ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา เลิศมีมงคลชัย
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของนางสาวพัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
ปี พ.ศ. 2555
2 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 โดยมี นายอานันต์ นิธิชานน เป็นผู้รับทุน
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) สำหรับ น.ส.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายอนันต์ นิธิชานน)
5 การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรต่อการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรต่อการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน
7 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (ดาราวรรณ รินชัย)
8 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)รุ่น 11 สำหรับนางสาวดวงจันทร์ สุวรรณแสน
ปี พ.ศ. 2553
9 โครงการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิจัย โดยสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเพิ่มจำนวนนักวิจัยด้านปัญหาสุขภาพที่จำเพาะของประชากรในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
10 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี น.ส.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ เป็นคปก.
11 ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของดลพร ริยะป่า
12 โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (น.ส. ดลพร ริยะป่า)
ปี พ.ศ. 2552
13 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (กาญจนา เลิศมีมงคลชัยและดาราวรรณ รินชัย)
ปี พ.ศ. 2550
14 scanning the B.psendomallei proteome for vaccine antigen
ปี พ.ศ. 2549
15 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันและบำบัดโรคเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2548
16 Scanning the B. Pseudomallei Proteome for Vaccine Antigens
ปี พ.ศ. 2541
17 การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา
18 การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
ปี พ.ศ. 2540
19 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์
20 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์
21 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์
ปี พ.ศ. 2538
22 การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา
23 การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
ปี พ.ศ. 2536
24 การพัฒนาเทคนิคอิมมูโนบลอทเพื่อจำแนกเชื้อ Klebsilla pnoumonia สายพันธุ์ที่ดินต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิด
ปี พ.ศ. 2534
25 การผลิต Cryptococcus neoformans แอนติบอดี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค Cryptococcosis ทางห้องปฏิบัติการซีโรโลยี
ปี พ.ศ. 2532
26 การผลิต Cryptococcus neoformans แอนติบอดี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค Cryptococcosis ทางห้องปฏิบัติการซีโรโลยี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันในมนุษย์ต่อการติดเชื้อไวรัสเต็งกี่ด้วยวิธี High Tragnput
28 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด และการติดเชื้อเบอร์โคลเดอเรียสูปโดมาลิไอ
29 การพัฒนาเทคนิคอิมมูโนบลอทเพื่อจำแนกเชื้อ Klebsilla pnoumonia สายพันธุ์ที่ดินต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิด