ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี สันติพลวุฒิ 11
2 สมหมาย อุดมวิทิต 7
3 นายพงษ์เทพ มังคะลี 4
4 นงนุช อังยุรีกุล 4
5 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 3
6 จารึก สิงหปรีชา 3
7 นายแหลมไทย พู่วณิชย์ 3
8 อัมพร น้อยแสง 2
9 สุธิพันธ์ วรรณชาติ 2
10 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 2
11 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 2
12 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 2
13 ศิริรัตน์ สอ้าง 2
14 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
15 ปิติ กันตังกุล 2
16 โสมสกาว เพชรานนท์ 2
17 เกวลิน มะลิ 2
18 อาจารย์พงษ์เทพ มังคะลี 2
19 นฤมล หลวงใจ 2
20 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 2
21 ชนนิภา มหาพัฒนไชย 2
22 วิษณุ อรรถวานิช 2
23 ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล 2
24 ปวีณา พันธ์กล้า 1
25 อัจฉราภรณ์ คงมณี 1
26 จริยาพร ตั้งมั่น 1
27 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
28 ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
29 เดชรัต สุขกำเนิด 1
30 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 1
31 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
32 ยืน ภู่วรวรรณ 1
33 วินัย พุทธกูล 1
34 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
35 โสภิณ ทองปาน 1
36 นส.สุศจี บูรณะสัมฤทธิ์ 1
37 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
38 เอื้อ สิริจินดา 1
39 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
40 สมพร อิศวิลานนท์ 1
41 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
42 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
43 คุณสุรีมาตร์ ระรื่นสุข 1
44 คุณปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย 1
45 นายเกียรติชัย เวษฎาพันธ์ 1
46 คุณณัฐสุชา วุฒิปราณี 1
47 นายธนา สมพรเสริม 1
48 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
49 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
50 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
51 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
52 นายวันชัย บุญสำราญ 1
53 จุฬาภรณ์ เรืองเทพ 1
54 อ.พงษ์เทพ มังคะลี 1
55 วรดี จงอัศญากุล 1
56 นส.เกวลิน มะลิ 1
57 อภิวันท์ กำลังเอก 1
58 รศ.ดร. สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 1
59 นายพงษ์เทพ 1
60 อิสริยา บุญญะศิริ 1
61 รศ.ดร. เรืองไร โตกฤษณะ 1
62 นายเอกรัฐ สิริไสยาสน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 3
3 2554 4
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 6
7 2550 2
8 2549 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (1 จังหวัด 1 สินค้า)
2 การศึกษาการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการทุจริต
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินผลระยะกลางการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
4 การศึกษาการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการทุจริต
5 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยในตลาดจีน
ปี พ.ศ. 2554
6 การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปีงบประมาณ 2553
7 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนการพัฒนา ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs
8 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs
9 การพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (พื้นฐาน)
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครื่อข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
11 การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553
ปี พ.ศ. 2552
12 การวิเคราะห์ความผันผวนราคาสินค้าเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
13 การปรับตัวของเกษตรกรโคนมไทยภายใต้ภาวะการเปิดเสรีทางการค้ากับออสเตรเลีย
14 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
15 การปรับตัวของเกษตรกรโคนมไทยภายใต้ภาวะการเปิดเสรีทางการค้ากับออสเตรเลีย
16 กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development)
17 การปรับตัวของเกษตรกร โคนมไทยภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรีทางการค้ากับออสเตรเลีย
18 การศึกษาการเชื่อมโยงราคามันสำปะหลังของไทยก่อนและหลังการเปิดเสรีการค้า Asean-China
ปี พ.ศ. 2550
19 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ระยะ 2
20 ผลกระทบของการใช้พลังงานทางเลือกต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ปี พ.ศ. 2549
21 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร