ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี สันติพลวุฒิ 11
2 สมหมาย อุดมวิทิต 7
3 นายพงษ์เทพ มังคะลี 4
4 นงนุช อังยุรีกุล 4
5 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 3
6 จารึก สิงหปรีชา 3
7 นายแหลมไทย พู่วณิชย์ 3
8 โสมสกาว เพชรานนท์ 2
9 เกวลิน มะลิ 2
10 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 2
11 ชนนิภา มหาพัฒนไชย 2
12 นฤมล หลวงใจ 2
13 อาจารย์พงษ์เทพ มังคะลี 2
14 ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล 2
15 วิษณุ อรรถวานิช 2
16 อัมพร น้อยแสง 2
17 สุธิพันธ์ วรรณชาติ 2
18 ศิริรัตน์ สอ้าง 2
19 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 2
20 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 2
21 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 2
22 ปิติ กันตังกุล 2
23 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
24 รศ.ดร. สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 1
25 อภิวันท์ กำลังเอก 1
26 รศ.ดร. เรืองไร โตกฤษณะ 1
27 นายวันชัย บุญสำราญ 1
28 คุณณัฐสุชา วุฒิปราณี 1
29 อ.พงษ์เทพ มังคะลี 1
30 จุฬาภรณ์ เรืองเทพ 1
31 นายพงษ์เทพ 1
32 อิสริยา บุญญะศิริ 1
33 นส.สุศจี บูรณะสัมฤทธิ์ 1
34 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
35 ยืน ภู่วรวรรณ 1
36 คุณสุรีมาตร์ ระรื่นสุข 1
37 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 1
38 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
39 นส.เกวลิน มะลิ 1
40 นายเอกรัฐ สิริไสยาสน์ 1
41 ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
42 วรดี จงอัศญากุล 1
43 วินัย พุทธกูล 1
44 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
45 สมพร อิศวิลานนท์ 1
46 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
47 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
48 เดชรัต สุขกำเนิด 1
49 จริยาพร ตั้งมั่น 1
50 ปวีณา พันธ์กล้า 1
51 อัจฉราภรณ์ คงมณี 1
52 เอื้อ สิริจินดา 1
53 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
54 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
55 นายธนา สมพรเสริม 1
56 คุณปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย 1
57 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
58 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
59 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
60 โสภิณ ทองปาน 1
61 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
62 นายเกียรติชัย เวษฎาพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 3
3 2554 4
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 6
7 2550 2
8 2549 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (1 จังหวัด 1 สินค้า)
2 การศึกษาการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการทุจริต
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินผลระยะกลางการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
4 การศึกษาการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการทุจริต
5 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยในตลาดจีน
ปี พ.ศ. 2554
6 การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปีงบประมาณ 2553
7 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนการพัฒนา ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs
8 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs
9 การพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (พื้นฐาน)
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครื่อข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
11 การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553
ปี พ.ศ. 2552
12 การวิเคราะห์ความผันผวนราคาสินค้าเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
13 การปรับตัวของเกษตรกรโคนมไทยภายใต้ภาวะการเปิดเสรีทางการค้ากับออสเตรเลีย
14 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
15 การปรับตัวของเกษตรกรโคนมไทยภายใต้ภาวะการเปิดเสรีทางการค้ากับออสเตรเลีย
16 กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development)
17 การปรับตัวของเกษตรกร โคนมไทยภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรีทางการค้ากับออสเตรเลีย
18 การศึกษาการเชื่อมโยงราคามันสำปะหลังของไทยก่อนและหลังการเปิดเสรีการค้า Asean-China
ปี พ.ศ. 2550
19 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ระยะ 2
20 ผลกระทบของการใช้พลังงานทางเลือกต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ปี พ.ศ. 2549
21 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร