ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา เชียงทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
3 การประยุกต์ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี(ชุดโครงการต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2554
4 ความหลากหลายทางชีวภาพ และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพน้ำ บริเวณรอยต่อ แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2551
6 วิธีการผลิตหน่อไม้รวกนึ่งของชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
7 การนึ่งหน่อไม้ไผ่รวกในถุงพลาสติกของชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2549
8 การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรน้ำ ของชุมชนชาวแพบริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แควน้อย และแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
9 การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนหน่อไม้ไผ่รวกบรรจุปี๊บ
ปี พ.ศ. 2546
10 ความผันแปรของฤดูกาลและระยะการเจริญโตของดอกต่อผลผลิตดอก และน้ำมันหอมระเหยในกระดังงาสงขลา
ปี พ.ศ. 2545
11 ความผันแปรของฤดูกาลและระยะการเจริญเติบโตของดอกต่อผลผลิตดอกและน้ำมัน หอมระเหยในกระดังงาสงขลา
ปี พ.ศ. 2535
12 ผลทางสรีรวิทยาในการชะลอการสุกของผลสาลี่ (Pyrus pyrifolia Nakai) พันธุ์ Pien Pu ที่เก็บรักษาโดยวิธี เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบบรรยากาศ
13 ผลทางสรีรวิทยาในการชะลอการสุกของผลสาลี่ (Pyrus pyrifolia Nakai) พันธุ์ Pien Pu ที่เก็บรักษาโดยวิธีเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบบรรยากาศ / กาญจนา เชียงทอง
14 ผลทางสรีรวิทยาในการชะลอการสุกของผลสาลี่ (Pyrus pyrifolia Nakai) พันธุ์ Pien Pu ที่เก็บรักษาโดยวิธีเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบบรรยากาศ