจริญ 1
108 ณัฐพล ผดุงทรัพย์ 1
109 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
110 มาณิษา พิศาลบุตร 1
111 สุชีวา สิทธิจินดา 1
112 วรางคณา จันลา 1
113 จิณณ์นภัส แสงมา, 2520- 1
114 ทอปัด เอี่ยมอุดม 1
115 วิมล เหมะจันทร 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 Sompol Sanguanrungsirikul 1
118 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
119 ณิศรา บุญโพธิ์แก้ว 1
120 ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร 1
121 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
122 กลอยกมล ขวัญเยื้องพันธุ์ 1
123 อัญมณี ภู่ภักดี 1
124 รัตติกาล เจนจัด 1
125 มัณฑนา ทวียนต์เนรมิตร 1
126 กาญจนา แก้วเทพ 1
127 สุริยา สมบูรณ์ 1
128 อัจฉรา วรธรรมพินิจ 1
129 ยุทธนา จินดากุล 1
130 ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน 1
131 วีรวัฒน์ อำพันสุข 1
132 จารวี เอียงผาสุข 1
133 ศรีรัช ลาภใหญ่ 1
134 ภัทรดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
135 อารยา ถาวรวันชัย 1
136 บงกช อักษรดี 1
137 สิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์ 1
138 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
139 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
140 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
141 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
142 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
143 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
144 จารุณี สุขชัย 1
145 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
146 Somying Tumwasorn 1
147 อุทัย บุญประเสริฐ 1
148 กัณหรัตน์ เหลื่อมเจริญ 1
149 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
150 วรรณสม สีสังข์ 1
151 คัคนางค์ มณีศรี 1
152 วิไล ชินธเนศ 1
153 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
154 ศิริชัย ศิริกายะ 1
155 ชนกญาภา คณะพันธุ์ 1
156 Sumphan Wongseripipatana 1
157 Kittisak Likhitwitayawuid 1
158 สหกมล ผานามอญ 1
159 Garnpimol C. Ritthidej 1
160 มยุรี ตันติสิระ 1
161 Vimolmas Lipipun 1
162 สุรัชตา ราคา 1
163 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
164 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
165 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
166 สุณิสา จันทรบูรณ์ 1
167 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
168 นฤมล ใจดี 1
169 วัฒนชัย สมิทธากร 1
170 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
171 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
174 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
175 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
177 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
181 สำเริง แย้มโสภี 1
182 เอกพงศ์ จันทร์กล่ำ 1
183 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
184 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
185 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
186 ธวัชชัย สันติสุข 1
187 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
188 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
189 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
190 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
191 Panee Boonthavi 1
192 Supa Chantharasakul 1
193 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
194 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
195 Jaitip Paiboon 1
196 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
197 Chalermpol Leevailoj 1
198 Boonchai Sangpetngam 1
199 Srilert Chotpantarat 1
200 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
201 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
202 Vanida Chantarateptawan 1
203 วัลลภ แย้มเหมือน 1
204 วณิชกานต์ จงเหมือนหยก 1
205 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
206 รัญคุณานิชช กันหลง 1
207 วันเพ็ญ ศิริโชติบัณฑิต 1
208 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
209 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
210 ศศิพรรณ บิลมาโนช 1
211 ไววิทย์ พุทธารี 1
212 จิรเวทย์ รักชาติ 1
213 Walaisiri Muangsiri 1
214 เอกชัย อดุลยธรรม 1
215 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
216 Varunee Padmasankh 1
217 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
218 Pornpimol Muanjai 1
219 รัชดา แดงจำรูญ 1
220 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
221 สิริพร สิวราวุฒิ 1
222 กุลนารี เสือโรจน์ 1
223 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นิเทศศาสตร์ 1
224 สมพร พรมดี 1
225 สุวิชา ทองสิมา 1
226 เหมือนฝัน ชาวเหนือ 1
227 สายฝน ควรผดุง 1
228 วรท สวนดอก 1
229 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
230 สุมน ทิพยมาศโกเมน 1
231 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
232 วาสนา เสียงดัง 1
233 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
234 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
235 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
236 บรรจง คณะวรรณ 1
237 Chariya Uiyyasathian 1
238 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
239 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
240 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
241 Acom Sornsute 1
242 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
243 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
244 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
245 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
246 Chayaporn Supachartwong 1
247 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
248 สิทธิพร แอกทอง 1
249 Anawatch Mitpratan 1
250 Waraporn Siriterm 1
251 Kasidit Nootong 1
252 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
253 Pantharee Boonsatorn 1
254 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
255 Suchin Arunsawatwong 1
256 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
257 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
258 กมลชนก ยวดยง 1
259 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
260 สุวดี ยาป่าคาย 1
261 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
262 ศุกันยา ห้วยผัด 1
263 สมชัย วัฒนการุณ 1
264 กระมล ทองธรรมชาติ 1
265 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
266 Thanathon Sesuk 1
267 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
268 Jittima Chatchawansaisin 1
269 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
270 พรรณี กาญจนพลู 1
271 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
272 Chakkaphan Sutthirat 1
273 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
274 ประคอง ชอบเสียง 1
275 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
276 สุมา เมืองใย 1
277 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
278 Naiyana Chaiyabutr 1
279 Ampa Luiengpirom 1
280 Puttipongse Varavudhi 1
281 ละอองทิพย์ เหมะ 1
282 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
283 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
284 ชอุ่ม มลิลา 1
285 ๋Janes, Gavin W. 1
286 วินัย งามแสง 1
287 Phanphen Wattanaarsakit 1
288 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
289 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
290 Chonticha Srisawang 1
291 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
292 นภสร โกวรรธนะกุล 1
293 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
294 รุ่งราวี ทองกันยา 1
295 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
296 สุมิตรา พูลทอง 1
297 Yeshey Penjor 1
298 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
299 กำจัด มงคลกุล 1
300 อวย เกตุสิงห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 13
3 2554 7
4 2553 41
5 2552 37
6 2551 4
7 2550 9
8 2549 8
9 2548 4
10 2547 4
11 2546 7
12 2545 3
13 2544 1
14 2543 1
15 2542 4
16 2541 9
17 2540 10
18 2539 14
19 2538 7
20 2535 1
21 2534 1
22 2533 5
23 2529 2
24 2527 2
25 2525 1
26 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
2 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 การสื่อสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2552
4 พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา)
5 กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต
6 การสื่อสารภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
7 การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมสีเขียวของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8 การสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เรื่องข้าว ของบริษัททีวีบูรพา
9 การตัดสินใจซื้อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเมนูอาหารและร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเอง
10 การใช้อินเทอร์เน็ตกับบทบาทความเป็นแม่บ้าน
11 กลยุทธ์การสื่อสารในการสอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับกลาง
12 การเลือกใช้สื่อและการออกแบบสารเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคมของโครงการบิ๊กทรี
13 พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา)
14 การสื่อสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2552
15 อัตลักษณ์ของนิตยสารที่เป็นกิจการเพื่อสังคม : บีแมกกาซีน
ปี พ.ศ. 2554
16 การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นชาติในกีฬามวยไทย
17 คุณลักษณะของภาพยนตร์ผีตลกไทย ลักษณะชนชั้นและอุดมการณ์ชนชั้นทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ผีตลกไทย
18 การสื่อความหมายของภาพและภาวะหลังสมัยใหม่ในงานโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ไทย
19 การนำเสนอภาพและภาพแบบฉบับทางเพศในภาพข่าวกีฬา
20 การประกอบสร้างเชิงสังคมของอารมณ์ขันในรายการตลกสถานการณ์ทางโทรทัศน์ไทย
21 การรับรู้บทบาทและอัตลักษณ์ของพิธีกรรายการวิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์
22 การสื่อสารทางการเมืองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนเสื้อหลากสี
ปี พ.ศ. 2553
23 ความเป็นจีนในการเล่าเรื่องของภาพยนต์จีนแผ่นดินใหญ่ที่ฉายต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2551
24 ปัจจัยการสื่อสารกับการก่อตัวและการธำรงรักษากลุ่มแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก
25 การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง และการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมจากภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นชุดมาสค์ไรเดอร์ของกลุ่มแฟนคลับ
26 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านสื่อกิจกรรม "ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ART FOR ALL"
27 พฤติกรรมการรับฟังเพลงเก่าของผู้ฟังเยส เรดิโอ เอฟ เอ็ม 93.5 เอช ดี วัน
28 การเข้ารหัสและการถอดรหัสของโฆษณาส่งเสริมสังคมทางโทรทัศน์ไทย ในปี พ.ศ. 2551
29 รหัสและกระบวนการสร้างรหัสข่าวในบริการข้อความสั้นของสำนักข่าวเนชั่น
30 ความหมายของการขัดขืนอำนาจของสังคมผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทย ระหว่าง พ.ศ. 2513 – 2550
31 การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการใช้และการเสริมความแข็งแรงแก่การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
32 บทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศน์ในการสืบทอดวัฒนธรรมอาหาร
33 การรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ตของแฟนบอลชาวไทย
34 ลักษณะพิธีกรรม ความหมายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และบทบาทของเซียมซีในสื่อออนไลน์
35 การสื่อสารเพื่อสร้าง ธำรงรักษาและต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นในประเทศไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
36 การผลิตและการรับรู้ความเป็นไทยในการ์ตูนแอนิเมชันไทยที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์ (พ.ศ.2551-2553)
37 ตรรกะการบริโภคและการถอดรหัสความหมายสินค้าประเภทเครื่องปรุงรสจากโฆษณาทางโทรทัศน์
38 วิธีการเล่าเรื่องในเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่นและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น
39 ศักยภาพของมุกตลกและอารมณ์ขันในรายการโทรทัศน์
40 กระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ
41 การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย
42 การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น" : ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทย
43 List assignment problems
44 กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยุผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศทางวิทยุชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ
45 ความหมายของการขัดขืนอำนาจของสังคมผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทยระหว่าง พ.ศ.2513-2550
46 กระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ
47 ความขัดแย้งทางสังคมในละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงเวลาก่อนข่าวภาคค่ำกับการรับรู้ของผู้ชม
48 ความเป็นจีนในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์จีนแผ่นดินใหญ่ที่ฉายต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ.2543-2551
49 ปัจจัยการสื่อสารกับการก่อตัวและการธำรงรักษากลุ่มแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก
50 การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง และการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมจากภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นชุดมาสค์ไรเดอร์ของกลุ่มแฟนคลับ
51 ลักษณะพิธีกรรม ความหมายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และบทบาทของเซียมซีในสื่อออนไลน์
52 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านสื่อกิจกรรม "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ART FOR ALL"
53 ตรรกะการบริโภคและการถอดรหัสความหมายสินค้าประเภทเครื่องปรุงรสจากโฆษณาทางโทรทัศน์
54 พฤติกรรมการรับฟังเพลงเก่าของผู้ฟังเยส เรดิโอ เอฟ เอ็ม 93.5 เอช ดี วัน
55 การเข้ารหัสและการถอดรหัสของโฆษณาส่งเสริมสังคมทางโทรทัศน์ไทย ในปี พ.ศ. 2551
56 บทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศน์ในการสืบทอดวัฒนธรรมอาหาร
57 การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย
58 การผลิตและการรับรู้ความเป็นไทยในการ์ตูนแอนิเมชันไทยที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์ (พ.ศ. 2551-2553)
59 การรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านอินเตอร์เน็ตของแฟนบอลชาวไทย
60 วิธีเล่าเรื่องในเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่นและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น
61 กระบวนการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และการยอมรับของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
62 รหัสและกระบวนการสร้างรหัสข่าวในบริการข้อความสั้นของสำนักข่าวเนชั่น
63 ศักยภาพของมุกตลกและอารมณ์ขันในรายการโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2552
64 การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
65 ทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังในจังหวัดเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลย
66 การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารของการเลือกคู่ครอง
67 ความร้ายกาจของตัวละครในละครโทรทัศน์ไทย
68 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เนื้อหาความรู้ และคุณลักษณะผู้ใช้เว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพ www.rpst-digital.org และ www.pixpros.net
69 การใช้สื่อของผู้ปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อเสริมการบำบัด
70 ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนออนไลน์ของเว็บไซต์บิททอร์เร้นท์
71 พัฒนาการการแสดงสิทธิและเสียงของ "เครือข่ายคนดูหนัง"
72 การบริโภคสัญญะและบทบาทการสื่อสารของกลุ่มผู้เล่นตุ๊กตาบลายธ์
73 พัฒนาการ หน้าที่ และผลกระทบของหน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
74 บทบาทของการสื่อสารกับการสร้างและนำเสนออัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนักเต้นบีบอยในประเทศไทย
75 จุดกำเนิด พัฒนาการ และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรีสกา-เร็กเก้ในประเทศไทย
76 การสื่อสารเพื่อการสร้างพื้นที่สาธารณะของวัฒนธรรมย่อย Cos'Play
77 การประเมินสื่อรณรงค์โรคเอดส์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของรัฐและเอกชนจากทัศนะของเยาวชน
78 ค่านิยมในละครญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่นำเสนอผ่านทางโทรทัศน์
79 พัฒนาการของบอยแบนด์ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2535-2552
80 การพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาวะของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
81 บทบาทและกระบวนการให้สถานภาพแก่บุคคลและสถาบันในรายการ ตลาดสดสนามเป้า
82 การสื่อสารเพื่อเตรียมการจัดตั้งจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนตำบลบุฮมและตำบลเขาแก้ว จังหวัดเลย
83 การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
84 พัฒนาการการแสดงสิทธิและเสียงของ "เครือข่ายคนดูหนัง"
85 พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจ ในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซี ของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
86 การใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นช่องว่างทางการสื่อสารของการเลือกคู่ครอง
87 การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการใช้และการเสริมความเข้มแข็งแก่การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
88 ทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังในจังหวัดเลย ต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลย ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลย
89 จุดกำเนิด พัฒนาการ และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรีสกา-เร็กเก้ในประเทศไทย
90 พัฒนาการ หน้าที่ และผลกระทบของหน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
91 ความร้ายกาจของตัวละครในละครโทรทัศน์ไทย
92 บทบาทและกระบวนการให้สถานภาพแก่บุคคลและสถาบันในรายการตลาดสดสนามเป้า
93 ค่านิยมในละครญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่นำเสนอผ่านทางโทรทัศน์
94 การใช้สื่อของผู้ปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อเสริมการบำบัด
95 ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนออนไลน์ของเว็บไซต์บิททอร์เร้นท์
96 พัฒนาการของบอยแบนด์ไทยระหว่างปี พ.ศ.2535-2552
97 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการถ่ายภาพเนื้อหาความรู้ และคุณลักษณะของผู้ใช้เว็บชมรมถ่ายภาพ www.rpst.digital.org และ www.pixpros.net
98 การบริโภคสัญญะและบทบาทการสื่อสาร ของกลุ่มผู้เล่นตุ๊กตาบลายธ์
99 บทบาทของการสื่อสารกับการสร้าง และนำเสนออัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนักเต้นบีบอยในประเทศไทย
100 การสื่อสารเพื่อการสร้างพื้นที่สาธารณะของวัฒนธรรมย่อย Cos'Play
ปี พ.ศ. 2551
101 การวิเคราะห์สัมพันธบทของกระบวนการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 4 Angies สี่สาวแสนซนจากผู้ดำเนินรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
102 การใช้สื่อเพื่อสร้างและธำรงรักษาอัตลักษณ์ของแฟนสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี
103 การบริหารจัดการจุดปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนปฐมสาครเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
104 การใช้สื่อเพื่อสร้างและธำรงรักษาอัตลักษณ์ ของแฟนสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2550
105 การสร้างความหมายและบทบาทหน้าที่ของฉากและสถานที่ในละครโทรทัศน์ไทยประเภทรักแนวตลก
106 การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยโยคะ
107 พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
108 กระบวนการสร้างสรรค์และนำดนตรีของ ดนู ฮันตระกูล มาใช้ในงานสื่อสารมวลชน
109 มิติ "ความเป็นไทย" ในหนังสือการ์ตูนไทย
110 กระบวนการสื่อสารกับเยาวชนของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
111 บทบาทของการสื่อสารต่อการธำรงรักษาเครือข่ายแฟนคลับของวงโมเดิร์นด็อก
112 การสื่อสารในเครือข่ายละครรณรงค์งดเหล้า
113 ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงระหว่างผู้ชมกับผู้ดำเนินรายการการขายสินค้าตรงผ่านสื่อโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2549
114 ความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อสุขภาวะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ
115 กระบวนการต่อรองของหมอลำและผู้ชมหมอลำที่มีต่อบทบาทและอิทธิพลของระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
116 การสื่อสารในเครือข่ายของโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
117 การสื่อสารเพื่อการสร้างความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผู้มาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธารน้ำแร่ โรงพยาบาลระนอง
118 การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้และอุดมการณ์ชาตินิยมสู่คนรุ่นใหม่ผ่านละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์คณะรังสิมันต์
119 บทบาทของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อดำรงรักษาความเป็นชุมชนเข้มแข็งบ้านน้ำเกี๋ยน กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
120 การบริหารงานวิทยุชุมชนควนเนียง ตำบลบางเหรียง และวิทยุชุมชนชวาทอง ตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา
121 การสื่อความหมายตรรกะการบริโภคของงานมหกรรมแสดงสินค้า
ปี พ.ศ. 2548
122 การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคลไปสู่การสื่อสารฝ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์
123 ของเล่นพื้นบ้านในฐานะสื่อเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชน ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
124 กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
125 บทสังเคราะห์ภาพรวมองค์ความรู้ ที่ได้จากงานวิจัยในโครงการชุดการสื่อสารเพื่อชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
126 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อบุคคลเพื่อให้บริการไปรษณีย์เชิงธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
127 ทัศนะของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตในฐานะสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง
128 กระบวนการสร้างความหมาย และบทบาทวาทกรรม "รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน"
129 การตีความของผู้รับสารชายไทยต่อภาพของวีรบุรุษแบบอเมริกันจากภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด
ปี พ.ศ. 2546
130 วัฒนธรรมองค์กรและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
131 วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการ "รัฐบานหุ่น" ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
132 การต่อรองเกี่ยวกับการควบคุมเนื้อหาระหว่างผู้ว่าจ้างการผลิตสารคดีวิชาการ เรื่องสารคดีคนจน
133 กลยุทธ์การสร้างตลาดของสถานีรูปแบบรายการเพลง "แบงคอก เรดิโอ"
134 บทบาทของการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์กับการสร้างความสัมพันธ์แบบชุมชนเสมือนของผู้สูงอายุสมาชิก OPPY Club
135 สถานภาพสื่อซีดีรอมเพื่อการศึกษา และกระบวนการผลิต
136 การควบคุมของรัฐและการแทรกแซงสื่อมวลชนในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร (2544-2545)
ปี พ.ศ. 2545
137 การวิเคราะห์วาทกรรมเรื่องเสรีภาพทางเพศ ในการตอบปัญหาทางเพศของสื่อมวลชนไทย
138 การใช้สัญญะในภาพยนตร์โฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
139 การถ่ายโยงเนื้อหาทางเพศจากวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์เรื่อง "จัน ดารา"
ปี พ.ศ. 2544
140 ประโยชน์ที่เอื้อต่อกันจากสัมพันธภาพระหว่างแหล่งข่าวกับสื่อมวลชนสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2543
141 ระบบการสื่อสารเพื่อชุมชน
ปี พ.ศ. 2542
142 การวิเคราะห์วิธีการเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชน : บทเรียนจากงานของสมสุข กัลย์จาฤก
143 กลยุทธ์การใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ของ บอดี้ ช็อปเพื่อ นำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม
144 สถานภาพทางการศึกษาสื่อมวลชนไทยโดยนักวิจัยชาวต่างประเทศ
145 โครงการวิจัยเพื่อประมวลองค์ความรู้ เรื่อง ระบบการสื่อสารเพื่อชุมชน
ปี พ.ศ. 2541
146 การวิเคราะห์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของ บริษัท โททาล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักซ์ชั่น ไทยแลนด์
147 โครงสร้างธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (พ.ศ.2537-2541)
148 ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟ
149 การวิเคราะห์ "เซ็กซ์ แอพพีล" ในภาพโฆษณาทางนิตยสาร
150 แนวทางการส่งเสริมและปรับประสานสื่อนาฏยศิลปผ่านสื่อโทรทัศน์
