ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา เศรษฐนันท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กาญจนา เศรษฐนันท์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรญา เนื่องมัจฉา 4
2 กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 3
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
4 ศุภชัย ปทุมนากุล 3
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2
7 เพ็ญศรี เจริญวานิช 2
8 นันทิกา ชัยกัณหา 2
9 อารยา อารมณ์ฤทธิ์ 2
10 ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์/ภาคอุตสาหกรรม (50:50) 2
11 ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 2
12 นิวิท เจริญใจ 2
13 ชโลธร รุ่งแจ้ง 1
14 ประเทือง กล่้าฉวี 1
15 พวงทอง ลลิตไพศาล 1
16 ชาตินักรบ แสงสว่าง 1
17 บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 1
18 สุชาติ อินทรโสภา 1
19 ณพิตร วัฒนวีรพงษ์ 1
20 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
21 สุฑามาศ มนตรีบริรักษ์ 1
22 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 1
23 ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ 1
24 ศศิกาญจน์ พุทธลา 1
25 ชัยวัฒน์ บุญมีสุข 1
26 จักรพงศ์ เกิดจันทึก 1
27 อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 3
7 2554 3
8 2553 6
9 2552 5
10 2551 11
11 2550 14
12 2549 4
13 2547 1
14 2545 1
15 2544 1
16 2538 1
17 1086 2
18 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาระบบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
2 การบริหารและจัดการอ้อยทั้งระบบโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2559
3 กลุ่มวิจัยการพัฒนาโมเดลเชิงระบบสำหรับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและขนส่งสำหรับเกษตรกรรายย่อยในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
5 กลุ่มวิจัยการพัฒนาโมเดลเชิงระบบสำหรับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2557
6 โครงการระบบบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนเพื่อเตรียมพร้อม การรับรอง GAP และ RSPO
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกส์ขาเข้าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย : กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธ์
8 การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมการเกษตร
ปี พ.ศ. 2555
9 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ชาตินักรบ แสงสว่าง)
10 การวางแผนการเพาะลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด
11 การวางแผนการเพาะลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด III
ปี พ.ศ. 2554
12 การวางแผนการเพาะลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด II
13 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกส์ขาเข้าของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายกรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
14 รูปแบบการพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานของพืชอาหารและพืชพลังงาน
ปี พ.ศ. 2553
15 การวางแผนการเพาะลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด
16 โครงการ การจัดลำดับการผลิตซ้ำใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต
17 การใช้เมตะฮิวริสติกในการจัดการตารางการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกร เพื่อให้ค่าความหวานมีค่าสูงสุด
18 โครงการศึกษากระบวนการจัดการโซ่อุปทานและการกระจายของก๋วยเตี๋ยวเส้นสด
19 การออกแบบรูปแบบการผลิตเพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
20 การจัดตารางการผลิตเครื่องจักรแบบขนานที่ไม่เกี่ยวข้องกันภายใต้ข้อจำกัดการผลิตของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
21 การศึกษากระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการกระจายของก๋วยเตี๋ยวเส้นสด:กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 พัฒนาตลาดและระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์
23 การใช้เมตะฮิวริสติก ในการจัดตารางการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกร เพื่อให้ค่าความหวานมีค่าสูงสุด
24 การศึกษากระบวนการจัดการโซ่อุปทานและการกระจายของก๋วยเตี๋ยวเส้นสด
25 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดสรรแรงงานเก็บเกี่ยวอ้อยให้สอดคล้องกับตารางการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ถูกกำหนดไว้
ปี พ.ศ. 2551
26 โครงการศึกษา "Space Optimization"
27 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดอ้อยขนาดเล็ก
28 การศึกษากระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการกระจายของก๋วยเตี๋ยวเส้นสด : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29 การใช้เมตะฮิวริสติกในการจัดตารางการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกรเพื่อให้ค่าความหวานมีค่าสูงสุด
30 โครงการศึกษาระบบบริหารจัดการเชิงโลจิสติกส์ของกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก
31 โครงการศึกษา "Space Optimization"
32 การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อย
33 การวิจัยและพัฒนามีดตัดอ้อยและวิธีการตัดอ้อยที่เหมาะสม
34 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดอ้อยขนาดเล็ก
35 การพัฒนาอัลกอริทึม ในการจัดรูปแบบการกองอ้อย
36 การจัดตารางการผลิตแบบซ้ำใหม่ สำหรับเครื่องจักรเดี่ยวที่มีระยะเวลาในการเตรียมงานไม่เป็นอิสระต่อกัน
ปี พ.ศ. 2550
37 Principles for manufacturing layout configurations
38 MHO space optimization project (WD)
39 การออกแบบการกำหนดค่าเครื่องสำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟใช้วิธี multicriteria (WD)
40 การจัดตารางการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยใช้ เมตะฮิวริสติกส์และแบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
41 S/F Process simulation
42 การวิจัยและพัฒนามีดตัดอ้อยและวิธีการตัดอ้อยที่เหมาะสม
43 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดอ้อยขนาดเล็ก
44 การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อย
45 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
46 การศึกษาระบบบริหารจัดการเชิงโลจิสติกส์ของกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก
47 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการบริหารแบบห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
48 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
49 S/F Process Simulation
50 การจัดตารางการขนส่งนมเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดถังพักนม และค่าขนส่งต่ำที่สุด : กรณีศึกษา อ.ส.ค. จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
51 โครงการ การจัดลำดับการผลิตซ้ำใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต
52 การจัดลำดับการผลิตซ้ำใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต
53 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการบริหารแบบห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
54 การจัดลำดับการผลิตซ้ำใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ปี พ.ศ. 2547
55 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการบริหารแบบห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2545
56 ผลกระทบของความไม่แน่นอนในระบบการผลิตที่มีต่อต้นทุนการผลิตและระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายการผลิตแบบต่อเนื่องที่ซับซ้อน
ปี พ.ศ. 2544
57 การศึกษาเวลามาตราฐานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
ปี พ.ศ. 2538
58 การศึกษาเวลามาตราฐานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
59 ระบบบริหารจัดการปาล์มน้ำในอย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนเพื่อเตรียมพร้อมการรับรอง GAP และ RSPO
60 การพัฒนาระบบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
61 ระบบสนับสนุนการจัดสรรห้องเรียนเพื่อให้ดัชนีการใช้พลังงานต่ำที่สุด
62 การวิเคราะห์ความเสียหายของสลักโซ่ในชุดสายพานลำเลียง : กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำตาล
63 การใช้เมตะฮิวริสติกในการจัดการตารางการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกร เพื่อให้ค่าความหวานมีค่าสูงสุด
64 โครงการศึกษากระบวนการจัดการโซ่อุปทานและการกระจายของก๋วยเตี๋ยวเส้นสด