151 เศรษฐศาสตร์การเมืองของวิทยุกระจายระบบเอฟ.เอ็ม.ในกรุงเทพมหานคร
152 การพัฒนาเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้คุณภาพรายการละครโทรทัศน์
153 แนวคิดและการทำงานของสรรพสิริ วิริยศิริ ในงานข่าวโทรทัศน์ไทย
154 พัฒนาการของรายการสารคดีโทรทัศน์ไทยจากปี พ.ศ.2530 ถึง 2541
ปี พ.ศ. 2540
155 มิติแห่งการบริโภคที่ปรากฏในนิตยสารผู้หญิง
156 กลยุทธ์การใช้อารมณ์ขันในการโฆษณาทางโทรทัศน์
157 พัฒนาการ การแสดงของ ล้อต๊อก ศิลปินตลกไทย
158 ทิศทางของการดูแลสุภาพในรายการสุขภาพทางโทรทัศน์
159 การวิเคราะห์ความสามารถในการประพันธ์เพลงเพื่อใช้ในงานสื่อมวลชนของ สง่า อารัมภีร
160 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิตและผลงานของ คุณเอกชัย นพจินดา ในฐานะนักสื่อสารมวลชนด้านกีฬา
161 การศึกษาความคิดเห็นเรื่องปัจจัยด้านโครงสร้างสังคม และทัศนคติของคนไทยที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของอินเทอร์เนต
162 การวิเคราะห์บทบาททางเพศในรายการทอล์คโชว์และวาไรตี้โชว์ ทางโทรทัศน์ไทย
163 การสำรวจสภาพแห่งองค์ความรู้ เรื่อง "สตรีกับ สื่อมวลชนไทย" ในประเทศไทย พ.ศ.2520-2535
164 ประสิทธิผลของโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคม : วิจัยกรณีการศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2539
165 การสำรวจสถานภาพแห่งองค์ความรู้เรื่อง "สตรีกับสื่อมวลชนในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2535" : รายงานผลการวิจัย
166 ภาพลักษณ์ของวีรบุรุษแบบผู้ร้ายกลับใจที่ปรากฏในสื่อมวลชน
167 การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารของรายการ "เรารักศิลปวัฒนธรรมไทย" ทางสื่อโทรทัศน์
168 วิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์อเมริกันที่มีตัวเอกเป็นสตรี
169 การสื่อสารในภาวะความเสี่ยงของผู้รับสารในเขตที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะ จังหวัดเชียงใหม่
170 การวิเคราะห์ข้อเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร์การเมือง ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.2534-2536
171 การสำรวจสภาพแห่งองค์ความรู้ เรื่อง "สตรีกับ สื่อมวลชนไทย" ในประเทศไทย พ.ศ.2520-2535
172 การรับรู้ภาพของครอบครัวผ่านละครโทรทัศน์
173 กลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ผ่านรูปแบบที่เป็นการ์ตูนของคุณประยูร จรรยาวงษ์
174 มิติที่หยุดนิ่งและมิติที่เคลื่อนไหวในพัฒนาการภาพยนตร์ไทย
175 วัฒนธรรมองค์การสื่อสิ่งพิมพ์กับขีดความสามารถ ในการขยายธุรกิจข้ามสื่อของบริษัทเนชั่น พับลิชซิ่งกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
176 กลยุทธ์การสร้างเหตุการณ์เทียมในสื่อโฆษณาที่อยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม
177 การศึกษาสถานภาพ ปัญหาอุปสรรค และความเป็นไปได้ของการผลิตรายการภาพยนตร์การ์ตูนชุดทางโทรทัศน์ ของผู้ผลิตในประเทศไทย
178 การวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอภาพของความเป็นชายในโฆษณาเบียร์สิงห์
ปี พ.ศ. 2538
179 การศึกษาปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
180 การใช้สื่อสมัยใหม่ในงานศิลปะของศิลปินร่วมสมัยในประเทศไทย
181 จินตภาพทางศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครที่นำเสนอผ่านสื่อ
182 ภาพลักษณ์ของโฆษกสตรีในหน่วยงานราชการที่ปรากฎในสื่อสิ่งพิมพ์
183 ความคิดเห็นของผู้รับสารที่มีต่อแนวคิดเรื่อง "ความเป็นไทย" ในภาพยนตร์โฆษณาที่เน้นความเป็นไทยจากสื่อโทรทัศน์
184 การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการปรับตัว ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
185 ภาพของโสเภณีในละครโทรทัศน์ ปี 2535
ปี พ.ศ. 2535
186 อาชีพของสตรีในละครโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2534
187 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในครอบครัว การเปิดรับสื่อมวลชนและความคิดด้านสันติภาพของเด็กไทย : ศึกษา เฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
188 บทบาทหน้าที่ของสิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์
189 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในครอบครัว การเปิดรับ สื่อมวลชนและความคิดด้านสันติภาพของเด็กไทย : ศึกษา เฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
190 การสื่อความหมายในนิตยสารการ์ตูนขายหัวเราะฉบับกระเป๋า
191 การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของภาพยนตร์ไทย กรณีตัวละครหญิงที่มีลักษณะเบี่ยงเบนปี พ.ศ. 2528-2530
192 บทบาทและการเสื่อมสลายของรองเง็งตันหยง
ปี พ.ศ. 2529
193 แบบจำลองอันหลากหลายแห่ง "ความเป็นมนุษย์"
194 จิตสำนึกจากพิธีกรรม : ความเชื่อ และศักยภาพของท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2527
195 อุดมการ : แนวคิดและแนววิเคราะห์
196 พัฒนาการความคิดมาร์กซิสต์ในศตวรรษที่ 20 : สำนักแฟรงเฟิร์ต
ปี พ.ศ. 2525
197 บทวิเคราะห์ "ความกลัวในสังคมไทย" ด้วยทฤษฎีจิตวิทยา จิตวิเคราะห์ และสังคมวิทยามาร์กซิสม์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
198 การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการใช้และการเสริมความแข็งแรงแก่การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน